ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Класифікація тестів
Класифікація тестів
Поза сумнівом, тести є одними з найпопулярніших методик психодіагностики в даний час. Що таке тест? У психодіагностиці тест - це проба, випробування, короткочасне, стандартизоване завдання, що дозволяє зміряти рівень розвитку певної психологічної якості особи. Тести дозволяють за короткий час отримати індивідуально-психологічні характеристики особи по певних параметрах.

Залежно від способів пред`явлення матеріалу і випробовуваних допоміжних засобів виділяють і різні типи тестів. Розрізняють тести, що виконуються індивідуально і групою; усно і письмово; вербально і невербально. Вербальні - це тести, здійснювані в словесно-логічній формі, невербальні тести представлені кресленнями, графіками, картинками.

Розрізняють також тести:
•інтелекту;
•здібностей;
•досягнень;
•особові.

В даний час існує безліч тестів, направлених на оцінку особи. Це пояснюється відмінністю підходів до самого вивчення особи і спрямованістю на різні особові прояви. Не існує чіткої систематизації методик. Сучасне ділове життя висуває завдання вимірювання різних по ступеню складності змінних, що характеризують внутрішній світ людини. Області застосування як професійних, так і популярних психологічних тестів можна позначити так:

Тести самопізнання - формують об`єктивну оцінку особистих і ділових якостей, коректують стереотипи сприйняття самого себе і інших людей, визначають цілі і засоби професійного зростання.
 
Тести оцінки взаємин з близькими - дозволяють оцінити потребу в приналежності і любові, відчувати себе захищеним.
 
Тести оцінки психологічних проблем колективу - тести дозволяють визначити ступінь конфліктності в колективі, стиль керівництва, аналізувати виробничі ситуації.
 
Тести інтелекту. Тести інтелекту призначені для вимірювання рівня інтелектуального розвитку людини. Під інтелектом частіше розуміється сукупність пізнавальних здібностей. Тести інтелекту складаються з декількох субтестів, направлених на вимірювання інтелектуальних функцій (логічного мислення, смислової і асоціативної пам`яті і ін.) Рівень інтелекту не є постійним величиною і змінюється під впливом навколишнього середовища, він відображає як передуючі, так і подальші досягнення в навчанні. Інтелект немає єдина і одноманітна здатність, він складається з декількох функцій. Цим терміном зазвичай позначається комплекс здібностей, необхідних для виживання і досягнення в певній культурі.
 
Тести здібностей. Індивідуально-психологічні особливості людини, які сприяють його успіху в якій-небудь діяльності, називають здібностями. Вони виявляються в діяльності, формуються в діяльності і існують щодо певної діяльності. Виділяють загальні і приватні здібності. Загальні і приватні діляться на елементарних і складних.

Здатності загальні елементарні властиві всім людям. Основні форми психічного віддзеркалення таких здібностей: відчувати, сприймати, запам`ятовувати, переживати, мислити. Здібності загальні складні більшою чи меншою мірою також властиві всім людям, здібності до загальнолюдських видів діяльності (грі, навчанню, праці, спілкуванню).

Здатності приватні елементарні властиві не всім людям. Це такі здібності, як музичний слух, точний окомір, наполегливість, смислова пам`ять.

Здібності приватні складні також властиві не всім людям. Це здібності до професійної і іншій специфічній діяльності. Здатність характеризується успішністю в придбанні знанні, умінь і навиків і їх перенесенні з одного класу завдань на іншій. Здатність по суті не є одна єдина якість, а складає цілісний комплекс якостей. Наприклад, образотворчу здатність складають хороша зорова пам`ять, гострота зорового сприйняття і ін.

Тести досягнень. Якщо тести здібностей служать для прогнозу подальшого виконання тій або іншій діяльності і застосовуються для оцінки доцільності проходження індивідом того або іншого курсу спеціального навчання або для прогнозу рівня його досягнень в новій ситуації, наприклад, в освоєнні професії, то тести досягнень зазвичай дають кінцеву оцінку досягнень індивіда по завершенню навчання, в них основний інтерес зосереджений на тому, що людина може робити до теперішнього часу.

До пізнавальних процесів людини відносяться: відчуття, сприйняття, увага, пам`ять, уява, мислення, мова. Знаючи особливості уваги людини, можна зробити висновок про те, чи здатний він тривало і зосереджено працювати. Маючи уявлення про особливості пам`яті людини, можна судити про те, чи здатний він запам`ятати необхідну інформацію, чи зможе відтворити її і наскільки точно, скільки часу йому необхідно для запам`ятовування і наскільки довго він здатний запам`ятати необхідні відомості, тобто такі характеристики пам`яті, як об`єм і продуктивність процесів запам`ятовування, збереження і відтворення. Особливо це стосується короткочасної і оперативної пам`яті, від якої безпосередньо залежить, скільки і якій інформації чоловік може відразу сприйняти.

Дослідження загальних індивідуальних здібностей дозволяє визначити де, в чому і яким чином вони більше всього виявляються. У одних людей вони виявляються у вирішенні практичних завдань за допомогою реальних дій з матеріальними предметами, таке мислення називається практичним, або наочно-дієвим; у інших - при внутрішніх маніпуляціях з образами, що характеризує образне мислення; у третіх - у вирішенні абстрактно-логічних, теоретичних проблем за допомогою понять і по законах логіки. Це словесно-логічне мислення.

Особові тести. У психології виділяють наступні напрями дослідження особі: отримання інформації про неї шляхом реєстрації реальної поведінки людини в повсякденному житті;  отримання інформації про неї за допомогою опитувальників або об`єктивних тестів.

Досліджуючи мотивацію людини, ми зможемо припустити, які його основні потреби і інтереси, мотиви поведінки, целії цінності, яким чином він ухвалює різні рішення і втілює їх в реальній діяльності.

До найбільш відомих текстів психічних станів і властивостей особи відносяться: опитувальник Айзенка, MMPI, Характерологічний опитувальник Леонгарда, тест Кеттела, Метод дослідження рівня суб`єктивного контролю (УСК), ТАТ (Тематичний апперцепційний тест), тест Роршаха, тест Люшера та інші. Зупинимося докладніше на деяких з них. Цікаві методики, що дозволяють визначити тип темпераменту людини, риси його вдачі, оскільки саме вони визначають його поведінку, реакції, вчинки в різних життєвих ситуаціях.

Тип темпераменту визначає динамічні особливості індивідуальної поведінки людини: швидкість реакції, темп роботи, емоційність, рівень загальної активності. Якщо темперамент визначає тільки динамічні особливості поведінки людей, то характер обумовлює усвідомлені вчинки людей. Темперамент і характер тісно зв`язані між собою. Проте не слід вважати, що характер залежить безпосередньо від темпераменту людини. Багато властивостей темпераменту і характеру просто не усвідомлюються людьми, а інформацію про свої особливості вони отримують непрямим шляхом, порівнюючи себе з тими, що оточують і оцінюючи їх реакції на власні вчинки.

Один з популярних тестів - особовий опитувальник англійського психолога Г.Ю. Айзенка. За допомогою основних показників екстраверсії, інтроверсії і нейротизму тест дозволяє оцінити спрямованість особи на внутрішній або зовнішній світ, а також визначити рівень емоційної нестабільності особи. Ці характеристики істотно впливають на професійну діяльність людини.

Екстраверсія - це спрямованість особи на навколишній світ, людей, події. Екстравертам властива товариськість, чуйність, життєрадісність, ініціативність, але при цьому схильність впливу інших, довірливість, імпульсна.

Інтроверсія - це спрямованість людини на свій внутрішній світ. Інтровертам властива розсудливість, нетовариськість, часом замкнутість, нерішучість.

Невротизм виявляється як емоційна нестійкість, незбалансованість нервово-психічних процесів. На одному полюсі невротизму знаходяться люди емоційно нестабільні - невротики, на іншому - емоційно стабільні, такі, що характеризуються спокоєм, упевненістю.

Показники екстраверсія - інтроверсія і стабільність - нестабільність взаїмонезавісими і протилежні. Поєднання цих властивостей, виражених різною мірою, і створює своєрідність особи, а також характеризує тип темпераменту: холеричний, сангвінічний, флегматичний, меланхолійний.

Зрозуміло, більшість людей, підкреслює Айзенк, не є в чистому вигляді меланхоліками, флегматиками, сангвініками і холериками. Ще 100 років тому Вільгельм Вундт, засновник першої психологічної лабораторії в Лейпцігу, звернув увагу на той факт, що меланхоліки і холерики схожі в тому, що мають сильні і мінливі емоції, тоді як флегматики і сангвініки мають достатньо стійкі емоції. Він тим самим постулював вимірювання «емоційності», йдучи від крайньої неврівноваженості до крайньої врівноваженості. Він також звернув увагу на той факт, що холерики і сангвініки схожі мінливістю своєї поведінки, в те час як меланхоліки і флегматики достатньо постійні в своїй поведінці. Замінивши поняття «мінливість» і «постійність» сучасними психологічними термінами «екстраверт» і «інтроверт», ми можемо сказати, що Вундт передбачив опис другого важливого вимірювання особи.

Тест «Діагноста міжособових відносин» Т. Лірі. Об`єктивно скласти психологічний портрет іншої людини часом простіше, ніж отримати уявлення про себе як членові колективу, складніше виявити переважаючий тип відносин до людей в самооцінці і взаїмоцнці. Один з найбільш відомих і цікавих - тест Томаса Лірі, що виявляє переважаючий тип відносин до людей за допомогою методики діагностики міжособових відносин. Цей опитувальник включає 128 характерологічних тверджень. Він дає опис характеру людини і призначений для вимірювання ступеня вираженості властивостей, що виявляються в міжособовому спілкуванні: домінантність, упевненість в собі, незалежність, залежність, чуйність, товариськість. Ця методика дозволяє вирішувати три завдання:
•встановити ступінь вираженості властивостей характеру;
•описати зони потенційного внутрішнього конфлікту;
•вивчити психологічну сумісність людей, проаналізувати причини конфлікту, переваг, очікувань.

Виконання і аналіз результатів вимагають уміння поглянути на себе з боку і дати адекватну оцінку своєму характеру. Людина повинна розуміти, що нерідко вона сама - джерело своїх проблем, отже, вона сама повинен зробити перші кроки в перетворенні своєї особи.

Тести управлінських якостей. Існуючі популярні тести сприяють кращій організації самоосвіти і професійної діяльності, ухваленню рішень, що безпосередньо стосуються життя людини. Тести дозволяють побачити ті риси вдачі, які, можливо не бачаться самими випробовуваними. Не випадково говорять, що якщо для зовнішності є дзеркало, то для характеристики особи його немає. Подібним дзеркалом для розуміння свого характеру і є тест.

Соціально-психологічна культура сучасної людини припускає елементарне знання себе, тобто своїх сильних і слабких сторін, реального і можливого рівня професійних досягнень; знання інших людей - їх індивідуальних відмінностей, особливостей поведінки; знання ділових і життєвих ситуацій, тобто уміння гнучко і конструктивно вирішувати виникаючі проблеми, не розглядаючи при цьому людей як засіб для досягнення цілі.

Дослідження показали, що найбільші труднощі в діловому спілкуванні люди зазнають при участі в конфліктних ситуаціях, при ухваленні нестандартних рішень, при необхідності висловити власну непопулярну думку, при делегуванні повноважень. Основою вирішення перерахованих проблем виступає підвищення соціально-психологічної компетентності шляхом самопізнання, пізнання інших людей, формування професійно важливих якостей керівників і ділових людей. Популярні психологічні тести допоможуть вирішити різноманітний комплекс завдань, психологічне вирішення яких сприяє ефективній і продуктивній діяльності. 

Проектні тести. Традиційний інтерес завжди викликають тести, звані в психології проектними. Принцип проекції, лежачий в основі тестів, пов`язаний з уявленням про те, що в різноманітних проявах індивіда (творчість, інтерпретація подій, вислови, переваги і так далі) утілюється особа, зокрема приховані, неусвідомлювані спонуки, прагнення, конфлікти, переживання. До таких тестів відноситься колірний тест швейцарського психолога Макса Люшера.

Проведені психофізіологами експерименти підтвердили, що ряд фізіологічних показників стану випробовуваного закономірним чином змінюється залежно від того, на який колір він дивиться. Наші реакції на колір вельми складні. У дослідженнях, виконаних Германом Роршахом і Максом Люшером, зроблена спроба показати в якому ступені специфічні типи особи віддають перевагу деяким квітам, тоді як інші справляють на них відштовхуюче враження. Дія кольору може викликати у людини як фізіологічний, так і психологічний ефект. Оскільки емоційне відношення до кольору може характеризуватися або перевагою його, або відмовою від нього, або байдужістю, то воно враховується в психодіагностиці. М. Люшер стверджував, що набагато сильніше, ніж за допомогою слів, часто неусвідомлено, ми за допомогою сигналів зовнішнього прояву інформуємо тих, що оточують про свій стан і дійсні наміри.

Під сигналом особи Люшер розуміє «сукупність вибраних людиною манер поведінки і засобів, за допомогою яких він здобуває від людей, що оточують його, бажаної для себе оцінки його особи і виявляється в їх очах, наприклад, як передбачлива і упевнена в собі людина або як наївний і безпорадний».

Для тлумачення спостережуваних сигналів Люшер застосовує метод функціональної психології, на базі якого створений колірний тест. Тест Люшера заснований на припущенні про те, що вибір кольору відображає спрямованість випробовуваного на певну діяльність, настрій і найбільш стійкі риси особи. Характеристика квітів, по Люшеру, включає по чотири основних і додаткових кольори. Основні кольори символізують потребу в спокої, задоволеності (синій), відчутті упевненості, наполегливості (синьо-зелений); вольовому зусиллі, агресивності, наступательності, збудженні (оранжево-червоний), активності, прагненні до спілкування, веселості (ясно-жовтий).

Додаткові кольори (фіолетовий, коричневий, чорний, сірий) символізують негативні тенденції, такі, як стрес, тривожність, засмучення, страх. Значення цих квітів, також як і основних, визначається їх взаємним розташуванням.

На основі аналізу вибору квітів Люшер оцінював працездатність особи, її перспективи в цьому напрямі, з`ясовував показники тривоги, причину тривожності і багато що інше. Численні міжнародні дослідження показали, що використання методики Люшера і його інтерпретації дозволяють виявити багато особливостей особи. Проте не слід довіряти спрощеним твердженням про те, що червоний колір віддають перевазі лише фізично здорові люди, що вибирають зелений колір, - прагнуть до самоствердження, а синій колір - доля флегматиків.

Тест М. Люшера відноситься до проектних методик, які традиційно викликають інтерес внаслідок того, що істотно відрізняються від стандартізованних методів особливостями стімульного матеріалу, особливостями поставленого завдання, особливостями обробки і інтерпретації результатів. Дані, отримані з помощьюпроєктівних методик, слід співвідносити з даними, отриманими за допомогою інших методів.

Тест Роршаха названий по імені швейцарського психіатра Г. Роршаха (1884-1922). Методика оцінки полягає в тлумаченні десяти чорно-білих і кольорових чорнильних плям. Тестований, дивлячись на пропоновані йому плями, описує те, що він бачить. Багаторічна практика застосування тесту переконує багато дослідників в його прогностичності при тлумаченні різних прихованих тенденцій і станів людини. Тест визначає ступінь екстраверсії - інтроверсії, схильність до міжособових конфліктів, робляться спроби використовувати тест при оцінці управлінського персоналу.

До проектних методик відносяться також асоціативний тест К.Г. Юнга, «Нескінчені пропозиції» - набір незавершених пропозицій або розповідь, яка вимагає завершення.

До методик інтерпретації відноситься складання розповіді по запропонованих картинках. Предмет інтерпретації - малюнок тестованого - «Будинок. Дерево. Людина», «Дерево», «Людина», «Сім`я», «Неіснуюча тварина» і ін. У психології, особливо зарубіжній, розроблена величезна кількість різноманітних тестів. Збірки тестів включають тисячі найменувань, і ми як приклади приводили лише найбільш відомі.

На жаль, вітчизняна психологія відстає в розробці тестів від зарубіжної. З 30-х років XX в. у СРСР психологія і тестування, широко в ній використовуване, знаходилися під забороною. Повернення до тестування відбулося лише в 60-і роки XX в. Західна ж психодіагностика напрацювала значний (хоча далеко не безперечний) досвід тестування.

Знайомство з психодіагностикою як областю психології, що розробляючої і використовує методи виявлення індивідуальних особливостей і перспектив розвитку особи, надзвичайно важливо для тих, хто вивчає ділове спілкування. Психодіагностика допоможе зменшити вірогідність помилок у відповідальній роботі, попередити конфлікти в колективі, відстежити функціональний стан учасників ділового спілкування, успішність професійної діяльності, нарешті, просто зрозуміти себе і інших.

 

Рекомендуємо переглянути :

1. Регіональний Бізнес Портал Луцька
2. Робота в Луцьку
3. Форум лучан і гостей міста
4. ТВ-програма ТЕТ

 Прочитано - 21741 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти