ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Основні поняття, використовувані при складанні фінансової звітності
Основні поняття, використовувані при складанні фінансової звітності
Щороку підприємство складає підсумкову фінансову звітність — бухгалтерський баланс, рахунок прибутків і збитків. Важливо вміти читати і розуміти сенс цих звітів.

1. Бухгалтерський баланс

Бухгалтерський баланс містить інформацію про фінансовий стан і результати діяльності підприємства на певний момент часу. З бухгалтерського балансу можна дізнатися, звідки поступили вкладені в даний бізнес засоби і куди вони були розміщені на момент складання балансу.

Бухгалтерський баланс відображає всі операції, що виробляються в ході господарської діяльності підприємства.

2. Активи

Активи — це всі матеріальні ресурси, що мають грошову вартість і знаходяться у розпорядженні підприємства. Активи розділяються на матеріальні і нематеріальні. Матеріальні активи — це майно підприємства (наприклад, будівлі, устаткування, машини, автомобілі, запаси сировини). Під нематеріальними активами розуміється володіння яким-небудь правом (наприклад, патентом або правом на отримання прибутку в майбутньому).

Всі включені в бухгалтерський баланс активи мають грошову оцінку. Проте такі важливі чинники, як управлінські здібності персоналу, хороші виробничі відносини і моральний стан, не можна включити в бухгалтерський баланс.

Необоротні активи мають достатньо високу вартість і тривалий термін використання підприємством (будівлі, споруди, земля, машини, устаткування, транспортні засоби і т.д.). Через те, що вартість необоротних активів дуже висока, її не віднімають з прибутку в рік придбання, а розподіляють на очікуваний термін експлуатації у вигляді амортизаційних відрахувань.

Оборотні активи — це грошова готівка і статті балансу, які можна швидко і легко перевести в наявні засоби. Прикладом оборотних активів є запаси готової продукції і дебіторська заборгованість (заборгованість клієнтів перед підприємством).

3. Пасиви

Пасиви — це фінансові зобов`язання підприємства. Вони виникають при використанні кредитів або позик. Залежно від терміну погашення розрізняють короткострокові і довгострокові зобов`язання.

Короткострокові зобов`язання — це кредиторська заборгованість, що підлягає погашенню протягом одного року (заборгованість торговим кредиторам, банківський овердрафт).

Довгострокові зобов`язання — це кредиторська заборгованість, що підлягає погашенню більш ніж через один рік. До довгострокових зобов`язань відносяться банківські кредити (але не банківський овердрафт, погашення якого проводиться на першу вимогу) і неоплачені суми по лізингу.

4. Власний капітал

Власний капітал — це вартість всього майна підприємства після сплати всіх боргів.

В основі бухгалтерського балансу лежить наступне рівняння бухгалтерського балансу:

власний капітал = сумарні активи — сумарні пасиви = необоротні активи + оборотні активи — короткострокові зобов`язання — довгострокові зобов`язання

Власний капітал підприємства на конкретну дату можна порахувати й інакше:

власний капітал = первинні інвестиції + нерозподілений прибуток,

де нерозподілений прибуток — це прибуток, реінвестований в процесі господарської діяльності.

Нерозподілений прибуток є залишком прибутку після оподаткування, виплати відсотків і дивідендів. Як правило, він складає значну частину фінансування нових капіталовкладень.

5. Звіт про рух грошових коштів

Бухгалтерський баланс містить інформацію про фінансовий стан і результати діяльності підприємства на певний момент часу. А ось у звіті про рух грошових коштів відбиті потоки грошових коштів, тобто фактичні фізичні переміщення грошових коштів з одних рук в інші у вигляді надходжень і платежів, що мають місце в процесі господарської діяльності підприємства. Надходження — це грошові кошти, отримані підприємством. Платежі — це грошові кошти, віддані підприємством.

Кожного разу, коли підприємство виписує чек, утворюється платіж грошових коштів. Якщо ж чек виписується на підприємство, то виникає надходження грошових коштів. Тому існує мало можливостей для спотворення реального стану справ на підприємстві.

Збільшення пасивів підприємства — це джерело грошових коштів. Зменшення пасивів підприємства говорить про використання грошових коштів.

Зменшення активів підприємства — це джерело грошових коштів. Збільшення активів підприємства говорить про використання грошових коштів.

Звіт про рух грошових коштів відбиває зміни в касовій позиції за деякий період часу. Сальдо на початок періоду — це розмір грошової готівки підприємства на початок періоду. Сальдо на кінець періоду — це розмір грошової готівки підприємства на кінець періоду.

Розрахунок руху грошових коштів проводиться по наступній формулі:

сальдо на початок періоду + надходження — платежі = сальдо на кінець періоду

Звіт про рух грошових коштів не позбавлений недоліків. Він відображає ситуацію, що вже склалася, і носить історичний характер. Для інвестора, підприємства, що цікавиться платоспроможністю, кориснішим був би прогноз руху грошових коштів підприємства.

6. Рахунок прибутків і збитків

Рахунок прибутків і збитків показує доходи і витрати підприємства від операцій між двома сусідніми датами складання бухгалтерського балансу. З нього видно результати роботи підприємства за цей період: отримало воно прибуток чи зазнало збитки.

При складанні рахунку прибутків і збитків доходи і витрати признаються не тоді, коли вони сплачені грошима, а тоді, коли вони нараховані. Наприклад, реалізація товарів вважається доконаним фактом, коли продавець виконав умови договору купівлі-продажу, а не коли за товар отримані гроші. Дохід визнається отриманим, якщо його можна об`єктивно оцінити і обґрунтовано припустити надходження засобів в майбутньому.

Рахунок прибутків і збитків будується за принципом нарахування, який точніше зіставляє отримані доходи і понесені витрати за даний період. Це дозволяє визначити фактичні значення доходів і витрат, але багато переміщень грошових коштів не показуються.

Рахунок прибутків і збитків відображає далеко не все, що відбулося на підприємстві за звітний період. Він не містить відомостей про факти, які не піддаються достатньо точній оцінці (наприклад, прийом на роботу нового співробітника). Також рахунок прибутків і збитків не відображає операцій, не пов`язаних з реалізацією (наприклад, випуск нових акцій).

Маніпулювати даними рахунку прибутків і збитків набагато легше, ніж даними звіту про рух грошових коштів. Зате рахунок прибутків і збитків дозволяє, наприклад, однозначно розмежувати плату за спожиту минулого місяця електроенергію і плату за будівлю, яку підприємство орендуватиме найближчі 15 років.

7. Розрахунок прибутку

Об`єм продажів — це дохід від продажу продукції. Собівартість проданої продукції показує, в скільки обійшлося підприємству придбання або виготовлення товарів. Валовий прибуток обчислюється за наступною формулою:

валовий прибуток = об`єм продажів — собівартість проданої продукції

Під витратами розумітимемо накладні витрати, понесені в ході здійснення продажів за певний період часу. Чистий прибуток обчислюється за наступною формулою:

чистий прибуток = валовий прибуток — витрати

Прибуток підприємства може залежати від цілого ряду чинників штучного характеру. Наприклад, при злитті підприємства з іншим підприємством сукупний прибуток стане більший. Слід пам`ятати, що прибуток і готівка — це не одне і те ж.

Рахунок прибутків і збитків відображає доходи і витрати за певний період часу. Але деякі витрати (орендна плата, страхування і т.д.) можуть здійснюватися передоплатою.

Прибуток — це лише один з показників. Тому при аналізі результатів діяльності підприємства потрібно орієнтуватися не тільки і не стільки на прибуток, скільки на сукупність показників, що характеризують фінансовий і майновий потенціали підприємства.

8. Пояснення до фінансової звітності

Підприємство супроводжує свою фінансову звітність поясненнями. Ці пояснення містять:
  • зведення про використовувані методи обліку (спосіб нарахування амортизації, метод оцінки запасів товарно-матеріальних цінностей і т. д.);
  • докладний опис деяких статей активів і пасивів (умови і терміни погашення заборгованості, умови виплати орендної плати і т.д.);
  • інформацію про структуру акціонерного капіталу підприємства (умови володіння акціями і т.д.);
  • відомості про основні операції (придбання іншого підприємства, відділення раніше приєднаного підприємства і т.д.);
  • позабалансові статті (форвардні контракти, свопи, опціони і т. д.).

Нерідко пояснення до фінансової звітності дають більше інформації про дійсний фінансовий стан підприємства, ніж самі звіти.

Фінансова звітність підприємства надає інформацію про поточний фінансовий стан підприємства, а також про ефективність діяльності підприємства за минулий період. На основі фінансової звітності створюються моделі, використовувані у фінансовому плануванні. Фінансова звітність підприємства дозволяє намітити основні планові показники.

9. Чи можна довіряти фінансовій звітності?

Інформація, що міститься у фінансовій звітності, дозволяє оцінити прибутковість підприємства. Якщо рівень прибутковості підприємства опиниться нижче потрібного, то повніший аналіз ситуації дозволить виявити причини відхилень. Тому інформація повинна давати можливість одержувачеві своєчасно відреагувати на цю інформацію.

Невірна інформація часто гірша, ніж її повна відсутність, оскільки може викликати дії, які тільки погіршать ситуацію.

Наскільки можна довіряти фінансовій звітності? Передбачається, що бухгалтерський облік на підприємстві ведуть чесні, компетентні люди, які в своїй роботі не роблять помилок. У реальному житті це не так.

Бухгалтери, як і всі люди, допускають помилки. Використання технічних засобів в розрахунках дозволяє уникнути арифметичних помилок. А ось методичні помилки (дублювання або пропуск записів, реєстрація факту господарського життя підприємства не на тих рахунках і т.д.) цілком можливі.

Бухгалтерська звітність може бути спотворена через невисокі технічні навички осіб, які складають звіт. Якщо заробіток бухгалтера залежить від фінансових показників підприємства, то може виникнути неправильне бажання прикрасити звітність.

Бухгалтерський баланс містить інформацію про фінансовий стан і результати діяльності підприємства на певний момент часу. Вже наступного дня показники балансу зміняться. Керівництво підприємства зацікавлене в наданні балансу якомога переконливішого вигляду за допомогою ряду трюків.

В останні декілька тижнів звітного періоду підприємство намагається відстрочити платежі постачальникам. Але вже в перші дні нового фінансового року грошові кошти почнуть убувати, винагороджуючи кредиторів за терпіння.

Бухгалтерія завжди працює «із запасом». В облікових журналах завжди можна знайти які-небудь витрати, здатні зменшити показник прибутку. Можна списати трохи більше запасів, необоротних активів, безнадійних боргів або трохи завищити переоцінку запасів. Втратити якусь частину прибутку завжди легше, ніж наростити.

Правила і інструкції, що стосуються фінансової звітності, не завжди чіткі і однозначні. Окремі формулювання залишають простір для «творчої інтерпретації» при підготовці фінансової звітності.

Правила фінансового обліку вимагають віддзеркалення всіх операцій за первинною вартістю. Бухгалтерський баланс відображає активи і зобов`язання, придбані або узяті на себе підприємством в різний час. Тому витрати на придбання активів, вказані в балансі, можуть і не відображати поточної економічної вартості цих активів. Коливання валютних курсів також можуть спотворити дані балансу, якщо у підприємства є активи і пасиви в іноземній валюті.

Зі всього вищесказаного виходить, що в оцінці підприємства не варто цілком покладатися на фінансову звітність. Це лише частина доступної інформації, хоча і важлива частина. Серед інших джерел інформації можна відзначити фінансові видання, місцеву пресу, клієнтів, конкурентів і співробітників підприємства.

 

 Прочитано - 6700 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти