ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Як читати баланс: прості правила
Як читати баланс: прості правила
Фінансова звітність підприємства формується бухгалтерською або фінансовою службою, але є підсумками роботи не тільки бухгалтерії, а всього підприємства в цілому. Основним публікованим документом такої звітності є баланс. Грамотний аналітик по балансу дізнається дуже багато що і фактично зможе дати оцінку рівня роботи менеджерів компанії. Нижче викладені деякі достатньо прості прийоми, які дозволять вам самостійно оцінити «в першому наближенні» баланси. Така підготовка значно підвищує шанси на успіх в отриманні інвестицій або кредитів.

Баланс - це миттєва фотографія того, чим володіє підприємство і звідки це щось з`явилося. Як всяка миттєва фотографія, баланс прив`язується до певного часу. Є баланс за три місяці, за півроку і рік. Для того, щоб зрозуміти, як працювало підприємство за якийсь період, служить інша форма звітності, яка називається в чомусь зрозуміліше, - «Звіт про прибуток і збитки».

Бухгалтерськім балансом є вельми природна рівновага того, чим підприємство володіє (його активами), і тим, з яких джерел фінансування ці активи появились (це пасиви або зобов`язання підприємства). Активи - це ресурси, що знаходяться у власності або під контролем компанії, які, як очікується, приноситимуть економічну вигоду (вони саме для цього і отримуються компанією, виходячи з наявних ресурсів).

Розділи і статті активу балансу будуються по тому, як швидко відповідний актив може бути переведений в гроші (принцип ліквідності). Вверху балансу розташовуються найменш ліквідні активи (основні засоби - їх потрібно дуже довго продавати), потім більщ ліквідні (запаси - часто це те, що на складі, тобто товар, що швидко продається) і закінчуючи статтею «грошові засоби». Ця стаття ліквідна навіть виходячи з назви.

Статті пасиву балансу групуються по ступеню терміновості повернення і розташовуються по зростаючій терміновості.

Нижче представлена стандартна форма балансу.

Таблиця 1. Бухгалтерський баланс.

Номер розділу Назва розділу Група статей Сумма

Актив

I Необоротні активи Нематеріальні пасиви Показує активи, що не мають матеріальної форми (права користування землею і ін. природними ресурсами; патенти, ліцензії, товарні знаки і інш.)
Основні засоби Вартість основних засобів (будівель споруд, основного устаткування), що як діють, так і знаходяться в запасі
Незавершенниє капітальні вложенія Затрати підприємства на капітальне будівництво і монтажустаткування
Фінансовиє вложенія Фінансові вкладення з розшифровкою по видах вкладень: інвестиції в дочірні суспільства, в залежні суспільства, позики на термін більше 12 месяців
Всього по розділу I
II Оборотні активи Запаси Показує запаси сировини, матеріалів, палива, купувальних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, тара; наявність на складі закінчених виробництвом виробів, відвантажені товари до моменту надходження платежів за них на розрахунковий рахунок підприємства; МБП; витрати майбутніх періодів, вироблених в звітному періоді, але не включені в собівартість продукції і ін.
Дебіторська заборгованість утворюється з розрахункових відносин підприємства з іншими організаціями. Може бути продана
Фінансові вклади показує короткострокові (на термін не більш за один рік) вкладення підприємства в цінні папери інших підприємств, власні акції, викуплені у акціонерів
Грошові засоби указує суму грошових коштів, які в даний момент має в своєму розпорядженні підприємство. Вони можуть бути в касі підприємства або на розрахунковому рахунку. Збільшення в динаміці по цій статті, як правило, свідчить про поліпшення фінансового стану підприємства
Всього по розділу II
III Збитки Непокриті збитки минулих років
Збитки звітного року
Всього по розділу III

Баланс


Пасив

IV Капітал і резерви Уставновчий капітал Сума засобів, спочатку інвестована власниками для забезпечення статутної діяльності підприємства
Добавочний капітал Сума приросту майна при його переоцінці, безоплатно отримані цінності, а також емісійний дохід акціонерного суспільства (різниця між ринковою і номінальною вартістю акцій за вирахуванням витрат з їх продажу)
Резервний капітал Сума залишків резервного і інших фондів, що створюються відповідно до законодавства, а також залишки інших аналогічних фондів, якщо їх створення за рахунок прибутку передбачено засновницькими документами або обліковою політикою підприємства
нераспределенная прибуток звітного года Сума нерозподіленою прибутку
ітого по розділу Iv
V Довготривалі пасиви заємниє средства зобов`язання з терміном погашення більш одного року, зокрема кредити банків
прочие пассиви
ітого по розділу V
VI Короткотривалі пасиви заємниє средства  зобов`язання з терміном погашення менш одного року, зокрема короткострокові кредити банків
краткосрочная задолженность Включає в себе заборгованість перед постачальниками і підрядчиками, заборгованість по оплаті праці і ін.
ітого по розділу Vi

Баланс

Зверніть увагу: наша таблиця вже дуже схожа на реальні баланси. Єдине і дуже важлива відмінність полягає в тому, що в реальному балансі в кожній строчці є дві колонки, вказуючі відповідні суми на початок і кінець звітного періоду. Саме наявність даних на початок і кінець періоду дає можливість аналізу балансу. Цей аналіз проводять, як правило, в два етапи.

На першому етапі проводиться аналіз основних тенденцій, а на другому етапі - детальний аналіз з використанням фінансових коефіцієнтів.

З метою виявлення основних тенденцій проводять вертикальний і горизонтальный аналіз балансу.

Горизонтальний аналіз - це аналіз змін в часі статей балансу. Вони, як правило, фіксуються у відсотках до попереднього періоду.

Вертикальный аналіз - це аналіз зміни в часі частки кожної із статей балансу в загальному об`ємі активів (пасивів). За наслідками вертикального і горизонтального аналізу структури балансу вже можна робити попередні висновки.

Загально характеристика

Зверніть увагу на правильність оформлення самого документа. Чи є повне найменування організації, дата складання, чи правильно вказані реквізити, чи є відмітка податкової інспекції. Баланс повинен мати стандартну форму і передаватися в друк саме в такому, стандартному вигляді. Якщо надрукований баланс має іншу форму (деякі статті в ньому «приховані» або, як мовиться, «укрупнені»), це вже привід задуматися.

Далі відзначте - зміну величини валюти баланса. Якщо вона зменшилася або не змінилася - це нехороший сигнал, з яким потрібно додатково розбиратися. Збільшення може оцінюватися по-різному залежно від причин, що викликали зростання.

«Важкість» структури активів визначається шляхом зіставлення темпу зростання внеоборотних і оборотних активів. Випередження зростання оборотних активів свідчить про формування достатньо мобільної структури активів. «Важка» структура активів може бути виправдана лише особливостями виду діяльності.

Вивчення акиівів

Зверніть увагу на те, чим представлені внеоборотні активи. Висока частка основних засобів свідчить про значні накладні витрати і чутливість до змін виручки. Для збереження фінансової стійкості підприємству необхідно мати високу частку власного капіталу в джерелах фінансування.

Збільшення статті «Довгострокові фінансові вкладення і інші внеоборотні активи» указує на те, що підприємство приділяє увага зовнішній інвестиційній діяльності, тим самим відволікаючи засоби від основної діяльності. Для коректної оцінки даного факту необхідно додатково порівняти рентабельності основної і інвестиційної діяльності.

Структура оборотних активів характеризує маштаб діяльності підприємства і стан розрахунків із споживачами. Збільшення дебіторської заборгованості (тим більше довгостроковою) є негативною зміною і може бути викликане проблемами, пов`язаними з оплатою продукції (робіт, послуг) підприємства або активним наданням споживчого кредиту покупцям.

Збільшення дебіторської заборгованості суми поточних зобов`язань є наслідком того, що підприємство надає безкоштовний комерційний кредит своїм покупцям в розмірі, що перевищує засоби, отримані у вигляді відстрочень платежів комерційним кредиторам. Інакше підприємство фінансує свої запаси і комерційний кредит за рахунок відстрочення платежів кредиторам.

Структура пасивів

При аналізі структури пасивів в першу чергу звертають увагу на те, яку частку в джерелах фінансування займає фактичний власний капітал (тобто власний капітал за вирахуванням збитків і заборгованості засновників в статутний капітал). Випереджаючий темп приросту власних засобів в порівнянні з темпом приросту позикових засобів сприяє зміцненню фінансової стійкості підприємства.

Збільшення частки резервів, фондів і нерозподіленого прибутку в джерелах фінансування свідчить про ефективну роботу підприємства, оскільки ця частина власного капіталу створюється в процесі господарської діяльності.

В структурі позикового капіталу позитивним моментом є перевантаження долі довгострокових зобов`язань, що підвищує фінансову стійкість і знижує ризик втрати платоспроможності.

Стрімке зростання короткострокової кредиторської заборгованості майже завжди тягне за собою зниження її оборотності. При цьому слід пам`ятати, що прострочення платежів до бюджету і позабюджетні фонди викликає застосування різного роду штрафів, пені, ставки по яких достатньо високі.

Аналіз структури балансу

Аналіз структури балансу ведеться в розбитті по ступіні ліквідності і нагальності його статей. З цією метою всі статті активу і пасиву балансу розбиваються на 4 групи:

  • активи розбиваються по ступеню ліквідності на що швидко реалізовуються, середній реалізовується, що поволі реалізовуються і важко реалізовуються.
  • пасиви розбиваються по ступеню терміновості на короткострокові, середньої терміновості, довгострокові і постійні.

При цьому мається на увазі, що підприємство повинне вести свою фінансову діяльність так, щоб сумарні значення активів і пасивів однієї групи приблизно співпадали. Проте в реальності підприємства з такою «правильною» структурою балансу зустрічаються украй рідко. Тому нормальною може бути визнана така структура балансу, коли активи 1-ої і 2-ої групи в сумі покриваються пасивами 1-ої і 2-ої групи, а активи 3-ої і 4-ої групи в сумі покриваються пасивами 3-ої і 4-ої групи. Тобто короткострокові фінансові вкладення, грошові кошти і короткострокова дебіторська заборгованість фінансуються за рахунок короткострокових позикових засобів і кредиторської заборгованості, а запаси, довгострокова дебіторська заборгованість і внеоборотні активи фінансуються за рахунок довгострокових пасивів і власних засобів (капіталу і резервів, фондів, нерозподіленого прибутку).

Варто також враховувати, що структура балансу підприємств з різними видами діяльності може істотно розрізнятися. Так, для підприємства оптової або роздрібної торгівлі цілком нормальною може бути ситуація, коли частина запасів (особливо по статті готова продукція і товари для перепродажу) фінансується за рахунок кредиторської заборгованості або короткострокових кредитів. Проте, якщо подібна ситуація спостерігається на виробничому підприємстві з достатньо тривалим виробничим циклом (наприклад, енергомашинобудування), то це свідчить про проблеми із збутом продукції підприємства, його затоварюванні і про реальну загрозу втрати ним платоспроможності.

 

Рекомендуємо переглянути :

1. Регіональний Бізнес Портал Луцька
2. Робота в Луцьку
3. Форум лучан і гостей міста
4. Дошка оголошень Луцьк

 Прочитано - 20346 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти