ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Управління витратами на основі управлінського обліку
Управління витратами на основі управлінського обліку
Облік і розподіл витрат у виробництві, просуванні і реалізації товарів (послуг) - найважливіші елементи управлінського обліку, оскільки собівартість одиниці продукції є базою для ухвалення більшості управлінських рішень, зокрема: 
  • які види товарів (послуг) слід продовжувати проводити, а випуск яких товарів слід припинити;
  • створити самостійно або купувати необхідні для виробництва кінцевого продукту підприємства комплектуючі матеріали, послуги;
  • яку ціну необхідно призначити;
  • придбати нове устаткування, чи змінити технологію і організацію виробництва і т.д.

Контроль витрат важливий для будь-якої компанії з погляду їх впливу на кінцевий фінансовий показник - прибуток. Але для всесторонньої оцінки отриманих результатів і реалізації на їх основі подальших програм і планів управління витратами необхідно чітко розуміти їх класифікацію, виявляти і структурувати процеси формування собівартості. Як правило, під затратами розуміють спожиті ресурси або грошові кошти, які потрібно заплатити за потрібні у фінансово-господарській діяльності компанії матеріали і послуги. Першорядне значення для організації управлінського обліку має деталізована классификація затрат, найбільш поширені з яких припускають класифікацію в залежності:

  • від економічної ролі в процесі виробництва - основні і накладні;
  • способа включення в собівартість продукції - прямі і косвенні;
  • відношення до об`єму виробництва - змінні і постійні.

Структуризація за допомогою приведених класифікацій витрати відображають, скільки і яких ресурсів використано або передбачається задіювати під рішення конкретної задачі. Таким чином, вибір і впровадження класифікації витрат необхідно проводити з урахуванням особливостей моніторинга досягнення стратегічних і оперативних цілей, а також галузевою, ринковою, організаційно-правовою специфіки підприємства.

Розглянемо докладніше за особливість поведінки витрат і їх вплив на ухвалювані управлінські рішення.

1. Інкрементні і маржинальні видатки

Інкрементні (прирісні або додаткові) витрати є різницею між величинами витрат для даних видів продукції, що виникають при кожному аналізованому варіанті об`єму виробництва. До них можна віднести додаткові витрати, очікувані при можливому збільшенні щомісячного об`єму будівництва на 100 кв. м з 10000 до 10100 (табл. 1). Відзначимо, що такі витрати можуть включати або виключати постійні витрати. Якщо, як в нашому прикладі, постійні витрати в результаті ухвалюваного рішення не змінюються, то інкрементні витрати по даній складовій будуть нульовими, інакше необхідно скоректувати їх величину.

Таблиця 1. Розрахунок інкрементних і маржінальних витрат в будівництві нерухомості.

Назва показника Розрахунок інкрементних  видатків Розрахунок маржінальних видатків
Начальний рівень Новийрівень Зміна Начальний рівень Новийрівень Зміна
об`ем будівництва, кв.м в месяц 10000 10100 100 10000 10001 1
Окремі змінні витрати, руб.грн/кв.м 15 15 0 15 15 0
Загальні змінні витрати, тис.руб 150000 151500 1500 150000 15015 15
Постійні витрати, тис. руб 3000 3000 0 3000 3000 0
Загальні витрати, тис. руб 153000 154500 1500 153000 153015 15

Інкриментні витрати за своєю суттю схожі з маржинальні, яким найчастіше віддають перевагу економісти. Основна відмінність полягає в тому, що маржинальні витратами є витрати на одну додаткову одиницю продукції, що випускається, а інкрементні - зміна загальної величини витрат в результаті приросту випуску на декількох одиниць. Таким чином, маржинальні витрати пріоритетні при аналізі і оцінці економічної залежності між витратами і об`ємом продукції, що випускається. Проте при зміні об`ємів виробництва і реалізації товарів (послуг) більш значущі інкрементні витрати, оскільки вказана зміна часто не обмежується однією додатковою одиницею продукції.

2. Усувні, неусувні і альтернативні витрати

Усувні затрати є типовими витратами, яких можна уникнути, якщо не приймати альтернативний варіант управлінських дій, тоді як неусувні будуть понесені у будь-якому випадку. Таким чином, з погляду ухвалення і оцінки ефективності управлінського рішення найбільш значущі усувні витрати.

В якості прикладу оцінки вказаних витрат приведемо процес обробки і розгляду експлуатуючою компанією заявки на ремонт за допомогою куплених у минулому на суму 100 тис. крб. матеріалів, які на даний момент не можуть бути продані або використані в технічному обслуговуванні нерухомості іншим чином (табл. 2). Припустимо, що клієнт готовий провести поточний ремонт в приміщенні, що орендується, для чого буде потрібно всі вказані матеріали, але при цьому згоден заплатити за ремонт не більше 250 тис. крб. Разом з тим додаткові витрати компанії-орендодавця на ремонтні роботи, окрім собівартості матеріалів, складають 200 тис. крб.

Таблица 2. Порівняльна оцінка усунених і неусувних витрат.

№ п/п Назва Розрахунок результатів можливих управлінських решень
Відказ від замовлення, тис. руб. Прийом замовлення, тис. руб.
1 поступлення 0 250
2 будівельні матеріали 100 100
3 витрати на ремонтні работи 0 200
4 перевищення витрат (стор. 1 - стор. 2 - стор. 3) -100 -50

Прямий рахунок показує, що загальні витрати по виконанню такого замовлення, враховуючи витрати на матеріали і витрати на ремонт, складуть 300 тис. крб. Проте такий розрахунок некоректний, оскільки 100 тис. крб. на придбані матеріали вже понесено і залишаться незмінними незалежно від ухвалення замовлення або відмови від нього. Тому ці матеріальні витрати є неминучими(нерелевантними) відносно даного управлінського рішення. З іншого боку, якщо замовлення приймається, то загальні витрати фірми по ремонту збільшаться лише на 200 тис. крб., які і представлятимуть релевантні витрати майбутнього періоду. Зіставлення надходжень в 250 тис. крб. з вказаними релевантними витратами свідчить про доцільність виконання замовлення на ремонт з урахуванням відсутності можливості вигіднішого застосування наявних матеріалів з погляду отримання доходів.

Таким чином, при позитивному рішенні по заявці компанія поліпшить своє фінансове становище за рахунок зниження витрат на 50 тис. крб. Іншими словами, описаний метод релевантних витрат дозволяє ухвалити управлінське рішення з погляду можливого виграшу в порівнянні з поточним станом. У нашому випадку значущий об`єм виручки від ремонту, оскільки майбутні надходження змінюються залежно від прийнятого варіанту.

На основі викладеного підходу до структуризації витрат можна сформулювати важливий принцип ухвалення рішень: в короткостроковому періоді на всі витрати значущі з погляду можливого управлінської дії. Відповідно до цього принципу слід ухвалювати ті рішення, які дозволяють отримувати доходи, що перевершують усунені витрати.

В доповнення до цього виділяютьнеповернені видаткі, до яких відносять витрати на вже придбані ресурси, причому загальна кількість витрат не залежить від вибору між різними варіантами їх подальшого застосування. Вони є витратами, понесеними в результаті ухвалених у минулому рішень, і не можуть бути змінені в майбутньому. Наприклад, якщо інженерне устаткування було куплене чотири роки тому за 10 млн. крб. з очікуваним терміном служби в п`ять років, то на даний момент при лінійній моделі зносу його залишкова вартість рівна 2 млн. крб. Отримана величина буде списана незалежно від можливих альтернативних дій - як при утилізації устаткування, так і при подальшому його використанні для виробничо-експлуатаційних цілей.

Альтернативні (поставлені) затрати - засоби, що вимірюють можливість, яка не використана або від якої відмовилися при виборі одного з декількох варіантів управлінських рішень. Відзначимо, що такі витрати не можуть бути враховані звичайним способом за допомогою традиційної бухгалтерської системи. Це обумовлено тим, що в бухгалтерському обліку фіксуються витрати, засновані на минулих платежах або зобов`язаннях оплати в майбутньому. Разом з тим для ухвалення рішень необхідно додатково враховувати альтернативні витрати, які не передбачають виникнення грошових потоків.

Альтернатівні витрати дуже важливі при ухваленні управлінських рішень відносно розподілу дефіцитних ресурсів. Зокрема, коли ресурси не є рідкісними, то відсутня необхідність їх виділення тільки для якогось варіанту. Для прикладу розглянемо ситуацію, коли до дєвєлопєра поступає заявка на оренду приміщень в повністю орендованому офісному комплексі (табл. 3).

Таблица 3. Оцінка альтернативних витрат в оренді нерухомості.

№п/п Назва показника 1-й варіант 2-й варіант
1 Заповненість орендних площ % 100 90
2 Об`єм заявлених новим клієнтом приміщень % від загальної площі приміщення 10 10
3 Додатковий приріст витрат на нового клієнта, тис. руб / год 2000
4 Зниження виручки від поточних орендарів, тис. руб / год 8000 -
5 Беззбиткова ціна договору оренди з новим клієнтом, тис. руб / год 10000 2000

Припустимо, що річні експлуатаційні і управлінські витрати із-за нового орендаря збільшаться на 2 млн. крб., а відселення поточних орендарів із запитаних ним площ приведе до зниження доходу на 8 млн. крб. Відповідно, ціна нового контракту повинна бути достатньою для покриття як явних додаткових витрат, так і альтернативних витрат, пов`язаних з недоотриманою виручкою.

З іншої сторони, якщо в нашому випадку є вільні приміщення в потрібному клієнтом об`ємі, тобто в межах залишку потенційної потужності, то укладення договору не приведе до відселення наявних клієнтів. Отже, зниження надходжень від послуг оренди не буде, а альтернативні витрати будуть нульовими.

 Прочитано - 1996 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти