ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Вимоги до пам`яті, інтелекту і волі керівника
Вимоги до пам`яті, інтелекту і волі керівника
Міжнародний досвід господарської діяльності показує, що основою довгострокового успіху будь-якої фірми є висококласний менеджер або команда управлінців. Складність роботи керівника обумовлена тим, що він покликаний керувати всіма сферами життєдіяльності підприємства і забезпечувати вирішення не тільки техніко-економічних, але й соціально-психологічних завдань. В зв`язку з цим, до нього пред`являються особливі вимоги розуміння суті пізнавальних процесів, що складають основу управлінської діяльності. Розглянемо цю здатність з боку сучасної психологічної науки. 

Вимоги до пам`яті керівника

Пам`ять, тобто уміння людини зберігати і відтворювати в свідомості колишні враження, досвід, — найважливіша характеристика психіки. 

Пам`ять — це багатовимірне явище; її різні грані виявляються в кожної людини інакше. Для осмислення цього складного психологічного явища використовується метод класифікації різних вимірювань, характеристик пам`яті на основі різних критеріїв:
 • джерело отримуваної інформації; 
 • характер змісту отримуваної інформації;
 • ступінь міцності, надійності збереження отриманих даних та ін. 

За джерелом інформації пам`ять класифікується на зорову, слухову і рухову (моторну); у різних людей роль цих джерел в отриманні і збереженні вражень неоднакова. 

За характером змісту інформації пам`ять ділиться на логічну, образну, емоційну. Встановлено, що логічна інформація сприймається лівою півкулею мозку, а образна — правою. 

За критерієм міцності збереження інформації розрізняють довготривалу і короткочасну пам`ять. 

Як показує досвід управлінської діяльності, пам`ять керівника повинна мати деякі професійні особливості, важливі для його діяльності:

 • надійне збереження інформації не стільки про речі, предмети, скільки про людей, оскільки саме взаємини з людьми складають головний зміст управлінської діяльності;
 • великий об`єм, здатність сприймати і зберігати інформацію і про предмети, і про людей, а також постійний облік характеру взаємин, що склалися між людьми;
 • оперативність, тобто уміння швидко мобілізовувати наявну інформацію, використовувати її в потрібний час і в потрібному місці;
 • перешкодостійкість, тобто її надійність, працездатність в складних ситуаціях, наприклад, при веденні переговорів, в конфліктних ситуаціях і тому подібне.

При використанні пам`яті, так само як і в процесі сприйняття, зустрічаються деякі типові помилки:

 1. Помилка «улюбленої ситуації», що добре збереглася в пам`яті, — перенесення умов, рішень, інформації з однієї ситуації, яка раніше мала місце, на іншу, хоча й подібну першій. Ця помилка веде до спрощення способів поведінки керівника, їх стандартизації. Шлях подолання такої помилки — всестороння оцінка ситуації, кожна з яких є неповторною.
 2. Помилка «улюблених причин» при поясненні тих або інших явищ, що повторюються, — так, негативна поведінка підлеглих звично пояснюється їх лінню, тоді як дійсні причини можуть бути дуже різноманітними: недоліки в організації виробництва, слабке стимулювання, погано налагоджена система контролю і т.п.
 3. Помилка «кінців і середин» — упущення тієї обставини, що в процесі повідомлення інформації краще всього запам`ятовується та її частина, яка знаходиться на початку або в кінці повідомлення; частина, яка знаходиться в середині повідомлення, часто вислизає від нашої уваги. Тому найбільш цінну інформацію потрібно поміщати в кінці або на самому початку доповіді, виступу, бесіди, повідомлення, рішення. 

Як і інші здібності, пам`ять може удосконалюватися, при цьому можуть використовуватися наступні основні прийоми:

 • мотивація, тобто формування у керівника відповідних мотивів, установок, розвиток відчуття відповідальності за доручену справу;
 • використання різних спеціальних прийомів для запам`ятовування, аналогічних чарівній фразі: «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан», за допомогою якої запам`ятовується послідовність кольорів у веселці;
 • організація матеріалу, який потрібно запам`ятати, його групування за істотними ознаками, що має ще більше значення для поліпшення пам`яті, оскільки дозволяє людині оперувати величезною кількістю інформації. 

Таким чином, пам`ять тісно пов`язана з розумовими процесами. 

Інтелект керівника і його вміння мислити

Найважливішу роль в управлінні разом із здатністю отримувати і зберігати інформацію має і здатність зіставляти дані отриманого досвіду і робити на його основі ті або інші висновки, тобто вміння міркувати, мислити. У розумовому процесі, мисленні беруть участь як відчуття, так і розум людини, об`єднуються, синтезуються тілесні і логічні форми пізнання. 

Саме здатністю мислити пояснюють філософи-раціоналісти велич людини. Уміння мислити, перш за все, виявляється в умінні говорити. Мислення визначають як німу, внутрішню мову, а мова — як озвучене мислення. Тому цілком справедливе відоме твердження: «Хто ясно мислить, той ясно і висловлює». 

Мислення — складний, багатоплановий процес, він може характеризуватися з різних позицій:
 1. Властивості мислення оцінюються з погляду його логічності, тобто дотримання встановлених норм мислення, уміння вивчати і вирішувати складні теоретичні і практичні питання.
 2. Операційність мислення оцінюється як його застосування для здійснення різних розумових операцій, наприклад, таких, як аналіз (уявне розділення об`єкту на складові частини з ціллю з`ясування їх властивостей) або синтез (протилежна аналізу розумова операція з`єднання елементів об`єкту, що вивчається, в єдине ціле з метою з`ясування властивостей цього цілого).
 3. Серед форм мислення виділяються: 
  - поняття, що виражають істотні ознаки предметів; 
  - думки, що встановлюють зв`язки і відносини між предметами; 
  - висновки, що фіксують зв`язки між поняттями і думкам, тобто складні думки;
 4. Мислення розділяється на наступні типи: 
  - понятійне мислення, операція поняттями; 
  - образне, тобто таке, що використовує образне, цілісне сприйняття предметів; 
  - дієве, практичне, тобто таке, що забезпечує наочно-практичну діяльність людини;
 5. Мислення передбачає наступні етапи: 
  - усвідомлення якої-небудь проблеми при здійсненні тієї або іншої діяльності; 
  - пошук можливих варіантів її вирішення; 
  - вибір одного з цих варіантів як найбільш прийнятного; 
  - реалізація прийнятого варіанту в практичній діяльності. 

Ці основні характеристики розумової діяльності в цілому характеризують і аналогічну діяльність керівника. Проте управлінська діяльність специфічна, тому при її здійсненні затребувані особливі сторони мислення. 

Головна особливість мислення керівника, яка обумовлена характером його професійної діяльності, — його практична спрямованість, тобто спрямованість не на ті або інші символи, знаки, як це має місце в діяльності вченого, а на реальні об`єкти і процеси, перш за все, на людей і їх взаємини. Мислення керівника як би вплетене у всі форми управлінської діяльності — планування, організацію, мотивацію, контроль. Цим пояснюються і деякі інші його особливості:

 • майже завжди керівник вимушений осмислювати проблему в умовах жорсткого ліміту часу, що робить неможливим висунення безлічі гіпотез;
 • проблеми, що виникають в процесі управлінської діяльності, як правило, не мають однозначного рішення; ці рішення є лише більш-менш правильними;
 • результати мислення відразу використовуються для зміни характеру проблемної ситуації;
 • при осмисленні ситуації керівник повинен враховувати не тільки її головні, але й другорядні особливості, оскільки деталі можуть мати вирішальне значення. 

Ці особливості управлінського мислення висувають особливі психологічні вимоги до інтелектуальних здібностей менеджера:

 1. Мислення керівника повинне бути стабільним, тобто відрізнятися високим ступенем стійкості. Необхідність цієї якості пояснюється тим, що він має справу, перш за все, з людьми, які можуть підкорятися йому не повною мірою, приховувати свої справжні відчуття і наміри, а іноді й намагатися маніпулювати керівником. Тому керівник повинен уміти логічно мислити і послідовно діяти в умовах складної, невизначеної ситуації.
 2. Рішення керівника повинні бути чіткими, ясними, такими, що не допускають можливості їх мінливого тлумачення. Це полегшить подальшу перевірку їх виконання.
 3. Керівник повинен уміти передбачати. Саме ця якість мислення керівника дозволяє йому на основі узагальнення великих масивів інформації прогнозувати не тільки найближчі, але й віддалені результати своєї діяльності.
 4. Керівник повинен володіти певним рівнем інтелекту. Проте, як показує досвід, насправді жорсткого зв`язку між рівнем інтелекту і рівнем керівництва немає. Існує лише деяка залежність, але не пряма, а опосередкована безліччю умов, насамперед, рівнем професійної управлінської підготовки, важливою складовою частиною якої є і психологічна підготовка. Розумові здібності тісно пов`язані з багатьма іншими якостями особи, істотно важливими для управлінської діяльності, зокрема, вольовими якостями.  

Вольові властивості керівника

Воля — це здатність здійснювати свої бажання, поставлені перед собою цілі. Воля припускає свідоме регулювання людиною своєї поведінки, діяльності, виражене в умінні долати труднощі, зокрема, непередбачені зміни у виробничій ситуації, втому, одноманітність, монотонність виконуваних трудових операцій і тому подібне.

Без подолання цих труднощів будь-яка діяльність, у тому числі й управлінська, не може бути успішною. Вольові властивості характеризуються як цілеспрямованість, наполегливість і завзятість, рішучість і сміливість, витримка і самовладання. Ці якості особливо важливі для менеджера. 

Сучасні психологи вважають, що воля поєднує в собі інтелект, емоційні та діяльні здібності людини, оскільки воля виявляється в подоланні найрізноманітніших труднощів. Саме тому вона особливо важлива для керівника, діяльність якого надзвичайно багатогранна. 

Воля залежить від індивідуальних психологічних якостей людини, пов`язана із загальною спрямованістю особи, але може розвиватися на основі отриманого життєвого досвіду, у міру придбання навичок подолання труднощів. 

Розвиток цієї якості тісно пов`язаний з розвитком інших здібностей, насамперед всього інтелекту, включаючи такі його якості, як самостійність, самокритичність, гнучкість розуму. Важливий і розвиток моральних основ волі, здатності розрізняти явища, дії і вчинки за допомогою категорій добра і зла, користі і шкоди. 

Зміцнення вольових якостей керівника багато в чому залежить від його здатності чітко організувати свою роботу, її планування. Чимале значення, як показує досвід, має і застосування в критичних ситуаціях методів самонавіювання, саморегулювання, наприклад, уявне вимовлення фраз типу «я можу», «я зроблю це» і т.і. Подібна техніка психорегуляції може принести відчутну користь. 

Дослідження показують, що з особових характеристик на витривалість людини особливий вплив робить її здатність до спілкування. Вона, як правило, вища у екстравертів, тобто людей, орієнтованих назовні, ніж у інтравертів — людей, орієнтованих всередину. Вольові якості значно посилюються в умовах ситуацій змагань. 

Таким чином, вольові якості, витримка, самовладання, наполегливість і завзятість, сміливість і рішучість визначаються як природними, природженими особливостями людини, так і соціальними, придбаними чинниками, систематичним тренуванням і вихованням.

Від природних властивостей особи залежать і інші розглянуті психологічні якості суб`єкта управління, його здатність сприйняття, пам`ять, інтелектуальні особливості.

Разом з тим, завжди існує можливість компенсації будь-якої професійно значущої властивості за рахунок інших властивостей або розвитку відповідних знань, умінь і навичок. Цю компенсаторну діяльність людина може здійснювати як самостійно, так і в ході професійної підготовки і перепідготовки. 

Керівник має і додаткову можливість заповнити ті або інші власні якості шляхом формування відповідної робочої групи, команди.

 

 Прочитано - 4962 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти