ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Чотири етапи аналізу звіту про прибутки і збитки
Чотири етапи аналізу звіту про прибутки і збитки

Уміння читати звітність, знання методів і методик аналізу дозволяють достатньо повно і об`єктивно оцінити багато напрямів фінансового стану організації, побачити причини їх зміни, зробити прогноз на перспективу і ухвалити відповідні управлінські рішення.

Бухгалтерська звітність як підсумкова система даних про майновий і фінансовий стан підприємства і про результати його фінансово-господарської діяльності є одним з основних джерел інформації для проведення фінансового аналізу і, відповідно, базою для ухвалення управлінських рішень. Менеджери підприємства використовують дані бухгалтерської звітності разом із внутрішніми джерелами інформації, зокрема, облікового характеру. Велика частина цієї внутрішньої інформації є конфіденційною, а отже, недоступною для ухвалення управлінських рішень відносно організації зовнішніми користувачами. Для останніх бухгалтерська звітність, яка є публічною за законодавством, інколи стає єдиним джерелом інформації про конкретне підприємство. У цьому сенсі бухгалтерська фінансова звітність виступає як засіб комунікації між різними суб`єктами ринку.

Об`єм і загальний характер інформації, що міститься в бухгалтерській звітності, обмежує можливості аналізу. Проте уміння читати звітність, знання методів і методик аналізу дозволяють достатньо повно і об`єктивно оцінити багато напрямів фінансового стану організації, побачити причини їх зміни, зробити прогноз на перспективу і ухвалити відповідні управлінські рішення.

Напрям, послідовність і методики аналізу звіту про прибутки і збитки в цілому аналогічні аналізу фінансових результатів. Умовно аналіз можна розбити на чотири етапи:  

 1. Аналіз динаміки і структури звіту
 2. Факторний аналіз чистого прибутку
 3. Аналіз впливу бухгалтерської облікової політики на показники звіту про прибутки і збитки
 4. Аналіз рентабельності.   

I етап – аналіз динаміки і структури обліку. Припускає послідовне вивчення всіх статей звіту стосовно різних видів діяльності організації і тенденції їх зміни.

По відношенню до різних видів діяльності (джерел доходів і категорій витрат) показники форми №2 можуть бути згруповані таким чином:

 • Результати від основної діяльності: прибуток від продажів (N); собівартість проданих товарів (продукції, робіт, послуг) (С); валовий прибуток (ПВ); комерційні витрати (КР); управлінські витрати (УР); Прибуток від продажів (ПП).
 • Результати від фінансової діяльності: відсотки до отримання (ПРП); відсотки до сплати (ПРУ); доходи від участі в інших організаціях (ДДО).
 • Результати від неосновної діяльності (окрім фінансової) і екстраординарних (надзвичайних) подій: інші прибутки (ПРД); інші витрати (ПРР).
 • Загальний бухгалтерський прибуток: прибуток до оподаткування (ПДН).
 • Ув`язка бухгалтерському прибутку з вимогами податкового обліку: відкладені податкові активи (ВОНА); відкладені податкові зобов`язання (ВОНО).
 • Виконання зобов`язань перед державою: поточний податок на прибуток (ТНП); економічні (податкові) санкції (НС).
 • Фінансові результати, використовувані на користь організації: чистий прибуток (ПЧ); дивіденди акціонерам (доходи учасникам, засновникам) (ТАК); нерозподілений прибуток (ПН).

Вертикальний аналіз звіту (аналіз структури) має особливості, оскільки предметом оцінки є неоднорідна сукупність – доходи і витрати, прибутки і збитки. Можливі наступні методичні підходи до аналізу структури звіту:

 1. За 100% приймається виручка від продажів.
 2. За 100% одночасно приймається загальна сума і доходів, і витрат організації. Окремі статті звіту оцінюються в частці до цих загальних сумарних показників: окремі види доходів і прибутків у відсотках до сумарних доходів, окремі види витрат (і збитків) – відповідно до загальної суми витрат організації.

II етап – факторний аналіз чистого прибутку. Одне з основних завдань аналізу звіту полягає в тому, щоб пояснити причини зміни кінцевого фінансового результату – чистого прибутку. Відповідно до порядку формування звіту про прибутки і збитки чистий прибуток (збиток) звітного періоду можна представити у вигляді моделі адитивного типу. Вплив чинників на результативний показник в таких моделях визначається таким чином:

∆ПЧ = ∆>N - ∆С - ∆КР - ∆УР + ∆ПрП - ∆ПрУ + ∆ДДО + ∆ПрД - ∆ПрР + ∆ОНА - ∆ОНО - ∆ТНП - ∆НС.

При розрахунку впливу чинників слід мати на увазі, що затрати (витрати) є чинниками зворотньої дії, тобто їх зростання (зниження) впливає на зміну прибутку з протилежним знаком. У свою чергу, прибуток від продажів – основна складова бухгалтерського і чистого прибутку  – знаходиться під безпосереднім впливом ряду чинників: об`єму і структури продажів, цін реалізації, собівартості проданої продукції та інших чинників подальших порядків.

III етап – аналіз впливу бухгалтерської облікової політики на показники звіту про прибутки і збитки. Це питання є одним з напрямів аналізу якості фінансових результатів, але має і велике самостійне значення, оскільки дозволяє оцінити роль бухгалтерських методів у формуванні показників прибутку.

Розглянемо як змінюються фінансові результати і рентабельність при використанні різних варіантів облікової політики організації відносно загальногосподарських витрат. Варіант 1 - списання загальногосподарських витрат на собівартість продажів (ДТ90 КТ26). Варіант 2 - списання загальногосподарських витрат на собівартість виробництва (ДТ20 КТ26). Розрахунок представлений в таблиці 1.

Таблиця 1.

Показник Варіант 1 Варіант 2
Прибуток від продажів, тис. грн. 218315 218315
Собівартість проданої продукції, тис. грн. 166432 206149
Валовий прибуток, тис. грн. 51883 12166
Комерційні витрати, тис. грн. 8732 8732
Управлінські (загальногосподарські) витрати, тис. грн. 40717 -
Прибуток від продажів, тис. грн. 2434 3434
Прибуток до оподаткування, тис. грн. 842 1842
Чистий прибуток, тис. грн. 649 1437
Рентабельність продажів, % 1,1 1,6

Рентабельність обороту, %:

- по прибутку дооподаткування

- по чистому прибутку


0,4

0,3


0,8

0,65

У варіанті 2 при списанні загальногосподарських витрат частина їх залишається у складі витрат в незавершеному виробництві і готовій продукції і лише частина включається в розрахунок фінансових результатів (у складі собівартості проданої продукції). Таким чином, вибираючи той або інший з альтернативних варіантів облікової політики, менеджмент організації може впливати на розміри облікового бухгалтерського прибутку. З погляду інвестиційної привабливості і поліпшення структури капіталу (зростання власного капіталу), варіант 2 має переваги, оскільки фінансові результати і рентабельність вищі. З позиції економії податку на прибуток (як правило, один і той же варіант вибирається як для бухгалтерського, так для податкового обліку) вигідніший варіант 1 облікової політики.

IV етап – аналіз рентабельності. На додаток до показників рентабельності продажів і проведених витрат за даними бухгалтерської звітності рекомендується дати оцінку показникам рентабельності активів і капіталу.

Рентабельність сукупного капіталу (сукупних активів):

kр.свк = ПДН (ПЧ) / СВК,

де ПДН - прибуток до оподаткування; СВК - середньорічна величина сукупного капіталу. Показник відображає ефективність використання сукупного капіталу, або скільки прибутку приносить кожна гривня сукупного капіталу (сукупних активів). Розраховується як по ПДН, так і по ПЧ.

Рентабельність власного капіталу:

kр.ськ = ПДН (ПЧ) / СЬК,

де СЬК - середньорічна величина власного капіталу. Показник характеризує величину прибутку, отриманого з кожної гривні власних засобів організації. Показник важливий для власників (акціонерів), а також для кредиторів, оскільки побічно відображає можливості організації з погашення заборгованості. Показник може бути розрахований не тільки за балансовою, але і за ринковою вартістю власного капіталу.

Рентабельність поточних активів:

kр.оа = ПДН (ПЧ) / ОА,

де ОА - середньорічна величина оборотних активів. Показник характеризує величину прибутку, отриманого з кожної гривні активів, вкладених в поточну діяльність організації. На показник в значній мірі впливає політика віддзеркалення активів в балансі. Заниження валюти балансу на звітні дати приводить до завищення показників, а «роздування» балансу - до їх заниження.

Рентабельність обігу:

kр.об = ПЧ / N,

де N - виручка від продажів.

Аналогічний показнику рентабельності продажів, але розраховується по кінцевому фінансовому результату - чистому прибутку. Розраховується у вигляді коефіцієнтів або у відсотках. Характеризує чисту ефективність поточної діяльності.

Показники рентабельності аналізуються в динаміці, порівняно з середніми значеннями і показниками конкурентів. Як критерії оцінки можуть бути вибрані значення тих або інших показників рентабельності, що встановлюються банками для кращих (першокласних) позичальників.

 Прочитано - 3480 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти