ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Класифікація методів розробки і ухвалення управлінських рішень
Класифікація методів розробки і ухвалення управлінських рішень
В процесі розробки і ухвалення управлінських рішень особа, що ухвалює рішення, може використовувати різні методи, які прямо або побічно сприяють ухваленню оптимальних рішень.

Для зручності вивчення і використання цих методів вони розділені на групи по етапах процесу розробки і ухвалення управлінських рішень. Безумовно, деякі методи універсальні і можуть використовуватися на декількох або навіть всіх етапах процесу розробки і ухвалення рішень. Тому методи включені в ту або іншу групу за ознакою їх найбільш частого використання в рамках виконання конкретного етапу процесу розробки і ухвалення рішення.

Далі представлений аналіз особливостей, умов і обмежень застосування існуючих методів.

Відзначимо, що більшість методів має універсальний характер, проте їх угрупування здійснене на підставі багаторічних досліджень авторів і направлене на систематизацію сукупності методів, для спрощення процесу знайомства з ними, їх вивчення, а також для зручності їх практичного застосування.

Методи, вживані на етапі діагностики проблеми і формулювання обмежень і критеріїв

Методи ситуаційного аналізу

Кейс-метод: Покроковий розбір ситуацій. Застосовується для аналізу управлінських ситуацій. Відрізняється простотою і ефективністю.

«Мозкова атака»: Аналіз ситуації шляхом генерації ідей, їх обговорення, оцінки і вироблення колективної точки зору. Застосовується для обговорення виниклої проблеми і встановлення основних чинників, що визначають її подальший розвиток. Високі вимоги до рівня кваліфікації і компетенції керівника, що очолює засідання експертів.

Двотурове анкетування. Встановлення чинників впливу шляхом індивідуальної роботи фахівців. Застосовується не тільки для встановлення чинників впливу, але й для вирішення інших завдань ситуаційного аналізу. Належить до універсальних методів ситуаційного аналізу.

Факторний аналіз. Отримання аналітичної залежності, що відображає ступінь впливу чинників і зміни їх значень на планові або фактичні показники, що характеризують ситуацію. Застосовується для оцінки очікуваних змін ситуації при тих або інших очікуваних змінах чинників унаслідок тенденцій, що намітилися, або управлінських дій, доцільність яких встановлюється в процесі використання технологій ситуаційного аналізу. Аналітична залежність виходить на підставі статистичних даних.

Багатовимірне шкалування. На підставі математичної обробки інформації встановлюються чинники, що впливають на розвиток ситуації. Застосовується для скорочення числа чинників, які необхідно брати до уваги при аналізі і оцінці ситуації, а також для змістовної інтерпретації отримуваного набору чинників. Сприяє пониженню розмірності завдання ухвалення рішення.

Методи моделювання

Моделі теорії ігор. Оцінка дії ухвалюваного рішення на конкурентів. Застосовується для визначення найбільш важливих і вимагаючих обліку чинників в ситуації ухвалення рішень в умовах конкурентної боротьби. Використовується не так часто через складність і динамічність зовнішнього середовища.

Моделі теорії масового обслуговування. Визначення оптимального числа каналів обслуговування по відношенню до потреби в них. Застосовується в умовах, коли для ухвалення рішення потрібно оцінити оптимальне число каналів обслуговування, які необхідно мати для того, щоб збалансувати витрати у випадках надмірно малої і надмірно великої їх кількості. Найбільш розроблені і зручні для використання методи, в яких вхідний потік є пуасоновським.

Моделі управління запасами. Визначення часу розміщення замовлень на ресурси і їх кількості, а також маси готової продукції на складах. Застосовується для зведення до мінімуму негативних наслідків накопичення запасів, що виражається в певних витратах. Існує декілька систем регулювання запасів.

Імітаційне моделювання. Створення моделі і її експериментальне застосування для визначення змін в реальній ситуації. Використовується в ситуаціях, пов`язаних з надмірно великим числом змінних, трудністю математичного аналізу певних залежностей між змінними або високим рівнем невизначеності. Всі моделі мають на увазі застосування імітації в широкому сенсі.

Економічний аналіз. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. Використовується в умовах доступності і достовірності бухгалтерської звітності. Типова економічна модель заснована на визначенні точки беззбиткової.

Оптимальне лінійне програмування. Знаходження максимуму або мінімуму цільової функції при заданих обмеженнях. Необхідна умова використання оптимального підходу до планування і управління (принципу оптимальності) - гнучкість, альтернативність виробничо-господарських ситуацій, в умовах яких доводиться ухвалювати планово-управлінські рішення. Традиційні критерії оптимальності: «максимум прибутку», «мінімум витрат», «максимум рентабельності» і ін.

IDEF-моделювання. Аналіз і розробка систем. Застосовується для моделювання і аналізу діяльності підприємств, оскільки надає багатий набір можливостей для реінжинірингу бізнес-процесів. Метод грунтується на технології структурованого аналізу і розробки (SADT).

Методи, використовувані на етапі визначення альтернатив

 

Метод «мозкової атаки». Виявлення і зіставлення індивідуальних думок. Застосовується в умовах наявності групи кваліфікованих експертів. Призначений для активізації пошуку різних варіантів рішень і вибору якнайкращого з них.

Морфологічний аналіз. Отримання нових рішень шляхом складання комбінацій елементів морфологічної моделі (матриці). Застосовується для генерації альтернатив рішень в умовах визначення класу засобів для виконання заданих функцій, а також параметрів об`єкту. Може використовуватися для прогнозування.

Методи асоціацій і аналогій. Виявлення нових ідей. Застосовуються для генерації альтернатив рішень в умовах пошуку модифікацій відомих систем. Характеризуються простотою і ефективністю.

Методи контрольних питань і колективного блокнота. Підведення до рішення проблеми за допомогою навідних питань. Можуть застосовуватися як в індивідуальній роботі, так і при колективному обговоренні проблеми. У питаннях містяться рекомендації по апробації евристичних прийомів для вирішення поставленого завдання.

Метод «матриць відкриття». Вибір і вивчення поля можливих рішень за допомогою матриці. Застосовується для систематизації наявного матеріалу і визначення відправних пунктів подальшого дослідження. На відміну від методу морфологічного аналізу частина вибраних характеристик може відноситися не до системи, а до умов її експлуатації.

Синектика. Пошук потрібного рішення завдяки подоланню психологічної інерції, що полягає в прагненні вирішити проблему традиційним шляхом. Застосовується для активізації творчості, дозволяє вийти за рамки якогось конкретного образу думок і значно розширює діапазон пошуку нових ідей. Метод синектики широко використовує особисту аналогію (емпатію).

Методи, вживані на етапі оцінки альтернатив

 

Методи багатокритерійної оцінки. Оцінка і порівняння альтернатив за декількома критеріями. Застосовується в умовах необхідності обліку декількох параметрів при оцінці альтернативи. Важливе значення має обгрунтованість вибору критеріїв.

Методи експертної оцінки. Побудова експертом раціональної процедури інтуїтивно-логічного аналізу у поєднанні з кількісною оцінкою і обробкою результатів. Застосовуються для широкого круга проблем, що не формалізуються, не завжди можуть бути оцінені в кількісному вимірюванні, а також для вирішення проблем соціально-економічного характеру або в умовах відсутності інформації із зовнішніх джерел. Існують високі вимоги до компетентності експертів.

Експертні методи. Прогнозування на підставі узагальнення думок експертів про розвиток об`єкту в майбутньому. Застосовуються при прогнозуванні об`єктів, які не піддаються математичній формалізації. До складу експертних методів входять як індивідуальні, так і колективні методи.

Фактографічні методи. Прогнозування на підставі фактичної інформації про минулий і справжній розвиток об`єкту. Застосовуються в умовах, коли вірогідність збереження чинників, що зумовили процес розвитку у минулому, більша, ніж вірогідність їх зміни. При появі непередбачених обмежень використання цих методів може призвести до помилок в прогнозах. Надійність і точність фактографічних методів може бути збільшена за рахунок поєднання їх з експертними методами прогнозування.

Комбіновані методи. Прогнозування на основі експертної і фактографічної інформації. Застосовуються для вирішення проблем широкого профілю (від тих, що формалізуються, до тих, що не формалізуються). Часто ці методи використовуються для ухвалення рішень на вищому рівні управління.

Методи, вживані на етапі вибору, реалізації рішення і оцінки результату

 

Функціонально-вартісний аналіз. Виявлення зон дисбалансу між функціями об`єкту і витратами на них. Застосовується для вибору рішень і оптимізації витрат на виконання функцій об`єкту без збитку їх якості. Володіє високою практичною корисністю.

Метод ланцюгових підстановок. Послідовна заміна планових величин одного з чинників для визначення ступеню його впливу на функцію. Застосовується в умовах, коли проблема має строго виражений функціональний характер. Дозволяє виявити, за рахунок яких чинників відбулися відхилення фактичних величин від планових.

Причинно-наслідковий аналіз. Визначення ієрархії причин і наслідків до тієї точки, в якій можна зробити дію, що знімає проблему. Застосовується в умовах, коли особа, що ухвалює рішення, має в своєму розпорядженні повну і достовірну інформацію про досліджуваний об`єкт. Складно визначити момент, коли слід зупинитися в побудові причинно-наслідкового ланцюга.

 

 Прочитано - 4971 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти