ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Структура розділення робіт як інструмент управління проектом
Структура розділення робіт як інструмент управління проектом
Одним з ефективних інструментів управління проектом є структура розбиття работ (СРР). Вона дозволяє визначити, які роботи необхідно виконати для реалізації проекту, і встановити єдину структуру управління цими роботами.

На найвищому рівні декомпозиції представлений проект в цілому. На самому нижньому рівні зображені одиничні роботи, іноді звані пакетом робіт або робочим пакетом. Пакет рабіт - це квант одиниця вимірювання всієї діяльності по проекту. Робочі пакети закріплені за певними особами, мають чітко позначені терміни, вартість і вимоги до якості, відбиваються у відповідній документації. Робочі пакети - це одиниці управління проектом. Вони служать інформаційною базою, первинним елементом обліку управління проектом.

В поняття структури розбиття робіт входять:

 • структура - сукупність відносин між елементами системи, необхідних і достатніх для досягнення мети проекту;
 • розбиття - розділення на складові частини або категорії, на простіші складові частини, декомпозиція;
 • работа - тривале фізичне або розумове зусилля направлене на досягнення результату; діяльність обов`язок, функція, операція, що виконується співробітником або колективом; частина трудового процесу, що вимагає витрат часу і ресурсів.

Структура розбиття робіт дозволяє учасникам проекту і всім зацікавленим особам досягти ясного уявлення про кінцеву продукцію проекту і всіх робіт, необхідних для створення цієї продукції. Структура розбиття робіт розділяє проект на ієрархічно зв`язані керовані, прості і контрольовані комплекси і пакети робіт, що дозволяє досягти необхідного балансу між потребами управління і оптимальним представленням інформації за проектом.

Ключовою орієнтацією структури розбиття робіт є створені результати які можна визначити як вимірні, відчутні і перевірочні виходи, продукту, що виконуються унаслідок виконання робіт за проектом або окремою його частиною. Створювані цільові результати діяльності по проекту складають в сукупності продукцію проекту.

Для керівництва проекту структура розбиття робіт є необхідним інструментом оскільки вона дозволяє:

 • забезпечити досягнення цілей проекту шляхом їх порівняння з елементами дерева робіт різного рівня;
 • розкладіть складний за змістом проект на простіші і керовані складові;
 • створіть основу для мережевого моделювання, планування, розподілення відповідальності;
 • бідьш детально позначити вимоги до ресурсів, необхідних для виконання робіт;
 • визначити структуру даних необхідних, для поточної оцінки вартості тривалості і якості робіт;
 • створити основу для управління ризиками проекту.

Розробка структури розбиття рабіт

Розробка структури розбиття робіт є декомпозиция проектів на його складові. Це здійснюється шляхом послідовного розгляду цілей і завдань проекту, критеріїв і обмежень, змісту проекту, технічних і споживчих вимог і інших атрибутів проекту і його продукції. У міру того як з`являються додаткові дані по вимогах до проекту, може бути розроблена детальніша структура розбиття робіт.

Для створення структури розбиття робіт необхідно дотримуватися наступних принципів:

 • уявно охоплювати проект в цілому (розглянути проект як цілісну систему, що розбивається на нижніх рівнях на дрібніші складові);
 • постійно мати на увазі створювані результати (що потрібно зробити?);
 • завжди думати про кінцевий результат (який внесок здійснює той або інший компонент дерева робіт в кінцеві результати?);
 • розібратись в термінах виробництва або створення результатів (які вибрати методи? які можливі спеціалізовані процеси? які встановити вимоги до якості? які передбачаються перевірки і інспекції?).

При розробці дерева робіт необхідна формалізація представлення про кінцевий продукт проекту:

 • що він вдає із себе?
 • із яких складових частин складається?
 • яким чином складові частини працюють в єдиній системі?
 • на задоволення яких потреб направлене використання продукції?

Загальний процес створення структури розбиття робіт проекту складається з наступних кроків:

 • Крок1. Ідентифікація кінцевої продукції проекту (що повинно бути створено і здано замовникові для досягнення мети проекту?) . Ретельне вивчення документів що містять загальний опис проекту (наприклад, технічне завдання, технічний проект, склад робіт і ін.).
 • Крок 2. Визначення основних виробничих результатів проекту, які можуть бути проміжними результатами, наприклад проектна документація.
 • Крок 3. Декомпозиція основних результатів до рівня, необхідного і достатнього для ефективного контролю за проектом. Такі результати повинні мати самостійні показники якості і вартості.
 • Крок 4. Вдосконалення дерева робіт до тих пір, поки воно не задовольнятиме потребам всіх учасників проекту і зацікавлених осіб.

Приклад шаблону структур розбиття рабіт

В теперішній час широкого поширення набули корпоративні і галузеві стандарти управління проектами, в рамках яких закріплені типові структури розбиття робіт, або як їх ще називають шаблоны структур розбиття работ. У деяких компаніях шаблони обов`язкові до використання детальних типових структур розбиття робіт. У інших (шаблони використовують як рекомендації для керівників проектів. Існують галузеві шаблони СРР, що також рекомендуються для використання.

Шаблони СРР є корисним інструментом для підготовки структури робіт кожного конкретного проекту, оскільки закріплюють найбільш структурні рішення, що часто зустрічаються. Але при цьому шаблони ніколи не представляють СРР на рівні пакетів робіт, тобто вони містять тільки найкрупніші групи елементів. Конкретні ж структурні вирішення нижніх рівнів залежать багато в чому від специфіки проекту - маштабів, складності, системи взаємин між учасниками і т.д.

Нижче приведений приклад шаблона «Структура робіт проекту організаційних перетворень підприємства». У цій структурі робіт як підстава для декомпозиції використовується життєвий цикл проекту.

1. Фаза розробки проекту.

1.1. Первинна діагностика проблем, що викликали необхідність організаційних перетворень.
1.2. Діагностика підприємства.

1.2.1. Обстеження підприємства (збір інформації).
1.2.2. Стратегічний аналіз: визначення стратегічних зон центрів господарювання, аналіз стратегічних позицій підприємства, аналіз зовнішнього середовища і основних чинників її дії на підприємство, визначення ключових чинників успіху, розробка структури цілей організації.
1.2.3. організаційно-управлінський аналіз: аналіз організаційної структури, виявлення і аналіз процесів управління, аналіз розподілу функцій управління; оцінка елементів системи управління з погляду їх зрілості.
1.2.4. Фінансово-економічний аналіз: аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства.
1.2.5. інформаційно-технологічний аналіз: аналіз системи документообігу і схем потоків даних, аналіз структури даних, аналіз апаратної складової (локальні мережі, розподілені мережі, серверне устаткування, робочі станції), аналіз використовуваних офісних технологій.
1.2.6. Кадровий і соціально-психологічний аналіз: аналіз кадрового потенціалу, діагностика соціально-психологічного стану колективу, аналіз неформальної структури і організаційної культури.
1.2.7. виробничо-технологічний аналіз: виявлення і оцінка використовуваних виробничих технологій.

1.3. Розробка моделі існуючого стану організації «як є».
1.4. Проведення кризового аналізу, виявлення проблем розвитку організації, її підсистем, структури, процесів і інших елементів, що становлять.
1.5. Презентація результатів діагностики.
1.6. Проектування «ідеальної» організаційної моделі «як повинно бути в принципі».

1.6.1. Вироблення і аналіз можливих варіантів вирішення існуючих проблем.
1.6.2. Моделювання зовнішнього середовища, розробка сценаріїв розвитку.
1.6.3. Розробка альтернативних організаційних моделей.
1.6.4. Аналіз і оцінка вироблених організаційних моделей.
1.6.5. Вибір оптимальної організаційної моделі.

1.7. Детальне проектування моделі «як повинно бути найближчим часом».

1.7.1. Розробка стратегії організаційного розвитку.
1.7.2. Розробка організаційної структури.
1.7.3. Розробка бізнес-процесів і процесів управління.
1.7.4. Розробка інформаційної підсистеми (потоки даних, структура даних, апаратна частина, програмна частина, офісні технології).
1.7.5. Розробка виробничо-технологічної підсистеми.
1.7.6. Розробка напрямів розвитку персоналу і організаційної культури.
1.7.7. Динамічне моделювання.
1.7.8. Календарне і ресурсне планування впровадження.
1.7.9. Оцінка економічної ефективності впровадження цільової моделі.

2. Фаза реалізації проекту.

2.1. Впровадження цільової моделі.

2.1.1. Створення організаційної документації, що забезпечує впровадження цільової моделі.
2.1.2. Створення команди проекту.
2.1.3. Управління організаційним опором.
2.1.4. Управління змінами.
2.1.5. Пошук компромісів.
2.1.6. Контроль виконання планів.
2.1.7. Вироблення заходів, що коректують і застережують.

2.2. Завершення проекту організаційних перетворень.

2.2.1. Створення документації і моделі досягнутого стану «як зроблено».
2.2.2. Аналіз досягнутих результатів.
2.2.3. Експлуатація упровадженої організаційної моделі.
2.2.4. Перехід до наступного проекту.

 

Цікаво :

1. Луцький Бізнес Портал
2. Як знайти роботу?
3. Форум лучан
4. Риби гороскоп

 Прочитано - 2451 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти