ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Як приймати управлінські рішення на основі аналізу фінансової звітності
Як приймати управлінські рішення на основі аналізу фінансової звітності

Управлінські рішення, що приймаються на основі аналізу фінансової звітності, залежать від багатьох чинників:

 • галузевої приналежності організації;
 • умов кредитування і ціни позикових джерел;
 • структури джерел і раціональності їх розміщення в активах;
 • масштабності інвестиційних проектів;
 • обороту і рентабельності;
 • организації грошового обігу і ін.

В процесі роботи керівникам доводиться приймати рішення, які роблять вплив на різні сторони фінансової діяльності підприємства. Нижче ми розглянемо вплив результатів аналізу фінансової звітності на ухвалення рішень відносно структури балансу, ліквідності, управління рентабельністю, оптимізації облікової політики і прогнозної звітності.

1. Управлінські рішення відносно структури балансу мають бути направлені на обгрунтування і формування цільової структури капіталу.

Цільова структура капітала - це внутрішній фінансовий норматив, відповідно до якого формується співідношення власного і позикового капіталу для кожної конкретної організації. Вона формується з врахуванням сукупної дії всіх внутрішніх чинників і зовнішнього середовища бізнесу організації, її цільових установок відносно перспектив розвитку бізнесу.

Решения відносно структури балансу мають бути направлені на усунення диспропорцій в темпах зростання окремих елементів активів і пасивів, в співвідношенні позикових і власних джерел, з одного боку, і мобільних і іммобілізованних засобів з іншою. Диспропорції можуть привести до недостатньої забезпеченості власними оборотними коштами і зниженню рівня ліквідності. Відсутність власних оборотних коштів, чистого оборотного капіталу (їх негативні значення) небезпечно для підприємств і з тієї точки зору, що при необхідності термінового повернення заборгованості буде потрібно вимушений розпродаж активів або станеться «зависання» боргів перед кредиторами.

В своїх діях з управління фінансовою структурою капіталу фінансовому менеджменту організації слід враховувати також загальновизнане правило, якому повинні слідувати підприємства будь-яких типів при формуванні цільової структури капіталу: власники підприємств віддають перевагу розумному зростанню долі позикових засобів, а кредитори віддають перевагу підприємствам з високою часткою власного капіталу, що знижує ризики кредиторів.

Таблица 1. Управлінські рішення по залученню джерел фінансової залежності від завдань бізнесу.

Задачі бізнесу Управлінське вирішення по залученню джерел фінансуванню Можливі обмеження
Прискорене зростання бізнесу Залучення пайового капіталу (стратегічного або фінансового інвестора в долю) Низка ринкова привабливість компанії
Непрозорість системи фінансового управління компанії
Залежність можливості прилюдного (відкритого) розміщення акцій від розміру сплаченого статутного капіталу
Залучення довгострокових активів без одноразового відвернення власнихзасобів Залучення боргового капіталу (довгострокові кредити банків, лізинг, випуск облігацій) Вартість (ціна) позикового капіталу
Низька кредитоспособність
Ризик нездійсненності інвестиційного проекта
Фінансування поточних потреб
Усунення сезонності
Залучення короткострокових кредитів банків, включаючи овердрафтне кредитування Вартість (ціна) позикового капиталу
Низька кредитоспроможність, недостатньо хороша кредитна історія
Відсутність високоліквідної застави
Фінансування проектів, розкриття інформації про яких позбавляє компанію конкурентної переваги Фінансування за рахунок внутрішніх (власних) джерел
Приватне (закрите) розміщення акцій
Недостаток власних джерел
Невисока прибутковість і нестійкість компанії
Ризик нездійсненності проекту
Усилення економічної безпеки і підвищення фінансової незалежності Фінансування за рахунок власних джерел
Зміна дивідендної політики
Фінансування в рамках групи компаній
Низка прибутковість, нехватка власних джерел
Зниження зацікавленості акціонерів
Формування додаткових фінансових потоків за рахунок внутрішніхджерел Продажа непрофільних активів, «урізування» витрат Застосовані до тих активів і благ (витратам), які не потрібні компанії
Обмеженість джерела
Максимальне залучення безкоштовних зовнішніх джерел (стійких пасивів) Управлення кредиторською заборгованістю Відмова кредиторів від реструктуризації заборгованості, можливі економічні санкції

2. Управління ліквідностю передбачає ухвалення певних рішень відносно окремих груп (видів) оборотних активів. Зростання міри ліквідності оборотних активів, зниження долі низколіквідних їх видів грають важливу роль в підвищенні платоспроможності організації.

При ухваленні рішень у відношенні материальних оборотних активів слід виділити:

 • активи, що беруть участь у виробничому процесі, недолік яких може привести до проблем в основній діяльності (до зупинок виробничо-технологічного процесу, зниження випуску готової продукції і зривів постачань покупцям і тому подібне);
 • активи, реалізація яких проблематична (неліквіди). По можливості слід позбавитися від цієї частини активів за демпінговими цінами;
 • активи, які можуть бути реалізовані без збитку основної діяльності (зайві, наднормативні). Реалізація цієї частини матеріальних оборотних активів є основним резервом підвищення ліквідності, мобілізації додаткового грошового припливу засобів і погашення зобов`язань перед кредиторами.

Дебіторска заборгованість є фактичною іммобілізацією засобів організації в розрахунки (у зворот інших підприємств), але в тей час є природним наслідком системи ведення взаєморозрахунків між постачальниками і покупцями продукції. Основні завдання в цій частині управлінських рішень полягають в контролі за поверненням засобів і прискоренні інкасації дебіторської заборгованості.

При ухваленні управлінських рішень у відношенні ліквідності баланса і платоспроможності підприємства необхідно оцінити розмір і структуру короткострокових зобов`язань. Зростання їх особливо небезпечний, якщо при цьому спостерігається значне збільшення долі найбільш дорогих джерел, у тому числі прострочених боргів по податках і зборах. У такій ситуації слід здійснювати заходи щодо вивільнення з оборотних активів всіх можливих засобів шляхом їх оптимізації і погашати найбільш термінові (прострочені), а потім і найбільш дорогі зобов`язання.

Оцінюючи ліквідність балансу, фінансовий менеджер повинен враховувати, що високий рівень коефіцієнта поточної ліквідності означає лише формальне перевищення оборотних активів над короткостроковими зобов`язаннями і характеризує лише теоретичну можливість розрахуватися по зобов`язаннях. Чи матиме місце цей розрахунок фактично, залежить від оптимізації операційного циклу і раціональної організації грошового обігу.

3. Управління рентабельністю і розподілом прибутку традиційно є об`єктом особливої уваги менеджменту.

Безумовно, що аналіз і розробка управлінських рішень в цій частині особливо важливі для збиткових підприємств, коли потрібне виявлення причин збитковості і обгрунтування можливих резервів по її ліквідації або мінімізації.

Оптимальність пропорцій в розподілі чистого прибутку повинна враховуватися при розробці дивідендної політики, що є важливим елементом фінансового менеджменту не лише в акціонерних товариствах, але і в компаніях інших організаційно-правових форм. Недопустимо перевищення використання прибутку над отриманою її величиною, оскільки це надасть таку ж негативну дію на фінансовий стан, як і збитки в збиткових підприємствах.

4. Складання прогнозної звітності є важливим питанням, яке також повинне вирішуватися в рамках аналізу бухгалтерської (фінансовою) звітності, що зажадалося в сучасних умовах.

Практичне значення прогнозування показників звітності полягає в наступному:

 1. Керівнитство має можливість заздалегідь оцінити, наскільки базові показники прогнозної звітності відповідають поставленим на тому або іншому етапі завданням, охарактеризувати перспективи зростання підприємства, скоординувати довгострокові і короткострокові цілі його розвитку, стратегію і тактику дій.
 2. Особи, що приймають управлінські рішення, завчасно отримують інформацію про можливу в прогнозному періоді величину доходів, витрат, грошових потоків, активів і джерел фінансування.

  Це дозволяє:

  • на основі прогнозу виручки і фінансових результатів (прогнозного звіту про прибутки і збитки) оцінити стійкість здобуття доходів і прибутку в основній діяльності і залежність майбутніх фінансових результатів від неосновної діяльності, визначити можливу величину чистого прибутку як джерела поповнення власного капіталу і виплати дивідендів;
  • на основі прогнозу грошових потоків (прогнозного звіту про рух грошових коштів) визначити розміри і періоди появи касових розривів і розглянути варіанти їх подолання;
  • на основі прогнозного балансу оцінити що складається в прогнозному періоді взаємозвязку і збалансованість активів і капіталу.
 3. Накінец, дані прогнозної звітності дають можливість оцінити рівень і динаміку показників фінансової стійкості і платоспроможності в прогнозному періоді.

Управлінські рішення, що приймаються на основі розгляду і оцінки прогнозної звітності, дозволяють розробити систему заходів щодо поліпшення діяльності і закласти їх в бізнес-план підприємства.

5. Оптимізація рішень в області бухгалтерської облікової політики тісно пов`язана з діями фінансового менеджера як відносно структури балансу, так і фінансових результатів. Від рішення цього питання безпосередньо залежить обгрунтування податкової облікової політики і розробка оптимальних податкових схем в рамках чинного законодавства.

Крім того, незадовільне ведення бухгалтерського обліку наводить до помилок в розрахунках з контрагентами, бюджетом і ін. і не дозволяє особам, що приймають управлінські рішення, отримати повну, достовірну і прозору інформацію про діяльність організації.

 Прочитано - 4371 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти