ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Оцінка фінансової політики організації
Оцінка фінансової політики організації

Загальна модель системи фінансового управління організації включає аналіз наступних найбільш важливих елементів:

 • фінансової політики;

 • системи ухвалення рішень;

 • емісійної політики;

 • дивідендной політики;

 • управління портфелем цінних паперів;

 • інвестіційної політики.

Зупинимось на найважливіших аспектах оцінки фінансової політики комерційної організації у зв`язку із значною інформаційною ємкістю цього елементу системи управління фінансами. В цілому в будь-якій організаційній моделі оцінки ефективності систем управління передбачається виділення наступних основних елементів:

1. об`єкти оцінки;
2. критерії ефективності стану або функціонування об`єкту контролю;
3. методика оцінки.

такуж ж структуру має і представлена нижче модель. Вона може бути використана в практичній роботі фахівців, а також служити основою при розробці більш деталізованих методик.

Обєкти оцінки фінансової політіки

Об`ектами оцінки є:

1. рівень і динаміка фінансових результатів діяльності організації;
2. майновий і фінансовий стан організації;
3. ділова активність і ефективність діяльності організації;
4. управління структурою капіталу організації;
5. політика залучення нових фінансових ресурсів;
6. управління капіталом, вкладеним в основні засоби (основним капіталом);
7. управління оборотними коштами;
8. управління фінансовими ризиками;
9. системи бюджетування і бізнес-планування
10. система безготівкових розрахунків.

Признаки ефективності фінансової політіки

приведемо основні критерії ефективності стану або функціонування об`єкту контролю.

1. Рівень і динаміка фінансових результатів діяльності організації дозволяють судити про зростання виручки і прибутки від реалізації продукції, зниженні витрат на виробництво продукції і ін.:

 •  висока якость прибутку;

 • високого ступеня капіталізації прибутку (умовний показник), тобто про високій частці прибутку, направленою на створення фондів накопичення, висока частка нерозподіленому прибутку в чистому прибутку, що залишається у розпорядженні організації (свідчить про можливий виробничий розвиток організації і зростання позитивних фінансових результатів в майбутньому).

Крім того, про оптимальну динаміку фінансових результатів діяльності організації можна судити на підставі зростання:

 • доходності (рентабельності) капіталу (або фінансового зростання);

 • дохідності (рентабельності) власного капіталу (забезпечується в першу черга оптимальним рівнем фінансового важеля, зростанням загальної суми прибутку і т.д.);

 • швидкості обороту капіталу і ін.

2. Власне становище і фінансовий стан організації, ділова активність і ефективність діяльності:

 • ріст позитивних якісних зрушень в майновому положенні;

 • нормативні або оптимальні значення найважливіших показників фінансового стану організації, а також ділової активності і ефективності діяльності (встановлені або експертним шляхом, або офіційно) приведені в відповідних нормативних актах і в численній спеціальній літературі.

 

3. Управління структурою капіталу організації. Структура капіталу (співвідношення між різними джерелами засобів) забезпечує мінімальну його ціну і, відповідно, максимальну ціну організації, оптимальний для організації рівень фінансового льоверіджа. Фінансовий льоверідж — потенційна можливість впливати на прибуток організації шляхом зміни об`єму і структури довгострокових пасивів. Його рівень вимірюється відношенням темпу приросту чистого прибутку до темпу приросту валового доходу (тобто доходу до виплати відсотків і податків). Чим вище значення льоверіджа, тим більше нелінійний характер набуває зв`язок (чутливість) між змінами чистому прибутку і прибутку до виплати податків і відсотків, а отже, тим більший ризик його неотримання. Рівень фінансового льоверіджа зростає з збільшенням позикового капіталу. Висновок: ефект фінансового важеля виявляється в тому, що збільшення частки довгострокових позикових засобів приводить до підвищення рентабельності власного капіталу проте разом з тим відбувається зростання ступеня фінансового ризику (ризик по доходам утримувачів акцій), тобто виникає альтернатива ризиків і очікуваного доходу. Тому фінансовим менеджерам необхідно відрегулювати співвідношення власного і позикового капіталів (а відповідно, і ефект фінансового льоверіджа) до оптимального.

При ухваленні рішень про структуру капіталу (зокрема, в плані оптимізації об`єму позикового фінансування) повинні враховуватися і інші критерії, наприклад здатність організації обслуговувати і погашати борги з суми отриманого доходу (достатність отриманого прибутку), величини і стійкість прогнозованих потоків грошових коштів для обслуговування і погашення боргів і ін. Ідеальна структура капіталу максимізувала загальну вартість організації і мінімізує загальну вартість її капіталу. При ухваленні рішень по структурі капіталу також повинні враховуватися галузеві, територіальні і структурні особливості організації, її цілі і стратегії, існуюча структура капіталу і планований темп зростання. При визначенні ж методів фінансування (випуск акцій, позики і т.д.), структури позикового фінансування (оптимальна комбінація методів короткострокового і довгострокового фінансування) повинні враховуватися вартість і ризики альтернативних варіантів стратегії фінансування, тенденції в кон`юнктурі ринку і їх вплив на наявність капіталів в майбутньому і майбутні процентні ставки і т.д.

4. Политика залучення нових фінансових ресурсів:

 • якщо є можливість вибору, те фінансування за рахунок довгострокових кредитів переважне, оскільки має менший ліквідний ризик (в той же час вартість боргу не повинна бути високою);

 • борги організації повинні погашатися у встановлені терміни (слід врахувати, що в окремих випадках вона може застосовувати метод фінансування поточної діяльності за рахунок відкладання виплат по зобов`язаннях).

5. Управлення капіталом, вкладеним в основні засоби (основним капіталом) . Ефективність використання основних фондів характеризується показниками фондовіддачі, фондомісткості, рентабельності, відносної економії основних фондів в результаті зростання фондовіддачі, збільшення термінів служби засобів праці і ін.

6. Управлення оборотними засоби. Ефективність управління оборотними коштами характеризується показниками оборотності, матеріаломісткості, зниження витрат ресурсів на виробництво і ін., застосуванням науково обгрунтованих методів розрахунку потреби в оборотному капіталі, дотриманням встановлених нормативів, збільшенням доль активів з мінімальним і малим ризиком вкладення — грошові кошти, дебіторська заборгованість за вирахуванням сумнівної, виробничі запаси за вирахуванням залежаних, залишки готової продукції і товарів за вирахуванням тих, що не користуються попитом.

7. Управління фінансовими ризиками. Розробляються і застосовуються дієві механізми мінімізації фінансових ризиків (кредитових, процентних, валютних, упущеної вигоди, втрати ліквідності і т.д.):

 • страхування, передача ризиків через висновок контракту;

 • лімітірування фінансових витрат;

 • діверсифікация вкладень капіталу;

 • розширення видів діяльності і т.д.

8. Системи бюджетування і бізнес-планування. Бюджети включають планові і фактичні дані бізнес-планування. Про їх ефективність судять по рівню досягнення ряду параметрів (оптимальна координація діяльності, керованість і адаптивність підприємства до змін, оптимізація внутрішнього контролю висока мотивація роботи менеджерів і так далі), вказаних в самій методиці.

9. Система безготівкових розрахунків організації (форми, процедури, терміни і так далі).  Своєчасно і в повній мірі виконуються платіжні зобов`язання організації перед кредиторами (іншими організаціями і їх об`єднаннями, включаючи фінансово-кредитні інститути) і власними працівниками, своєчасно і повною мірою погашаються зобов`язання дебіторів і власних працівників перед організацією.

Методика оцінки фінансової політіки

Методика включає ряд кроків.

1. З`ясування (методами анкетування і інтерв`ювання персоналу, бесіди з керівництвом, збору і аналізу документації і так далі):

 • цілей і фінансових стратегій організації, фінансові програми розвитку;

 • зовнішніх і внутрішніх чинників функціонування.

2. Аналіз:

 • організаційно-розпоряджена документація організації, що регламентує бухгалтерську і фінансову діяльність (положення, інструкції, накази і так далі);

 • форми фінансового і управлінського обліку і звітності (бухгалтерською звітності, бюджетів, платіжних календарів, бізнес-планів, звітів про структуру витрат, звітів про об`єми продажів, звітів про стан запасів, балансів оборотних коштів, відомостей — розшифровок заборгованості дебіторів і кредиторів і т.д.);

 • кредитних угод, договорів, кредитних заявок, гарантійних листів заставних свідоцтв, реєстрів акціонерів, емісійних документів рахунку-фактури, платіжної документації і інших документів, регулюючих фінансові відносини між організацією і іншими юридичними (фізичними) особами.

3. Процедура контролю фінансової політики організації включає ряд напрямів, описаних нижче.

3.1. Фінансові результати діяльності організації, майнове положення і фінансовий стан, ділова активність і ефективність діяльності.

3.1.1. Короткий фінансовий огляд включає аналіз і оцінку наступних узагальнювальних фінансових показників:

 • техніко-організаційний рівень функціонування організації;

 • показник ефективності використання виробничих ресурсів;

 • результати основної і фінансової діяльності;

 • рентабельність продукції; оборотність і рентабельність капіталу; фінансовий стан і платоспроможність організації.

3.1.2. Окрім вищезгаданих процедур слід оцінити фінансово-господарські перспективи розвитку організації (включаючи вірогідність виникнення проблем пов`язаних з її фінансовим станом в майбутньому).

3.2. Управління структурою капіталу організації.

3.2.1. Проаналізувати і оцінити:

 • співідношення позикового і власного капіталів, рівень фінансового льоверіджа, залежність рівня льоверіджа від структури фінансування, розмір і структуру позикових джерел;

 • структуру позикового фінансування (короткострокового, довгострокового);

 • еффектівность використання власного і позикового капіталів;

 • раціональність процедур і оптимальність умов позикового фінансування (форми договорів, забезпечення їх виконання, вартість і ступені ризиків позикових джерел і т.д.).

3.2.2. Розрахувати ціну сукупного капіталу і ціну організації.

3.3. Політика залучення нових фінансових ресурсів.

3.3.1. Проаналізувати і оцінити використовувані методи планування фінансових потреб.

3.3.2. Розрахувати результат господарської і фінансової діяльності, оцінити можливі варіанти розвитку організації і наслідку тієї або іншої стратегії фінансування.

3.3.3. З`ясувати терміни позикового фінансування, проконтролювати своєчасність погашення боргів.

3.4. Управління капіталом, вкладеним в основні засоби.

3.4.1. Проаналізувати і оцінити джерела, розміри, динаміку і структуру вкладень капіталу організації в основні засоби, їх відповідність головним функціональним особливостям виробничої діяльності.

3.4.2. Проаналізувати і оцінити використовувані методи оцінки альтернативних варіантів фінансування придбання виробничого устаткування (лізинг придбання майна.)

3.4.3. Оцінити ефективність використання основних фондів за показниками фондовіддачі, фондомісткості, рентабельності, відносної економії основних фондів в результаті зростання фондовіддачі, збільшення термінів служби засобів праці.

3.5. Управління оборотними коштами.

3.5.1. Оцінити ефективність використання оборотних коштів за показниками оборотності, матеріаломісткості, зниження витрат ресурсів на виробництво.

3.5.2. Проаналізувати і оцінити:

 • склад і структуру джерел формування оборотних коштів;

 • Використовувані методи розрахунку потреби в оборотному капіталі, достатність оборотних коштів для нормального ходу виробничого процесу;

 • ступінь дотримання встановлених нормативів оборотних коштів;

 • співвідношення доль оборотних активів різних ступенів ризику;

 • заходи, направлені на прискорення оборотності оборотних коштів.

3.6. Управління фінансовими ризиками.

3.6.1. Проаналізувати і оцінити механізми мінімізації фінансових ризиків.

3.7. Системи бюджетування і бізнес-планування.

3.7.1. Проаналізувати і оцінити:

 • обґрунтованість прийнятих стратегій бюджетування (додаткове, нульове бюджетування і ін.), використовуваних методів складання бюджетів або кошторисів;

 • часові (рік, квартал, місяць і так далі) і просторові (взаємозв`язки підрозділів) параметри бюджетів;

 • послідовність їх постановки відповідно до бізнес-процесів організації;

 • широту застосування (по сферах діяльності, підрозділах, центрах відповідальності і тому подібне), структуру, рівень деталізації і взаємозв`язку різних бюджетів (кошторисів);

 • процедури формування (включаючи узгодження показників, твердження і контроль) бюджетів і бізнес-планів, відповідальність за їх формування і виконання;

 • процедури контролю за правильністю заповнення бюджетних форм відповідністю значень бюджетних показників затвердженим плановим лімітам (нормам), виконанням бюджетного регламенту, зокрема, на предмет оперативності контролю, аналізу відхилень і встановлення їх причин;

 • прийняття заходів по відхиленнях в бюджетах, зокрема, на предмет раціональності, дієвості мір, оперативності представлення інформації по відхиленням (про виконання бюджетів) керівництву підприємства, коректування бюджетів;

 • фактичне виконання процедур (планування, моніторинг, складання звітів, контроль) бюджетування (або бюджетного регламенту) і бізнес-планування, порядок відповідальності по рівнях управління (відповідальність найбільш оптимально розподіляється при використанні оперативно коректованих або «гнучких» кошторисів).

при цьому особливу увагу доцільно приділити аналізу і оцінці системи управління грошовими потоками.

3.7.2. Встановити:

 • чи забезпечуюються системи бюджетування і бізнес-планування кращу координацію діяльності, підвищення керованості і адаптивності організації до змін у внутрішній (оргструктура, ресурси, потенціал і так далі) і зовнішній середовищі (ринкова кон`юнктура);
 • чи створюють вони оптимальні умови для організації і контролю стійкого руху (надходження і витрачання) грошових коштів;
 • чи відповідають вони принципу крізного фінансового планування;
 • чи знижують вони можливість зловживань (наприклад, змови працівників відділу збуту з покупцями продукції і так далі) і помилок в управлінні;
 • чи демонструють вони взаємозв`язок різних аспектів фінансово-господарської діяльності, чи формують єдине бачення роботи і виникаючих проблем всіма відповідальними працівниками;
 • чи забезпечуюють вони відповідальніший підхід фахівців до ухвалення рішень, кращу мотивацію їх діяльності і її оцінку.

3.7.3. При необхідності оцінити надійність незалежних фінансових консультантів, що привертаються організацією для розробки розділів бізнес-плану (у першу чергу фінансового).

3.8. Система безготівкових розрахунків.

3.8.1. Проаналізувати і оцінити використовувану в організації систему безготівкових розрахунків, а саме:

 • структуру різних форм розрахунків по договорах, включаючи щодо факту здійснення операції — передоплату і так далі, з погляду умов оплати — акцептна, акредитивна і тому подібне, по використовуваних платіжних засобах — без використання платіжних засобів (тобто розрахунки вимогами, дорученнями і так далі) і з їх використанням (векселі і так далі);

 • рівень виконання організацією своїх платіжних зобов`язань, рівень виконань платіжних зобов`язань перед організацією;

 • застосовуючі методи забезпечення платіжних зобов`язань (застава, гарантії і т.д.);

 • своєчасність і належне оформлення розрахунково-платіжної документації своєчасність розгляду причин відмови контрагентів виконати свої платіжні зобов`язання, результативність претензійної роботи.

3.8.2. Проаналізувати і оцінити структуру дебіторської заборгованості:

 • по термінам погашення;

 • по типам дебіторів (покупці, позичальники і так далі);

 • по питомій вазі окремих крупних дебіторів (передбачається ранжирування дебіторів по їх значущості або сумам заборгованості);

 • по рівням заборгованості (перед підприємством, його структурними ланками і тому подібне);

 • по якості (вірогідність оплати в строк і ін.).

3.8.3. Проаналізувати і оцінити структуру кредиторської заборгованості:

 • по термінам погашення;

 • по питомій вазі окремих крупних кредиторів;

 • по типам кредиторів (зобов`язання перед бюджетом повинні бути розглянуті по їх структурі);

 • по якості.

3.8.4. Встановити і оцінити причини недотримання платіжної дисципліни як організацією, так і її контрагентами, можливі варіанти її нормалізації (контроль фінансового стану контрагентів, заходи по стягненню простроченої заборгованості, взаємні звірки заборгованості, відстежування своєчасності погашення заборгованості, розподіл платежів але пріоритетні і так далі), оптимізації розрахунків (ранжирування контрагентів але категоріям ризику і більш продумана політика відносно укладення договорів, складання графіків платежів, факторинг боргів організації, покупка в розстрочку, лізинг і т.д.).

3.8.5. Проаналізувати і оцінити можливості:

 • погашенія заборгованості організації перед бюджетом і позабюджетними фондами (філії, дочірні і залежні організації, рахунки в зарубіжних банках і т.д.);

 • проведення реструктуризації заборгованості по платежах до бюджету;

 • ліквідації заборгованості по оплаті праці (при її наявності);

 • зниження негрошових форм розрахунків.

у висновок необхідно відзначити, що оцінка фінансової політики організації може виконуватися як внутрішніми, так і зовнішніми, тобто незалежними фахівцями — аудиторами. У останньому випадку вона є одним з видів консультаційних послуг.

 

Варто переглянути :

1. Портал міста Луцк
2. Вакансії та Резюме
3. Форум міста Луцк
4. Гороскоп Телець

 Прочитано - 2071 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти