ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Розробка платіжного календаря
Розробка платіжного календаря
План надходження та витрачання грошових коштів, розроблений на майбутній рік з розбивкою по місяцях, дає лише загальну основу управління грошовими потоками підприємства. Разом з тим, високий динамізм цих потоків, їх залежність від безлічі чинників короткострокового дії визначають необхідність розробки планового фінансового документа, що забезпечує щоденне управління надходженням і витратами грошових коштів підприємства. Таким плановим документом виступає платіжний календар.

Термін «платіжний календар» має ряд аналогів - «касовий бюджет», «поточний бюджет надходження і витрати грошових коштів» та інші. Кожен з цих термінів має право на існування, якщо змістом цих документів є оперативний, складений в рамках одного місяця план грошових потоків (надходження і витрати грошових коштів) по підприємству в цілому або окремих його центрах відповідальності (структурних одиниць і підрозділів). Разом з тим, слід врахувати, що оперативні плани грошових потоків - це перш за все встановлені в рамках одного місяця терміни та обсяги платежів, тому кращим з варіантів є використання терміну «платіжний календар». 

Платіжний календар, що розробляється на підприємстві в різноманітних варіантах, є найбільш ефективним і надійним інструментом оперативного управління його грошовими потоками. Він надає можливість розв`язувати такі основні завдання:
 • звести прогнозні варіанти плану надходження та витрачання грошових коштів («оптимістичний», «реалістичний», «песимістичний») до одного реальному завданням щодо формування грошових потоків підприємства в рамках одного місяця; 
 • в максимально можливій мірі синхронізувати позитивний і негативний грошові потоки, підвищивши тим самим ефективність грошового обігу підприємства;
 • забезпечити пріоритетність платежів підприємства за критерієм їх впливу на кінцеві результати його фінансової діяльності;
 • в максимальній мірі забезпечити необхідну абсолютну ліквідність грошового потоку підприємства, тобто його платоспроможність в рамках короткострокового періоду;
 • включити управління грошовими потоками в систему оперативного контролінгу (а відповідно і поточного моніторингу) фінансової діяльності підприємства.
 

Основною метою розробки платіжного календаря (у всіх його варіантах) є встановлення конкретних термінів надходження коштів і платежів підприємства і їхнє доведення до конкретних виконавців у формі планових завдань. З урахуванням цієї мети платіжний календар визначають іноді як «план платежів точної дати».

Найбільш поширеною формою платіжного календаря, яка використовується у процесі оперативного планування грошових потоків підприємства, є його побудова в розрізі двох розділів:
 • графіка майбутніх платежів; 
 • графіка майбутніх надходжень грошових коштів.
 

Однак якщо запланований вид грошового потоку носить односторонній характер (тільки позитивний чи тільки негативний), платіжний календар розробляється у формі одного відповідного розділу. 

Тимчасовий графік платежів диференціюється в платіжному календарі звичайно в щоденному розрізі, хоча окремі види цього планового документа можуть мати й іншу періодичність - щотижневу або щодекадно (якщо така періодичність не робить істотного впливу на хід здійснення грошового обороту підприємства чи викликана невизначеністю строків платежів).

Види платіжного календаря диференціюються в рамках підприємства в розрізі окремих видів господарської діяльності, а також у розрізі різних типів центрів відповідальності (структурних одиниць та підрозділів). Можна виділити наступні види платіжного календаря підприємства, диференційовані за цими ознаками.

1. У системі оперативного управління грошовими потоками по операційній діяльності підприємства основними видами платіжного календаря є наступні:
Податковий платіжний календар. Цей плановий документ розробляється по підприємству в цілому і містить звичайно тільки один розділ - «графік податкових платежів» (зворотні платежі з податкового перерахунку грошових коштів включаються звичайно в календар інкасації дебіторської заборгованості). У складі цього платіжного календаря відображаються суми всіх видів податків, зборів та інших податкових платежів, що перераховуються підприємством до бюджетів всіх рівнів і в позабюджетні фонди. Календарною датою сплати обирається, як правило, останній день встановленого строку перерахування податкових платежів кожного виду. 
Календар інкасації дебіторської заборгованості. Цей вид платіжного календаря розробляється зазвичай по підприємству в цілому (хоча при наявності спеціалізованого підрозділу - кредитного відділу - він може охоплювати групу платежів тільки цього центру відповідальності). За поточною дебіторською заборгованостю платежі включаються до календаря в сумах і строки, передбачені відповідними договорами (контрактами) з контрагентами. За простроченої дебіторську заборгованість ці платежі включаються в даний плановий документ на основі попереднього узгодження сторін. Календар інкасації дебіторської заборгованості містить тільки один розділ - «графік надходження грошових коштів». З метою відображення реального грошового обороту підприємства датою надходження грошових коштів вважається день їх зарахування на розрахунковий рахунок підприємства (це дозволяє виключити період флоута в розрахунках з дебіторами). 
Календар обслуговування фінансових кредитів. Відповідно до діючої міжнародної практики складання звітності та прогнозування грошових потоків обслуговування фінансових кредитів відображається у складі операційної (а не фінансової) діяльності підприємства. Це пов`язано з тим, що відсотки за кредит, лізингові платежі та інші витрати підприємства по обслуговуванню фінансового кредиту входять до складу собівартості продукції і відповідно впливають на розмір формованої операційного прибутку. Зазначений календар розробляється в цілому по підприємства і містить лише один розділ - «графік виплат, пов`язаних з обслуговуванням фінансового кредиту». Суми і дати виплат включаються в платіжний календар відповідно до умов кредитних (лізингових) договорів.
Календар виплат заробітної плати. Такий платіжний календар розробляється зазвичай на підприємствах, що застосовують багатоступінчастий графік виплат заробітної плати працівникам різних структурних одиниць (філій, цехів тощо). Терміни таких виплат встановлюються на основі колективного трудового договору або індивідуальних трудових контрактів, а суми платежів - виходячи зі штатного розкладу і розробленої відповідної кошторису витрат. Зазначений платіжний календар містить зазвичай один розділ - «графік виплат заробітної плати».
Календар (бюджет) формування виробничих запасів розробляється зазвичай для відповідних центрів витрат (структурних підрозділів, що здійснюють матеріально-технічне забезпечення виробництва). До складу платежів цього календаря входять як правило, вартість закуповуються сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, а також витрати з транспортування і страхування в процесі перевезення. Якщо формуються виробничі запаси потребують спеціальних режимів зберігання (охолодження, газового середовища тощо), то даний вид платіжного календаря може відображати і витрати з їх зберігання. Зазначений календар містить лише один розділ - «графік платежів, пов`язаних з формуванням виробничих запасів». Суми і дати цих платежів встановлюються відповідно до договорів з контрагентами або планами закупівлі товарно-матеріальних цінностей. Зазвичай у складі цих платежів відбивається і погашення кредиторської заборгованості підприємства за розрахунками з постачальниками.
Календар (бюджет) управлінських витрат. У складі цього бюджету відображаються платежі по закупівлі канцелярського приладдя; комп`ютерних програм і засобів оргтехніки, що не входять до складу необоротних активів; витрати на відрядження; поштово-комунікаційні витрати та інші витрати, пов`язані з управлінням підприємством (крім витрат на оплату праці адміністративно управлінського персоналу, відображаються у календарі виплат заробітної плати). Даний вид платіжного календаря містить лише один розділ - «графік платежів по загальногосподарського керування». Сума платежів цього календаря визначається відповідною кошторисом, а дати їх здійснення - за погодженням з відповідними службами управління.
Календар (бюджет) реалізації продукції. Ця форма платіжного календаря розробляється звичайно в розрізі центрів доходів або центрів прибутку підприємства. Зазначений платіжний календар містить два розділи - «графік надходження платежів за реалізовану продукцію» і «графік витрат, що забезпечують реалізацію продукції». У першому розділі відображаються надходження грошових коштів при готівкових розрахунках за продукцію (якщо даний центр відповідальності контролює інкасацію дебіторської заборгованості по розрахунках з покупцями, то в першому розділі відображається і цей вид надходження грошових коштів). У другому розділі відображаються витрати на маркетинг, зміст збутової мережі, рекламу і т.п.

2. У системі оперативного управління грошовими потоками з інвестиційної діяльності підприємства основними видами платіжного календаря є наступні:
 • Календар (бюджет) формування портфеля довгострокових фінансових інвестицій. Цей вид оперативного планового документа складається з двох розділів - «графіка витрат на придбання різних довгострокових фінансових інструментів інвестування» (акцій, довгострокових облігацій і т.п.) і «графіка надходження дивідендів і відсотків по довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля». Показники першого розділу в рамках загального кошторису витрат встановлюються за погодженням з відповідними інвестиційними менеджерами, а показники другого розділу - відповідно до умов емісії окремих фінансових інструментів портфеля. 
 • Календар (капітальний бюджет) реалізації програми реальних інвестицій складається по підприємству в цілому, якщо не здійснюються великомасштабні інвестиції за окремо розробленим інвестиційними проектами. У цьому виді оперативного фінансового плану містяться показники двох розділів - «графік капітальних витрат» (витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів) та «графік надходження інвестиційних ресурсів» (в розрізі окремих їх джерел). 
 • Календар (капітальний бюджет) реалізації окремих інвестиційних проектів складається, як правило, у розрізі відповідних центрів відповідальності підприємства (центрів інвестицій). Його структура аналогічна попередньому виду календаря з обмеженням грошових потоків рамками лише одного інвестиційного проекту. 

3. У системі оперативного управління грошовими потоками з фінансової діяльності підприємства можуть розроблятися наступні види платіжного календаря:
 • Календар (бюджет) емісії акцій. Цей вид платіжного календаря має два різновиди - якщо він розробляється до початку продажу акцій на первинному фондовому ринку, то включає лише один розділ: «графік платежів, що забезпечують підготовку емісії акцій», якщо ж він розробляється для періоду здійснюваному продажу акцій, то в його складі містяться показники двох розділів: «графіка надходження грошових коштів від емісії акцій» і «графіка платежів, що забезпечують продаж акцій» (комісійна винагорода інвестиційним брокерам, витрати на інформацію тощо). 
 • Календар (бюджет) емісії облігацій. Розробка такого планового документа носить періодичний характер. Принципи його розробки ті ж, що і в попередньому варіанті оперативного фінансового плану. 
 • Календар амортизації основного боргу за фінансовими кредитами. Цей вид платіжного календаря містить лише один розділ - «графік амортизації основного боргу». Показники цього оперативного фінансового плану диференціюються в розрізі кожного кредиту, що підлягає погашенню. Суми платежів і терміни їх здійснення встановлюються в платіжному календарі відповідно до умов кредитних договорів, укладених з комерційними банками та іншими фінансовими інститутами.

Ці види платіжного календаря як форми оперативного планового документа можуть бути доповнені з урахуванням обсягу та специфіки господарської діяльності підприємства. Конкретний перелік видів платіжного календаря підприємство встановлює самостійно з урахуванням вимог ефективності управління грошовим оборотом.

 Прочитано - 12936 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти