ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Загальна схема вироблення і ухвалення управлінських рішень
Загальна схема вироблення і ухвалення управлінських рішень
Підготовка і ухвалення рішень в процесі управління представляє набір процедур, що об`єднуються в окремі етапи. При всій різноманітності таких процедур етапи вироблення і ухвалення рішень досить типові. Завдяки цьому можливо побудувати загальну схему вироблення науково обгрунтованих управлінських рішень, що спирається на принципи системного підходу і методи системного аналізу.

Загальна процедурно-технологічна схема ухвалення управлінських рішень
  1. Виявлення, аналіз, діагностика проблеми.
  2. Формування цілей і завдань вирішення проблеми з врахуванням обмежень.
  3. Аналіз способів вирішення проблеми і адекватних їм управлінських рішень.
  4. Моделювання варіантів сценаріїв, оцінка результатів і наслідків реалізації різних варіантів.
  5. Вибір переважного варіанту, обгрунтування вибору.
  6. Ухвалення управлінського рішення.
  7. Доведення прийнятого рішення до виконання.
  8. Управління реалізацією рішення.
Розробка і ухвалення управлінського рішення зазвичай ініціюється виникненням проблеми, що відноситься прямо або побічно до об`єкту управління. Відчуття проблеми, що виникло в результаті спостереження за процесом управління, - сигнал для керівника, стимулом про необхідність приступити до пошуку доріг, способів дій, що дозволяють повною мірою або частково вирішити дану проблему. Під проблемою в найзагальнішому випадку розуміється невідповідність між реальним, спостережуваним станом керованої системи і бажаним, нормативним станом.

Найбільш типові проблеми, виникнення яких наводить до необхідності ухвалення управлінських рішень:


<ol><li>стан керованого об`єкту і процесів, що протікають в ньому, прийшов в невідповідність з цілями його діяльності, зафіксованими в законах, планах, програмах, положеннях, статутах;
<li>функціонування об`єкту, показники його діяльності противорічать нормам, стандартам, вимогам, що загрожує втратою стійкості;
<li>змінилися потреби в продукті діяльності об`єкту, трансформувалася ситуація на ринках, у зв`язку з чим необхідне внесення змін до функціонування об`єкту;
<li>виникла непередбачена надзвичайна ситуація, різко змінилися умови в зовнішньому середовищі;
<li>з`явилися нові потенційні можливості значного поліпшення стану і діяльності об`єкту;
<li>прийняті рішення вищестоящих органів, що зобов`язали внести принципові зміни до діяльності об`єкту управління, провести наказані цими органами заходу.</ol>

Фахівці в області управління справедливо відзначають, що своєчасно і вірно визначити проблему - означає наполовину вирішити її. Тому виявлення проблем, проникнення в їх єство і вірне тлумачення - невід`ємна частина процесу ухвалення рішень.

З врахуванням того факту, що управлінські рішення найтіснішим чином пов`язані з проникненням в єство проблем, наявність яких ініціює сам процес рішення, очевидна необхідність не лише виявлення наявності проблеми, але і її діагностики. Діагностика покликана встановити природу проблеми, її вміст, міру нестійності, зв`язок з іншими проблемами, види і масштаби небезпек, що виникають з проблеми. Діагностика спирається на вивчення, аналіз, дослідження симптомів проблеми, тобто спостережуваних ознак, що свідчать про її наявність.

Слід уникати небезпеки змішування проблеми і її симптомів. Проблема найчастіше характеризується цілим рядом ознак, симптомів, що дають підставу передбачати її наявність, при цьому лише окремі симптоми дозволяють знайти упевненість в існуванні проблеми і в її дійсному єстві. І треба прагнути усунути не симптоми проблемної хвороби, а вилікувати саму хворобу, чим і є вирішення проблеми.

Помітну роль у виявленні і аналізі проблем, що вимагають рішення, грає використання інформації, що отримується усередині аналізованої системи або поза нею. Разом з вимогами до кількості і якості отримуваної інформації не менше значення мають її склад і показність. Загальновідомо, що надмірність інформації настільки ж шкідлива, як і її недостатність. Ще важливіше володіти потрібною інформацією, що безпосередньо відноситься до справи, до досліджуваної проблеми, таку інформацію в теорії управління називають релевантною. Для здобуття релевантної інформації доводиться удаватися до процесів фільтрації всіх отриманих даних на предмет відбору лише тих, які безпосередньо пов`язані з виникненням і суттю аналізованої проблеми.

Основними джерелами інформації, використовуваної і процесі встановлення проблем, підготовки і ухвалення рішень, служать внутрішні і зовнішні звітно-статистичні дані, наукова література, огляди, законодавчо-нормативні акти, положення, інструкції, зарубіжні аналоги, експертні оцінки, установки осіб, що приймають рішення.

На другому етапі процесу вироблення і ухвалення рішень необхідно сформувати і сформулювати цілі і завдання рішення, що готується. З чітко поставленої мети явнішим чином промальовувалися і завдання. Одночасно на формулюванні цілей і завдань мимоволі позначаються психологія і інтереси осіб, що беруть участь в аналізі, підготовці, виробленні рішення і, тим більше, його прийнятті.

Сукупність обмежень, які мають бути дотримані при постановці цілей і завдань, виборі і ухваленні рішень, утворює область допустимих рішень. В межах цієї області повинен вироблятися пошук варіантів, альтернатив, що розглядаються на подальших етапах процесу ухвалення рішень.

Відзначимо, що недотримання обмежень служить однією з головних причин прийняття свідомо неефективних, нереальних, а то і просто помилкових управлінських рішень. Першопричина подібної недосконалості в тому, що на етапах підготовки і пошуку раціональних рішень обмежувальні умови не аналізуються, не враховуються повною мірою або просто не беруться до уваги. Коректно організований, раціонально поставлений процес вироблення і ухвалення управлінських рішень повинен передбачати формулювання і аналіз обмежень, формування зони існування допустимих рішень.

До самих творчих операцій і процедур процесу вироблення і ухвалення управлінських рішень належать пошук і формування набору альтернатив (способів, варіантів) вирішення даної проблеми і відповідних їм дій, що управляють. Чим обширніший спектр альтернатив вирішення проблеми, тим більше шансів відшукати найраціональніше, в межі - оптимального рішення. В той же час практично неможливо і недоцільно відшукувати і порівнювати всі можливі альтернативи. Пошук і аналіз багатьох варіантів вимагають значних витрат грошових коштів, праці, часу, що здатне само по собі понизити ефективність відшукуваних кращих рішень. Як завжди в подібних ситуаціях, існує деяка «золота середина». У процесах пошуку альтернатив макроекономічних рішень обмежуються 3-4 варіантами, а мікроекономічних - 4-5.

В умовах обмеженості часу спостерігається прагнення звести знаходження і порівняння варіантів до відшукання не найкращого, а прийнятнішого рішення. Прийнятним в цьому випадку прийнято рахувати варіант рішення, що дозволяє істотно ослабити або в основному зняти проблему протягом часу, що розташовується, при допустимих витратах ресурсів. Аналітики в рамках такого підходу діють за принципом «краще - ворог хорошого» і припиняють нарощувати кількість варіантів, що вивчаються, як тільки серед відібраних вже є варіанти, прийнятні для особи, що приймає рішення.

Бажано також, аби відібрані для порівняння альтернативи істотно розрізнялися між собою способами вирішення проблеми, а тим самим - завглибшки і часом рішення, ресурсами, що витрачаються. При дотриманні цієї умови підвищується вірогідність подальшого відбору найбільш сприятливого варіанту рішення. До порівнянних, порівнянних параметрів альтернатив, що розрізняються, належать терміни і результати реалізації даного варіанту рішення, ресурси, що витрачаються, очікувані наслідки аналізованих способів дій.

Ключовим етапом ухвалення управлінського рішення служить операція вибору переважної альтернативи з переліку розглянутих, аналізованих. Такому вибору передує порівняння, зіставлення варіантів по кругу параметрів, встановлених в ході моделювання, прогнозування, включаючи в першу чергу показники міри вирішення проблеми, часу рішення, витрат ресурсів, очікуваних наслідків здійснення рішення, міри ризику невиконання рішення.

Здійснюючи вибір переважного варіанту, обгрунтовувавши свій вибір, приймаючи завершаюче рішення, всі учасники цього процесу вимушені розглядати і враховувати ряд показників результатів: витрат ресурсів і часу, ризиків, наслідків рішення, що приймається. По одних показниках переважно виявляються одні порівнювані варіанти, а по інших параметрах - інші варіанти. Найчастіше глибше вирішення проблеми вимагає великих витрат ресурсів і довшого часу. Тому про вибір оптимального варіанту рішення можна говорити із значною мірою умовності, оскільки єдиний критерій оптимальності рішень за рідкими виключеннями відсутній.

В умовах же типового багатокритерійного вибору перевага віддається прийнятному варіанту, який представляється кращим з тих або інших позицій особам, що приймають рішення. Досить часто враховується вклад обираного варіанту вирішення проблеми у вирішення інших проблем, очікувана реакція на вибір варіанту з боку зацікавлених осіб і інтереси самої особи, що приймає рішення.

Обгрунтованість рішення багато в чому залежить від глибини його опрацювання, узгодженості перерахованих вище етапів і процедур вироблення рішень. Для цього необхідно передбачити ітеративний характер всього процесу з можливим поверненням від подальших операцій до попередніх.

Для досягнення успіху надзвичайно важливо не лише прийняти розумне, доцільне, обгрунтоване, ефективне рішення, але і прийняти заходи для забезпечення його практичної реалізації. Необхідно довести рішення до виконавців, повідомити про нього всьому кругу учасників виконання. Потрібно також організувати управління реалізацією прийнятого рішення на всіх етапах його виконання відповідно до спеціально розробленого плану-графіка.
 Прочитано - 5975 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти