ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Вартіть Вашої фірми
Вартіть Вашої фірми
1. Активи
Активи — це те, чим Ви володієте. Активи можуть бути як матеріальними (наприклад, автомобіль, комп`ютер так далі), так нематеріальними (наприклад, торгова марка). Господарські засоби виступають у вигляді основних оборотних засобів в процесі виробництва.

У балансі проводиться розмежування трьома основними категоріями активів:
основні засоби необоротні активи;
запаси витрати;
грошові кошти, розрахунки активи.

До основних засобів відносяться будівлі, споруди, машини устаткування, інструменти, виробничий господарський інвентар, транспортні засоби так далі, одним словом, засоби праці з терміном служби більш одного року.

До оборотних коштів відносяться виробничі запаси (сировина матеріали, паливо, запасні частини, малоцінні витратні предмети), потім незавершене виробництво, готові вироби, грошові кошти засоби в розрахунках (дебіторська заборгованість).

2. Основні засоби необоротні активи
Перерахуєте Ваші основні засоби необоротні активи, використовувані у Вашому бізнесі. Вкажіть ціну, по якій дані активи були придбані.

Що у Вас вийшло? Ваш перелік може включати наступні пункти:
споруди;
машини устаткування;
транспортні засоби так далі

Насправді вартість основних засобів інших необоротних активів зменшується у міру зносу старіння. Технічний термін, що визначає дане положення, — амортизація.

3. Амортизація
Амортизація інструментом, який величину, на яку з часом зменшується вартість активу.

Щоб визначити амортизацію активу, Ви повинні знати:
його закупівельну вартість;
термін служби даного активу;
оцінну вартість активу на кінець життєвого циклу (залишкова вартість).

Знаючи показники, річну амортизацію можна розрахувати таким чином:

Річна амортизація = (первинна вартість – залишкова вартість) / термін служби активу

Для розглянемо приклад з автомобілем.

Первинна вартість — 6000 ( гр.)
Термін служби — 4 року
Оцінна вартість на четвертий (залишкова вартість) — 1000 (гр.)
Річна амортизація складе (6000 – 1000) / 4 = 1250 (гр.)

Після другого року амортизація складе 2500 гр. — це накопичена амортизація (1250 + 1250).

Таким чином, на другий експлуатації автомобіля баланс виглядатиме таким чином:

Первинна вартість — 6000
Мінус амортизація за два роки — 2500
Балансова вартість — 3500 ( гр.)

Різниця закупівельною вартістю активу амортизацією називається балансовою, або книжною, вартістю. На практиці для спрощення розрахунків амортизацію виражають в процентному вигляді. Наприклад, встановлений відсоток амортизації складає (в середньому):
12% — на автомобілі;
8% — на машини устаткування.

Підрахуємо балансову вартість активів, Ви представили.

Згрупуйте собою схожі типи активів.

Ваші результати можуть виглядати приблизно так:
Опис активу                      Первинна вартість (гр.)    Амортизація (гр.)    Балансова вартість (гр.)
споруди                            18000                                    18000
Автотранспорт                8000                                      4000                             4000
Офісне устаткування     6000                                      4500                             1500
Машини устаткування   8000                                      3200                             4800
                                           40000                                     8700                             31300Якщо споруди не знаходяться у Вашій власності, то вони не повинні бути в балансі.

Примітка.
Балансова вартість активу не обов`язково співпадатиме з ринковою вартістю.

4. Оборотні кошти
У категорію оборотних коштів потрапляють групи активів:
запаси витрати;
грошові кошти, розрахунки активи.

Оборотними коштами активи, що мають короткострокову природу. Дані активи частиною виробничого циклу.

У розряд даних активів входять:
товарно-матеріальні запаси — вартісна оцінка товарно- матеріальних запасів на Вашому складі;
рахунки до отримання — сума грошових коштів, яку Вам винні за товар, проданий в кредит;
грошові кошти — загальна величина грошових коштів, що знаходиться як на Вашому рахунку в банці, так в касі.

З характеристик оборотних коштів ліквідність (здатність легко переводитися в грошові кошти).

Яким чином оцінюються оборотні кошти?

Товарно-матеріальні запаси

Дані активи оцінюються за закупівельною вартістю. У випадку, якщо реальна вартість нижча за суму, за яку активи були придбані, то до уваги приймається розумна величина, яку Ви хотіли б отримати за товарні запаси.

Рахунки до отримання (дебіторська заборгованість)

Дана група активів оцінюється за номінальною , за винятком частини, яку Ви вже не сподіваєтеся отримати (неблагонадійна дебіторська заборгованість).

Приклад оборотних коштів приведений нижче.

Товарні запаси — 6784
Рахунки до отримання (дебіторська заборгованість) — 3791
Грошові кошти — 840
Всього: — 11415

Приведіть розрахунки, що стосуються Вашого бізнесу:

Отже, ми розібралися з активами Вашої фірми. Тепер перейдемо до пасивів.

5. Пасиви
Пасиви розділені на власних позикових. Позиковими засобами боргові зобов`язання Вашого бізнесу.

Позикові засоби (зобов`язання) підрозділяються на:
довгострокові;
поточні.

У категорію довгострокових зобов`язань входять:
довгострокові кредити банків;
довгострокові позики.

Поточні (короткострокові до 12 місяців) зобов`язання повинні бути погашені протягом відносного короткого періоду часу.

До групи поточних зобов`язань входять:
овердрафтний кредит — форма короткострокового кредиту, надання якого здійснюється списанням засобів по рахунку банку (понад залишок на рахунку).
кредити банків для працівників;
короткострокові позики;
розрахунки з кредиторами
за товари, роботи послуги;
по оплаті праці;
з бюджетом;
з іншими кредиторами.

Поточні зобов`язання повинні бути розглянуті у взаємозв`язку з оборотними коштами Вашого бізнесу, оскільки останні забезпечують фонди для оплати по зобов`язаннях.

Приклад поточних зобов`язань приведений нижче:

Поточні зобов`язання на 31-х Березня
Рахунки до оплати (заборгованість перед кредиторами/постачальниками) — 5921
Короткостроковий кредит — 3107
Всього: — 9028

У даному прикладі розглянуті тільки поточні зобов`язання.

У Вашому випадку категорії зобов`язань можуть бути іншими.

Перерахуєте зобов`язання Вашого бізнесу.

6. Баланс
Таким чином, ми обговорили наступні терміни, використовувані для оцінки вартості Вашого бізнесу:
основні засоби необоротні активи;
запаси витрати;
грошові кошти, розрахунки активи;
зобов`язання.

Завершальним етапом об`єднання даних показників у форму єдиного фінансового документа, в так званий баланс. Пам`ятаєте, що баланс — це стан Вашого бізнесу в певний момент часу.

Важливим застосуванням балансу можливість визначення оборотними коштами поточними пасивами (зобов`язаннями). У нашому прикладі ця різниця складає:

2815 – 1839 = 976

(див. приклад балансу нижчий)

Назвемо цю різницю чистими оборотними коштами. У українському обліку даний термін відсутній, але насправді цей показник хорошим індикатором того, на скільки фірма здатна відповідати по своїх зобов`язаннях.

Познайомтеся з прикладом балансу. Після цього підготуйте Ваш баланс.

Баланс типової роздрібної фірми.
Баланс на 31 березня гр. гр. гр.
Основні засоби необоротні активи
Устаткування 2500
Транспорт 2190
4690
Мінус накопичена амортизація 1960 1960 2730
Оборотні кошти
Запаси витрати 2473
Грошові кошти, розрахунки активи
Розрахунки з дебіторами 224
Грошові кошти 118 2815
Баланс 5545
Власні засоби 3706
Зобов`язання
Розрахунки з кредиторами
за товари, роботи, послуги 254
по оплаті праці 948 1839
з іншими кредиторами 637
Баланс 5545
Чисті оборотні кошти 976

7. Підведемо підсумки
У будь-який момент часу балансовий звіт відображає величину капіталу, використовуваного у Вашому бізнесі.

Розглянемо як приклад ситуацію непропорційного збільшення товарних запасів в порівнянні з іншими активами.

Це може означати, що дуже велика частина оборотних коштів «зв`язана» у вигляді товарних запасів. Здійснення контролю за оборотними коштами життєво важливим внаслідок того, що оборотні кошти відображають здатність Вашого бізнесу підтримувати торговий оборот.

Слід приділяти особливу увагу величині кредиторської заборгованості (заборгованості перед постачальниками). З потреби контроль над заборгованістю перед постачальниками повинен бути посилений.

Баланс важливим документом з цілого ряду причин.
Вам буде легко в отриманні кредиту або збільшенні розміру що вже якщо Ви зможете надати поточний баланс.
Якщо Ви захочете продати свою фірму, то баланс буде відправним документом при визначенні вартості бізнесу.
Баланс надає можливість оцінити ефективність Вашого бізнесу з погляду рівня доходу.


Рекомендуємо відвідати :


1. Портал міста Луцьк
2. Пошук роботи
3. Луцький форум
4. Книги по фінансах
 Прочитано - 2441 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти