ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Ресурси успіху в менеджменті
Ресурси успіху в менеджменті

Успіх управління залежить як від суб`єктивних, так і від об`єктивних передумов в кожній конкретній ситуації. Так, багато що залежить від особових якостей і умінь менеджера, від його розумових здібностей: уміння бачити, аналізувати ситуацію, знаходити рішення, а також від вольових якостей і сили духу. Наполегливість, сміливість і відповідальність в значній мірі впливають на досягнення кінцевих результатів в бізнесі.

З об`єктивної сторони необхідно мати на увазі також ряд передумов ефективного управління: інформованість людей в організації, її адаптивність, тобто пристосовність до змін, забезпеченість ресурсами і прогресивність методів, вживаних при управлінні фірмою. Такий підхід до передумов успішного управління склався у російських учених. Але є ще інші національні школи менеджменту: американська, японська, європейська, які по-своєму розглядають доданки успіху в управлінні бізнесом.

Згідно американскої моделі, основними складовими успіху вважаються:

- компетентність керівника;

- здатність психічно настроїтися на сприйняття і мислення партнера;

- довіра, як перехід від авторитарного і консультативного підходів до повного делегування повноважень.

Европейска модель також визначає три необхідні умови ефективного менеджменту:

- позитивний настрій керівника (довіра до підлеглих і інтерес до справи як установка на успіх);

- вірно вибраний тон (умови комунікації);

- вибір правильної частотності впливу, оскільки для успішної мотивації необхідна оптимальна частота впливу на довготривалу (більше двох діб) пам`ять в асоціативному стані людини, коли вона найбільш здатна відчувати, бажати, формувати враження.

Японский менеджмент припускає також три необхідні умови успіху в бізнесі:

- єднання, прагнення до гармонії підприємства як єдиної сім`ї, де недолік одних компенсується достоїнствами інших її членів (особливо при ухваленні рішення в групі);

- сприйнятливість прекрасного (робота правої півкулі мозку) - естетика, образність, етика, соціальна відповідальність менеджменту перед суспільством;

- гарантованість зайнятості (лояльність фірмі, її керівництву, довіра як умова виконання стратегічних цілей).

Всі ці підходи, що не суперечать один одному, концентрують нашу увагу на сукупності професійних навиків і знань, на їх гармонії з духовним багатством особи керівника, які в цілому складають потенційний ресурс менеджера.

На думку російських учених, авторів книги «Менеджмент і самоменеджмент в системі ринкових відносин», успішність діяльності менеджера багато в чому пов`язана з процесами самореалізації цього потенційного ресурсу, тобто з самоменеджментом. Як ця модель здійснюється на практиці, студенти дізнаються з ряду дисциплін: «Менеджмент», «Ділове спілкування», «Ефективний менеджмент», а також інших дисциплін, які поступово сформують уявлення про ті зовнішні і внутрішні можливості, якими може скористатися менеджер, якщо він володітиме навиками самоменеджмента, ділової етики і ділової поведінки. Сукупність ділових, професійних і особових характеристик, що формуються як в процесі навчання, так і в процесі роботи дозволяють представити їх у вигляді професійно-особової моделі менеджера, яка розкриває етапи формування і етапи використання всіх якостей керівника.

Так, як основні ресурси, що визначають успіх менеджера, слід назвати професіоналізм і всі його складові: організаційна і ділова культура, професійні і особисті якості (економічне мислення, уміння спілкуватися), особа менеджера і її складові суб`єктивного характеру (темперамент, воля), а також властивості керівника пристосовуватися до умов роботи організації, що змінюються, підвищувати якість знань і умінь управляти підлеглими.

В якості об`єктивних зовнішніх ресурсів, які можуть бути використані як ресурс менеджменту, слід перш за все назвати налагоджену і якість інформації, прогресивність організаційної структури підприємства і вживаних методів управління. Прогресивність методів управління у свою чергу виходить з практичного використання сучасних психотехнологій на базі гуманістичної психології і особово-орієнтованої педагогіки, а також на застосуванні управлінських інформаційних технологій, сучасних каналів і способів комунікації і контролю, персональних комп`ютерів, локальних і інтернаціональних інформаційних систем.

Таким чином, сучасний менеджмент володіє набагато більшим і якісно іншими можливостями і ресурсами для ефективного управління складними взаєминами в умовах значної невизначеності, характерної для перехідного періоду економіки. Що були на озброєнні колишніх керівників методи соціального управління (адміністративна дія, стимулювання, соціальна орієнтація і ін.) не володіли можливістю ефективно враховувати ситуації, що швидко змінюються, і людський чинник і тому виявляються недостатньо ефективними при їх сьогоднішньому застосуванні, особливо для нових організаційних структур.

Для перехідного періоду в російській економіці дуже важливо формувати і використовувати на всіх рівнях ресурс менеджменту як новий чинник розвитку і оновлення. Щоб ефективно управляти сформованою в Росії змішаною економікою, необхідно чітко розрізняти методи, відповідні кожному сектору.

Державний сектор, що складається з державних і унітарних підприємств, використовує відповідно державне і муніципальне управління. Основою такого управління є методи соціального управління, витікаючі з принципів демократичного централізму і планомірності. Це слабо орієнтовані на людський чинник методи, які не годяться для ринкового сектора економіки. Тому виникли методи менеджменту, адекватні відкритій організаційній структурі ринково орієнтованих підприємств і фірм. Такі методи дозволяють швидко реагувати на зміни споживчого попиту, швидко перебудовуватися до нових форм і напрямів виробництва на основі наявних людських і технологічних ресурсів фірми. Річ у тому, що попит на товари і послуги незвичайно швидко змінюється під впливом потреб населення, що розвиваються і оновлюються, які самі постійно випробовують вплив науково-технічного прогресу, освіти, реклами, моди. І підприємцеві, і менеджерові про всі ці зміни в потребах населення потрібно дізнаватися своєчасно. З цією метою потрібно організувати надходження інформації в організацію по наступних каналах:

- переглядати газети, реклами, оголошення;

- замовити інформаційні огляди з різних джерел: статистичних видань, преси, наукових журналів, монографій учених і т.п.;

- організувати самостійний пошук інформації, проведення опитувань, спостереження за поведінкою людей.

Тому для збору і обробки інформації на підприємстві необхідно мати підрозділ або фахівця, що здійснює функції маркетингу, який готував би пропозиції для керівника у міру зміни ситуації на ринку. Інакше організація буде просто сліпа.

 

Щоб процес виробництва товарів або послуг підприємства був безперервним, необхідно своєчасно готувати запаси ресурсів для виготовлення продукції (матеріали, енергія, технології, робоча сила, устаткування і тому подібне), а також фінансові кошти для придбання всіх цих ресурсів. Причому все це потрібно заздалегідь розрахувати, визначити джерела, укласти договори про постачання, організувати це надходження, своєчасну доставку на фірму. Даними процесами також займаються менеджери, і всі їх можливості також формують ресурс менеджменту даної організації.

На рівні безпосереднього виготовлення деталей, вузлів або частин продукції, її збірки, випробування і упаковки потрібний менеджер - організатор виробництва. Його уміння організувати все виготовлення вчасно і з хорошою якістю формує також ресурс менеджменту на нижньому рівні організації.

І, нарешті, потрібний керівник - фахівець з організації не технологічних процесів (це завдання технологів, інженерів), а по організації самі цих фахівців і робочих. Для цієї мети потрібні менеджери середнього і вищого рівня, які своїми професійними способами дії на людей змогли б спонукати їх до високоефективної праці. Тим самим вони також створювали б передумови успіху організації на своєму рівні.

Таким чином, ресурси менеджменту створюються і реалізуються на всіх рівнях функціонування менеджерів і в цілому створюють передумови для досягнення цілей організації.

Пітер Дракер, один з видатних теоретиків менеджменту, виділяв 7 категорій результативності менеджменту, які також можна розглядати як складові елементи ресурсу менеджменту:

1. дієвість;
2. продуктивність;
3. економічність;
4. якість продукції;
5. інновацій;
6. якість життя працівників;
7. прибутковість.

Наскільки інший підхід до оцінки ефективності менеджменту розкривають Т. Пітерс і Р. Уотермен в своїй знаменитій книзі «У пошуках ефективного управління». Вони визначили ефективність як систему «7с», яка забезпечує ефективність управління фірмою:

1. структура;
2. система (формальні і неформальні);
3. символіка поведінки (стиль, мотивації);
4. склад персоналу;
5. сумісних цінностей;
6. стратегія;
7. сума навиків - професіоналізм працівників по всіх цих напрямах.

Для чіткішого розуміння суті ресурсу менеджменту слід зіставити ці два ряди категорій ефективності менеджменту і визначити, з яких двох головних позицій описані критерії ефективності.

Но, як показала практика сучасного менеджменту, для досягнення добрих результатів, крім встановлення критеріїв ефективності, дуже важливо навчитися використовувати позитивний досвід керівників-попередників. Безумовно, що управлінські ситуації не повторюються повністю, але основні проблемні моменти і способи їх рішення можна звести до певних моментів, що повторюються: технологіям, алгоритмам, стратегіям. У останні десятиліття XX століття спеціально навчені менеджери вже уміють точніше застосовувати отримані теоретичні знання до конкретних ситуацій і отримувати шуканий результат за рахунок відпрацьованих прийомів і технологій управління. За допомогою цих технологій менеджери конкретизують різноманітні джерела ресурсу менеджменту: їм вдається використовувати послідовність вже знайомих зразків поведінки і виробити новіший зразок управлінського рішення. Річ у тому, що скільки існує керованих соціальних об`єктів (підприємств, фірм і їх різновидів) - стільки існує і відповідних технологій, які покликані дати оптимальні управлінські вирішення проблем існування і розвитку організацій. Вивченню технологій управління присвячені дисципліни стратегічного і ефективного менеджменту.

 

Рекомендуємо відвідати :

1. Луцьк карта
2. Пошук роботи
3. Луцький форум
4. Гороскоп Скорпіон

 Прочитано - 4540 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти