ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Аналіз і оцінка ефективності довгострокових інвестицій
Аналіз і оцінка ефективності довгострокових інвестицій
У довгостроковому періоді всі чинники виробництва є змінними, тому ухвалення довгострокових управлінських рішень вимагає інших методів оцінки їх ефективності. Довгострокові рішення пов`язані з оцінкою доцільності здійснення інвестицій, необхідних організаціям для створення і оновлення наявної матеріально-технічної бази, заміни морально і фізично зношених основних засобів, нарощування об`ємів діяльності, освоєння нових видів продукції, послуг і так далі

Інвестиції (капіталовкладення) - це сукупність витрат, що реалізовуються у формі довгострокових вкладень власного або позикового капіталу. Згідно міжнародним стандартам фінансової звітності інвестиції є активом, який компанія використовує для збільшення свого багатства за рахунок різного роду доходів, отриманих від об`єкту інвестування, у вигляді відсотків, роялті, дивідендів і орендної плати, а також у формі приросту вартості капіталу. Методичні рекомендації по організації і веденню управлінського обліку дають наступні визначення інвестицій:
•витрати на придбання власності або інших активів в цілях отримання прибутку; придбаний актив. Тобто витрати, проведені в очікуванні майбутнього доходу;
•грошові кошти, цінні папери, інше майно, зокрема майнові права, інші права, що мають грошову оцінку, вкладаються в об`єкти підприємницькою і (або) іншої діяльності в цілях отримання прибутку і (або) досягнення корисного ефекту.

Розробка плану інвестування організації, що діє, є складним багатоетапним процесом:
На першому етапі складається список можливих варіантів інвестиційних проектів з різними витратами і передбачуваними результатами.
Другий етап полягає в зборі і систематизації необхідної інформації для всесторонньої оцінки кожного варіанту капітальних вкладень.
На третьому етапі відбираються найбільш ефективні проекти по встановлених критеріях відбору.

Вирішення про вибір варіанту виробничих інвестицій - найбільш відповідальне в бізнесі. Інвестиції перетворюються на неповоротні витрати, а при помилковості проекту - у великі збитки, тому розрахунок витрат і результатів реалізації інвестиційних проектів, оцінка їх порівняльної ефективності настійно необхідні.

Найважливіше завдання управлінського обліку полягає в тому, щоб визначити, чи є передбачуване капіталовкладення вигідним для організації, а також який з варіантів можливих інвестицій для даного випадку найбільш оптимальний. Для відповіді на ці питання необхідно визначити і зіставити економічні витрати і результати капітальних вкладень. Попередня оцінка витрат і результатів інвестиції проводиться на основі кошторису капітальних вкладень. За її даними визначається загальна сума витрат на проект з розбиттям по роках його здійснення і кварталах усередині року.

При плануванні і обліку виробничих інвестицій витрати групують по технологічній структурі витрат, визначуваною кошторисною документацією. На практиці найчастіше використовується наступна структура витрат на капітальні вкладення:
•будівельні роботи;
•монтаж устаткування;
•придбання устаткування, що вимагає монтажу;
•придбання устаткування, що не вимагає монтажу, а також інструменту і інвентаря;
•інші капітальні витрати;
•витрати, що не збільшують вартості основних засобів.

Для ухвалення оптимального рішення необхідний вибір, тобто наявність декількох альтернативних або незалежних проектів капітальних вкладень. Основу оцінок складають визначення і співвідношення витрат і результатів від здійснення інвестиційних проектів. Загальним критерієм ефективності інвестиційного проекту є рівень прибутку, отриманою на вкладений капітал. Під прибутковістю (прибутковістю) розуміється не просто приріст капіталу, а такий його темп зростання, яке повністю компенсує загальну зміну купівельної спроможності грошей протягом даного періоду, забезпечує мінімальний рівень прибутковості і покриває ризик інвестора по реалізації проекту.

Для оцінки ефективності капітальних вкладень використовують ряд показників, що розраховуються статичними і динамічними методами. 

До статичних методів оцінки ефективності інвестицій можна віднести розрахунок норми прибутку і терміну окупності.

Проста норма прибутку (рентабельність, прибутковість інвестицій) показує, яка частина інвестиційних витрат відшкодовується у вигляді прибутку протягом одного інтервалу планування. Даний показник може бути визначений або як відношення середнього доходу організації до балансової вартості її активів, або як відношення чистого прибутку в нормальний рік роботи організації до повної суми капітальних вкладень. При порівнянні розрахованої величини норми прибутку з мінімальним або середнім рівнем прибутковості інвесторові стає ясно, чи доцільний подальший аналіз інвестиційного проекту.

Одна з проблем практичного використання показника рентабельності полягає в тому, що інвесторові досить складно знайти нормальний рік роботи організації, оскільки в період реалізації проекту, окрім відмінностей в об`ємі виробництва, міняються багато чинників, що впливають на розмір чистого прибутку (наприклад, величина інвестиційних податкових кредитів, що надаються). Зазвичай рентабельність рекомендується розраховувати для третьего-пятого року експлуатації об`єкту. Проте такий підхід не гарантує, що вибраний період дійсно є нормальним роком роботи організації, тому визначають рентабельність інвестицій за ряд суміжних років і оцінюють отримані показники в динаміці.

Ширше розповсюдження, ніж розрахунок показника норми прибутку на інвестиції, отримав метод розрахунку терміну окупності. Термін окупності інвестицій - розрахунковий період відшкодування первинних вкладень за рахунок прибутку від проектної діяльності. Чим він коротший, тим краще інвестиційний проект.

При оцінці ефективності довгострокових капітальних вкладень за часом амортизації або терміну окупності розраховується час повернення суми інвестицій за рахунок зниження експлуатаційних витрат, забезпечуваного реалізацією проекту. Для знов створених виробництв часом окупності є число років, яке буде потрібно для того, щоб відновити (повернути) витрачені на інвестиції засоби за рахунок додаткового отриманого доходу або прибутку:

Ток= (Сума капіталовкладень) / (Сума повернення капіталу)

Величина цього прибутку, що іменується в зарубіжній літературі сумою повернення капіталу, або чистими вільними засобами, отриманими в результаті інвестицій, визначається як прибуток від додаткових капітальних вкладень після сплати податків плюс амортизаційні відрахування на знов введені основні засоби.

Організація сама визначає прийнятний для себе термін окупності капіталовкладень, і якщо розрахунковий період окупності укладається в цей час, проект може бути прийнятий. За наявності альтернативи в межах нормативного терміну окупності перевага віддається варіанту з меншим часом повернення витрачених засобів. Недолік даного методу полягає в тому, що він не припускає обліку доходів від інвестицій по роках використання об`єктів.

Динамічні методи оцінки ефективності базуються на принципах дисконтування, які дають можливість позбавитися від основного недоліку статичних методів - неможливості обліку цінності майбутніх грошових надходжень по відношенню до поточного періоду. Один з методів дисконтування, вживаний в розрахунках економічної ефективності інвестицій, отримав назву методу чистої дисконтованої (поточною) вартості (ЧДС або ЧТС).

Чиста дисконтована вартість - це різниця між приведеною до теперішнього моменту сумою надходжень від реалізації проекту і сумою інвестиційних і інших дисконтованих витрат, що виникають в ході реалізації проекту:

ЧДС = D1 / (1+i) + D2 / (1+i)2 +...+ Dt / (1+i)t- K0
де D t - грошові надходження в рік t;i - ставка відсотка на капітал, мінімальна ставка його рентабельності;К0- сума первинних інвестицій в нульовому періоді; n - термін життя проекту.

Величина доходу Dt визначається як різниця між виручкою (надходженням грошових коштів) від експлуатації об`єкту інвестицій і витратами, пов`язаними з його експлуатацією. Таким чином, вимірювання ЧДС грунтується на різниці між відтоком засобів на інвестиції і притокою грошових коштів в результаті їх здійснення. Якщо величина ЧДС позитивна, інвестиційний проект можна прийняти, якщо вона негативна, проект відкидається. Якщо порівнюються два або декілька взаємовиключних проектів, перевага віддається варіанту з вищою сумою ЧДС.

Даний метод не дозволяє порівнювати між собою різні проекти, якщо капіталоємність їх сильно відрізняється, навіть при однакових ЧДС. Тоді використовують наступний показник.

Індекс прибутковості (IР) - це відносна прибутковість проекту, або дисконтована вартість грошових надходжень від проекту, з розрахунку на одиницю вкладень. Він визначається по формулі

IР = [D1 / (1+i) + D2 / (1+i)2 +...+ Dt / (1+i)t] / K0

Якщо індекс прибутковості більше 1, то проект привабливий. Цей метод можна приймати в ранжируванні проектів з різними витратами.

Величина ставки відсотка, що впливає на обидва коефіцієнти, залежить від темпу інфляції, мінімальної реальної норми прибутку (найменший гарантований рівень прибутковості на ринку капіталів, тобто нижня межа вартості капіталу, або альтернативна вартість) і ступені інвестиційної ризику. Як наближене значення ставки відсотка можна використовувати існуючі усереднені процентні ставки по довгострокових банківських кредитах.

Метод розрахунку ефективності інвестицій на основі розрахунку величини внутрішньої норми рентабельності (внутрішньої процентної ставки) виходить з того, що інвесторові повинна бути заздалегідь відома ставка відсотка на капітал, що інвестується; ця ставка зрівнює дисконтовану величину грошових потоків від реалізації інвестиційного проекту і загальних витрат по його здійсненню.

Внутрішня норма рентабельності проекту (ВНРП) - така величина ставки відсотка, при якій чиста приведена вартість проекту буде рівна нулю, тобто приведена вартість очікуваних приток грошових коштів рівна приведеній вартості відтоків:

D1 / (1+i) + D2 / (1+i)2 +...+ Dt / (1+i)t= 0

В результаті розрахунків потрібно визначити таке значення при якому дисконтована вартість грошових потоків була б рівна первинним витратам капіталу. Наприклад, якщо внутрішня норма рентабельності за проектом рівна 12%, це означає, що при здійсненні інвестицій за рахунок кредиту при 12% ставці позикового капіталу організація не отримає ні прибутку, ні збитку, тобто проект забезпечує нульовий прибуток.

Якщо ВНРП перевищує необхідну норму прибутковості в даній галузі, то проект має сенс бути прийнятим. Значення ВНРП можна трактувати як нижній гарантований рівень прибутковості інвестиційного проекту. ВНРП визначає максимальну ставку плати за джерела фінансування проекту, що привертаються, при якій останній залишається беззбитковими.

Критерії ЧТС, ВНРП, індекс прибутковості (ІП) служать в інвестиційному аналізі для розрахунку показників ефективності проекту на основі визначення чистого дисконтованого потоку грошових коштів, тому їх результати взаємозв`язані. Для кожного проекту можна чекати виконання наступних співвідношень: якщо чиста поточна вартість більше нуля, то індекс прибутковості і внутрішня норма рентабельності проекту перевищують необхідну норму прибутковості, якщо менше нуля, то обидва показники не відповідають нормі прибутковості і проект непривабливий.

Цей метод володіє поряд достоїнств - об`єктивністю, незалежністю від абсолютного розміру інвестицій, оцінкою відносної прибутковості проекту, інформативністю. Крім того, він легко може бути пристосований для порівняння проектів з різними рівнями ризику: проекти з високим рівнем ризику повинні мати велику внутрішню норму прибутковості. Недоліки даного методу полягають в складності розрахунків і можливої суб`єктивності вибору нормативної прибутковості, великій залежності від точності оцінки майбутніх грошових потоків.

 

Цікаво :

1. Карта Луцька
2. Як знайти роботу?
3. Форум лучан
4. Програма телепередач ТЕТ

 Прочитано - 6513 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти