ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Шість етапів аналізу бухгалтерського балансу
Шість етапів аналізу бухгалтерського балансу
Аналіз бухгалтерської звітності включає аналіз всіх її форм, включаючи записку пояснення і підсумкову частину аудиторського висновку.

В ході попереднього аналізу бухгалтерської звітності виявляється і оцінюється динаміка «хворих» статей звітності двох видів:
 1. що свідчать про крайню незадовільну роботу комерційної організації в звітному періоді і про те, що склалося в результаті цього поганому фінансовому положенні (непокриті збитки, прострочені кредити і позики і кредиторська заборгованість і тому подібне);
 2. що свідчать про певні недоліки в роботі організації, які у разі їх регулярного повторення в звітності декількох суміжних періодів можуть істотно відбитися на фінансовому положенні організації (прострочена дебіторська заборгованість, заборгованість, списана на фінансові результати, стягнуті з організації штрафи, пені, неустойки, негативний чистий грошовий потік і тому подібне).
Аналіз балансу може проводитися безпосередньо по бухгалтерському балансу або по агрегованому аналітичному балансу, представленому нижче. У дужках вказані статті (рядки) бухгалтерського балансу, які рекомендується включати до складу виділених груп аналітичного балансу.  

Таблица 1. Агрегований аналітичний баланс 

Умовне позначення На початок року На кінецьроку

Актив
1. Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення (стор. 250 + стор. 260) дс

2. Дебіторська заборгованість і інші оборотні активи (стор. 215 + стор. 240 + стор. 270) дз

3. Запаси і витрати (стор. 210 - стор. 215 + стор. 220) зз

Всього поточних активів (оборотних коштів) (стор. 290 - стор. 230) оа

4. Іммобілізація засобу (необоротні активи) (стор. 190 + стор. 230) ва

Всього активів (майно) (стор. 300) сва

Пасив
1. Кредиторська заборгованість і інші короткострокові пасиви (стор. 620 + стор. 630 + стр.650 + стор. 660) кз

2. Короткострокові кредити і позики (стор. 610) кк

Всього короткостроковий позиковий капітал (короткострокові зобов`язання) (стор. 690 - стор. 640) ко

3. Довгостроковий позиковий капітал (довгострокові зобов`язання) (стор. 590) до

4. Власний капітал (стор. 490 + стор. 640) ськ

Всього пасивів (капітал) (стор. 700) свк

У аналітичному балансі зберігається загальна балансова модель: СВА = СВК або ДС +ДЗ + ЗЗ + ВА = КЗ + Кк+до + СЬК.

Розглянемо етапи аналізу балансу.

I етап: аналіз динаміки і структури балансу

В ході аналізу доцільно визначити темпи зростання найбільш значущих статей (груп) балансу і порівняти отримані результати з темпами зростання виручки від продажів.

Важливим напрямом аналізу є вертикальний аналіз балансу, в ході якого оцінюються питома вага і структурна динаміка окремих груп і статей активу і пасиву балансу.

«Хороший» баланс задовільняє наступним умовам:

 1. валюта балансу в кінці звітного періоду збільшується в порівнянні з початком періоду, а темпи зростання її вищі за рівень інфляції, але не вище за темпи зростання виручки;
 2. за інших рівних умов темпи зростання оборотних активів вищі, ніж темпи зростання внеоборотних активів і короткострокових зобов`язань;
 3. розміри і темпи зростання довгострокових джерел фінансування (власного і довгострокового позикового капіталу) перевищують відповідні показники по внеоборотним активах;
 4. частка власного капіталу у валюті балансу не нижче 50%;
 5. розміри, частка і темпи зростання дебіторської і кредиторської заборгованості приблизно однакові;
 6. у балансі відсутні непокриті збитки.
При аналізі балансу слід враховувати зміни в методології ведення обліку і в податковому законодавстві, а також положення облікової політики організації.

II етап: аналіз фінансової стійкості організації

Абсолютні показники фінансової стійкості:
 • наявність реального власного капіталу (чистих активів);
 • наявність власних оборотних коштів і чистого оборотного капіталу.
Відносні показники фінансової стійкості - це коефіцієнти фінансової стійкості (фінансової структури капіталу).

Система основних показників для аналізу фінансової стійкості:
 1. Власний оборотний капітал (власні оборотні кошти): СОС = СЬК - ВА
 2. Чистий оборотний капітал: ЦОК = СЬК + ДО - ВА або ЦОК = ОА - До
 3. Чисті активи: ЧА (порядок розрахунку встановлений листом Мінфіну. Представлений вище аналітичний баланс сформований так, що Ськ=ча)
 4. Коефіцієнт автономії (фінансовій незалежності, концентрації власного капіталу): кавт = СЬК / СВК
 5. Коефіцієнт фінансової залежності (концентрації позикового капіталу): кфз = ЗК / СВК, де ЗК = До + ДО
 6. Співвідношення позикових і власних засобів: кзс = ЗК / СЬК
 7. Коефіцієнт збереження власного капіталу: кськс = Ськк.п. / Ськн.п.
 8. Коефіцієнт маневреності (мобільності) власного капіталу: кськм = СОС / СЬК
 9. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами (чистим оборотним капіталом): косс = СОС / ОА
III етап: аналіз ліквідності балансу і платоспроможності підприємства

Ліквідність балансу означає наявність оборотних коштів в розмірі, потенційно достатньому для погашення короткострокових зобов`язань. Ліквідність балансу є основою платоспроможності організації. Оцінка ліквідності балансу може проводитися різними методами, зокрема на основі розрахунку основних коефіцієнтів ліквідності. В розрахунок кожного з коефіцієнтів включаються певні групи оборотних активів, що розрізняються по ступеню ліквідності (тобто здатності трансформуватися в грошові кошти в ході виробничо-комерційного циклу).

IV етап: аналіз стану активів

В рамках аналізу бухгалтерського балансу необхідно провести аналіз складу, структури і ефективності використання внеоборотних і оборотних активів. Для оцінки ефективності оборотних активів застосовуються показники рентабельності і оборотності.

Для оцінки оборотності оборотних коштів в цілому можна рекомендувати наступні показники:
 • Коефіцієнт оборотності оборотних коштів: коб = N / ОА ср, де N - виручка від продажів; ОА ср - середня величина оборотних активів.
 • Період обороту оборотних коштів: По = ОА ср * Д / N, де Д - кількість днів в аналізованому періоді.
Аналіз динаміки, складу і структури внеоборотних активів по балансу повинен бути доповнений аналізом основних засобів.

V етап: аналіз ділової активності

Оцінка ділової активності може бути проведена по наступних напрямах:
 1. по рівню ефективності використання ресурсів (рівню і динаміці фондовіддачі, продуктивності праці, рентабельності і інших показників). Найбільш важливі в цій групі - показники оборотності активів і капіталу;
 2. по співвідношенню темпів зростання прибутку, обороту і авансованого капіталу. Ділова активність характеризується позитивно при дотриманні співвідношення:

  ТРПДО > ТР N > ТРСВК > 100%

  де ТРПДО - темп зростання прибутку до оподаткування (або до сплати податків і відсотків); ТР N - темп зростання обороту (виручки від продажів); ТРСВК - темп зростання авансованого капіталу (валюти балансу).
Залежність означає:
 • економічний потенціал підприємства росте (масштаби діяльності збільшуються);
 • об`єм продажів зростає вищими темпами в порівнянні із зростанням авансованого капіталу, тобто ресурси підприємства використовується ефективніше;
 • прибуток зростає випереджаючими темпами, що свідчить про відносне зниження витрат. Дане співвідношення називається «Золотим правилом економіки підприємства».
3. за спеціальними показниками, що характеризують ділову активність (коефіцієнтам стійкості економічного зростання, здатності самофінансування, інвестиційної активності).

VI етап: діагностика фінансового стану підприємства

Найбільш поширеними підходами до діагностики фінансового стану є: оцінка можливості відновлення (втрати) платоспроможності і використання математичних моделей дискримінантів вірогідності банкрутства.

1. Для оцінки можливості відновлення (втрати) платоспроможності розраховуються два базові показники:
 • коефіцієнт поточної ліквідності (нормативне значення 2,0);
 • коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами (нормативне значення 0,1).
2. Математичні моделі дискримінантів вірогідності банкрутства. У сучасній літературі по фінансовому аналізу пропонується цілий ряд західних і російських моделей. Нижче представлена модифікована модель Альтмана для виробничих підприємств, акції яких не котируються на біржі (запис моделі даний у варіанті, адаптованому до показників російського балансу і звіту про прибутки і збитки):

Z = 0,717 * К1 + 0,847 * К2 + 3,107 * К3 + 0,42 * К4 + 0,995 * К5

де К1 - відношення чистого оборотного капіталу до активів;К2 - відношення резервного капіталу і нерозподіленого (накопиченою) прибутку (непокритого збитку) до активів; К3 - відношення прибутку (збитку) до сплати податків і відсотків до активів; К4 - відношення капіталу і резервів (власного капіталу) до загальних зобов`язань; К5 - відношення виручки від продажів (нетто) до активів.

Критерії оцінки: 
 • Z < 1,23 - висока вірогідність банкрутства;
 • 1,23 < Z < 2,9 - зона невизначеності;
 • Z > 2,9 - мала вірогідність банкрутства.
При цьому міра достовірності прогнозу складає: до 1 року - 88%, до 2 років - 66%, більше 2 років - 29%.

Практика застосування цієї моделі при аналізі російських підприємств показала можливість її використання і найбільшу реальність значень, що набували, в порівнянні з іншими західними моделями.

 Прочитано - 12005 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти