ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Бюджетне планування фінансових результатів
Бюджетне планування фінансових результатів

Загальний (консолідований) бюджет підприємствами є фінансовий план на планований період (квартал, рік і так далі), скоординований по всіх підрозділах і напрямах діяльності організації в цілому. Розглянемо докладніше за особливість ключових компонентів два його основних складових — операційних і фінансових бюджетів — у взаємозв`язку з розробленими програмами і планами компанії: маркетинговими, виробничими, інвестиційними і т.д.

Операційні бюджети, які також називають поточними, періодично, відображають фінансові показники планованих операцій на даний період для окремих сегментів, функцій компанії. Для їх формування прогнозовані об`єми реалізації і виробництва переводяться в кількісні оцінки доходів і витрат для кожного з підрозділів, що діють, — центрів фінансової відповідальності. Базою операційних бюджетів, як правило, є плановий звіт про прибутки і збитки, який складається на основі бюджетів продаж, виробництва, товарно-матеріального постаки і витрат.

Бюджет продаж є початковою зумовлюючою точкою для інших бюджетів, що припускає прогнозування майбутніх об`ємів продажів з урахуванням результатів маркетингових досліджень і аналізу. На додаток до цього в процесі його складання плановані величини і структура продажів повинні бути зіставлені з рівнем наявних виробничих потужностей. У бюджеті комерційних витрат збутовими підрозділами деталізують всі передбачувані витрати на реалізацію продукції (послуг) в майбутньому періоді: змінні (комісійні і транспортні витрати) і постійні (витрати на рекламу і фіксований оклад менеджерів з продажу).

Виробничий бюджет містить інформацію про кількісні об`єми товарів (послуг), які повинні бути вироблені для безперебійного і своєчасного забезпечення планованих продажів в натуральному виразі. Крім того, з урахуванням даних про передбачуваний рівень і рух товарних запасів готової продукції і об`єми виробництва розробляють виробничі графіки.

Бюджети закупівель і витрати матеріалів, що містять дані про планові потреби в матеріальному постачанні, можуть бути як декількома самостійними бюджетами, так і одним документом, який в більшості випадків переважно. У даному бюджеті визначаються тимчасові і кількісні показники закупівель сировини, матеріалів і комплектуючих, необхідних для виконання виробничих програм і планів. Об`єми і терміни закупівель при цьому визначаються виробничим бюджетом і планованими змінами матеріальних запасів. Вартісними показниками бюджету є відповідні твори кількості одиниць матеріалів і їх передбачуваних закупівельних цін.

Бюджет трудових затрат містить дані про робочий час, необхідний для виробництва запланованого об`єму товарів (послуг) і отримуваний шляхом множення кількісних величин продукції на нормативи витрат праці. На підставі цих даних далі визначаються витрати праці в грошовому виразі — як сума творів робочого часу і диференційованих ставок оплати персоналу.

Бюджет загальновиробничих витрат є структурованим планом виробничих витрат, що не відносяться до прямих матеріальних і трудових витрат. Виділяють наступні цілі складу даного бюджету:

  • об`єднання всіх бюджетів загальновиробничих витрат, розроблених виробничим і обслуговуючим персоналом;
  • разрабка нормативів на майбутній обліковий період з урахуванням аналізу узагальнених загальновиробничих витрат.

Бюджет загальних і адміністративних витрат — це деталізований план майбутніх, здебільшого постійних, операційних витрат, не пов`язаних безпосередньо з виробництвом і реалізацією продукції, але необхідних для забезпечення діяльності в цілому. Його розробка обумовлена необхідністю узагальнення інформації для подальшої підготовки бюджету руху грошових коштів (БДДС), а також подальшого його контролю.

Фінансові бюджети — це грошові виражені плани, що відображають в комплексі передбачувані джерела фінансових коштів і напряму їх використання. До них відносяться бюджети капітальних грошових витрат, баланс і звіт про фінансове становище.

Бюджет капітальних затрат інтегрує відомості щодо планованих напрямів, об`ємів, термінів і структури капітальних вкладень і інвестиційних ресурсів. На додаток до цього важливо, щоб при складанні даних про довгострокові капіталовкладення, що впливають на параметри бюджету руху грошових коштів, враховувалися виплати відсотків за кредити, обороти на рахівницях основних засобів і інших довгострокових активів. В більшості випадків плани капітальних вкладень в сукупності з відповідними проектами і програмами розглядаються і приймаються на вищих рівнях управління компанії.

Прогнозний звіт про прибутки і збиткі складається на базі підготовлених операційних бюджетів. Даний звіт формується за допомогою зведення і обробки інформації про очікувані доходи і собівартість, а також дані з бюджетів комерційних, загальних і адміністративних витрат.

Прогнозний звіт про фінансове становище і (або) прогнозний баланс — завершальний етап підготовки звідного консолідованого бюджету компанії в цілому. Для його складання обробляються і враховуються дані всіх раніше вказаних бюджетів.

Важлива ланка в підготовці прогнозного балансу — бюджет рухи грошових коштів (БДДС) , на основі даних якого визначаються прогнозне сальдо початкових засобів і розрахункові значення чистого доходу і капітальних вкладень. Після цього керівництво компанії розглядає в цілому отримані результати планування на предмет їх твердження або необхідності зміни програм, планів або перегляду окремих розділів бюджетів.

Розглянемо докладніше особливості формування бюджету руху грошових засобів. В процесі фінансового планування даний бюджет розробляють на базі пов`язаних з ним операційних, фінансових планів і прогнозного звіту про прибутки і збитки (бюджету доходів і витрат — БДР). Для впорядкування функціональних вертикальних і горизонтальних взаємозв`язків програм, планів, бюджетів їх доцільно закріпити за допомогою впровадження наступних можливих бюджетних класифікацій:

  • відомча классифікація, де кодифікування містить номер центру фінансової відповідальності (фінансового обліку), адміністратора (розпорядника) бюджетних коштів;
  • економічна класифікація, що передбачає угрупування доходів і витрат по їх економічному змісту;
  • функціональна класифікація, що відображає розділення фінансових потоків по функціях, покладених на виконавців.

При впровадженні бюджетної класифікації слід дотримувати наступний принцип: вона не повинна бути громіздкою і важкореалізованою для подальшого обліку фактичних даних. Чим вище деталізація бюджетної аналітики, тим більше може потрібно кадрових, матеріальних, тимчасових ресурсів для розбиття доходів і витрат по статтях бюджету, складання бюджетної звітності і т.д.

Таким чином, розширення бюджетної аналітики доцільно здійснювати до такого ступеня, при якому формат і структура бюджету в достатній мірі відображають фінансові значення поставлених цілей на рівні центрів відповідальності, функцій і т.д.

Як ми бачимо, в бюджеті руху грошових коштів відбиваються всі фінансові потоки як результат планованих операцій на всіх фазах формування загального бюджету доходів і витрат компанії, очікуване кінцеве сальдо на рахунку грошових коштів і фінансове положення компанії. В цілому бюджет можна умовно розділити на дві складові по спрямованості очікуваних фінансових потоків: надходження і платежі.

Для планування фінансових надходжень використовують інформацію з бюджету продажів, зокрема в розрізі товарів (послуг), умови їх реалізації в кредит, зведення про оборотність дебіторської заборгованості (рахунків до отримання) по укладених договорах, категоріям поточних і майбутніх клієнтів і так далі На додаток до цього визначають величину можливих надходжень з інших джерел: продаж акцій, активів, можливі позики. Відмітна якість БДДС — віддзеркалення часу надходжень або платежів засобів незалежно від дати виконання господарських операцій. Для цього на підставі оцінки статистичних даних управлінського обліку визначають очікуваний порядок (у процентному відношенні) надходження грошових коштів від продажу в кредит, можливе ненадходження грошей, передбачають створення резерву по сумнівних боргах.

Очікувані платежі формуються за даними операційних програм, планів, бюджетів. Зокрема, відповідальний за підготовку БДДС — фінансовий (бюджетний) контролер — повинен обробити інформацію про плановані об`єми потрібних для виробництва матеріалів і робочої сили, величини і терміни їх оплати. В зв`язку з цим в плануванні доцільно виходити з прийнятої облікової політики відносно платежів в компанії. Деякі витрати, наприклад багато видів комерційних витрат, можуть бути проведені в кредит з оплатою через 30 днів і більше, а в більшості випадків витрати на оплату праці по очевидних причинах не можуть бути відкладені на тривалий час. Слід враховувати також, що деякі статті витрат, наприклад амортизація, не вимагають витрати грошових коштів. Крім поточних витрат грошові кошти можуть плануватися на закупівлю устаткування і інших активів, повернення позик і інших довгострокових зобов`язань.

Таким чином, за допомогою бюджету грошових коштів досягаються наступні цілі:

  • розраховується кінцеве сальдо на рахунку грошових коштів, яке необхідне для завершуючого складання прогнозного бухгалтерського балансу;
  • виявляются тимчасові періоди надлишку або браку фінансових ресурсів.

В першому випадку БДДС є одним з компонентів в загальному циклі підготовки консолідованих фінансових бюджетів, а в другому — є інструмент для подальшого оперативного управління фінансовими ресурсами.

Відмітимо, що в процесі бюджетного планування важливо також визначити єдиний порядок (методологію) обліку фактичних значень показників, формування звітності, методів аналізу виконання бюджетів.

 Прочитано - 2774 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти