ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Бізнес : БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
Бізнес : БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
Однією з поширених форм планування для підприємницьких структур є бізнес-планування. Бізнес-планування є процесом розробки плану (бізнес-плану) з вкладення капіталу в підприємницьку діяльність (в бізнес) та його розширеного відтворення в господарських процесах шляхом реалізації підприємницьких ідей. Бізнес-план це письмовий документ, в якому викладена сутність підприємницької ідеї, способи і засоби її реалізації, а також окупності та приросту майбутнього вкладення капіталу (цінностей), обумовлено ринкові, товарні, виробничі, організаційні, фінансові, управлінські та інші аспекти, можливі ризики, результати, наслідки та перспективи.
Сутність та функції бізнес-плану

Виникнення будь-якої підприємницької ідеї ставить багато різноманітних запитань: хто виступає як конкретні споживачі, яким є ринок продукту підприємства, які кошти необхідні для реалізації проекту, чи виправдовує себе проект економічно тощо. Задля отри¬мання відповідей на ці запитання й складається бізнес-план.

Бізнес-план — це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспек¬ти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним. Бізнес-план підсумовує ділові можливості та перспективи, пояснює, як ці можливості можуть бути реалізовані існуючою командою. У бізнес-плані формулюються перспективи та поточні цілі реалі¬зації ідеї, оцінюються сильні й слабкі сторони бізнесу, наводяться результати аналізу ринку та його особливостей, викладаються подробиці функціонування підприємства за цих умов, визначають¬ся обсяги фінансових і матеріальних ресурсів для реалізації про¬екту.
Бізнес-план дає можливість визначити життєздатність фірми за умов конкуренції, прогнозує процеси розвитку виробництва, конкре¬тизує шляхи досягнення мети і подолання перешкод, є чинником, що стимулює інтереси потенційних інвесторів у їхніх пошуках вкла¬дання коштів у розвиток виробництва.

У ринковій системі господарювання бізнес-план виконує дві найважливіші функції:
• 1)зовнішню — ознайомити різних представників ділового світу із сутністю та основними аспектами реалізації конкретної підприєм¬ницької ідеї;
• 2)внутрішню (життєво важливу для діяльності самого підприємства) — опрацювати механізм самоорганізації, тобто цілісну, комп¬лексну систему управління реалізацією підприємницького проекту. Традиційно бізнес-план розглядається як інструмент залучення необхідних для реалізації проекту фінансових ресурсів. Зовнішні інвестори та кредитори ніколи не вкладатимуть гроші в бізнес, якщо не ознайомляться з ретельно підготовленим бізнес-планом. Такий план має переконати потенційних інвесторів у тому, що підприєм¬ницький проект має чітко визначену стратегію успіху та заслуговує на фінансову підтримку.

Не менш важливою є і внутрішня функція бізнес-плану, в межах якої можна виділити два напрямки його застосування:
• 1) як інструменту стратегічного планування та оперативного управління діяльністю підприємства. Розробка бізнес-плану вимагає визначення не тільки стратегічних напрямків і цілей діяльності, а й оперативних дій для досягнення таких. Тобто бізнес-план є основою поточного планування всіх аспектів діяльності підприємства, він сприяє глибшому усвідомленню працівниками особистих завдань, пов`язаних зі спільним для них бізнесом;
• 2) як механізму аналізу, контролю й оцінки діяльності підприєм¬ства. Бізнес-план дає змогу аналізувати, контролювати й оцінювати успішність діяльності в процесі реалізації підприємницького про¬екту, виявляти відхилення від плану та своєчасно коригувати на¬прямки розвитку бізнесу.

Таким чином, в умовах ринкової системи господарювання бізнес-план — це активний робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової та виконавчої діяльності підприємства; це документ, який визначає оптимальні за часом і найменш ризико¬вані шляхи реалізації підприємницького проекту.
Ступінь деталізації бізнес-плану залежить від характеристики фірми незалежно від того, належить вона до сфери послуг чи до виробничої сфери. Специфіка бізнес-плану полягає в тому, що це комплексний документ, який відображає всі основні аспекти підприємниць¬кого проекту. В ньому розглядається широке коло проблем, на які може натрапити підприємець і визначаються способи їх розв`язання. Водночас слід зазначити, що принципи управління за допомогою бізнес-плану передбачають необхідність урахування в процесі роз¬робки конкретного бізнес-плану багатьох специфічних для даного підприємницького проекту факторів. Відтак з`являється можливість класифікувати бізнес-плани за певними ознаками:

• 1) за сферою бізнесу (виробництво, будівництво, роздрібна та оптова торгівля, надання послуг, посередницька діяльність тощо);
• 2) за масштабами бізнесу (великий, середній, малий);
• 3) за характеристиками продукту бізнесу (традиційний, принципово новий, виробничо-технічного чи споживчого призначення).

У межах кожної класифікаційної ознаки можна відокремлювати й розробляти:
• а) повний бізнес-план комерційної ідеї або інвестицій¬ного проекту (для потенційних партнерів та інвесторів);
• б) бізнес-план фірми (для ради директорів або зборів акціонерів):
• в) бізнес-план структурного підрозділу (для вищого керівництва фірми).

Можуть також складатися спеціальні (скорочені) бізнес-плани для певного кола зацікавлених осіб, а також бізнес-плани розвитку конкретного регіону для органів із бюджетними повноваженнями.

Методологія та стадії розробки бізнес-плану

Складання бізнес-плану — нагальна по¬треба, продиктована виробничою діяльністю. Робота над планом — це робота над організацією виробничої діяльності. Запорукою успі¬ху підприємницької діяльності є успішний початок справи. Процес складання бізнес-плану є специфічним у кожному конкретному випадку. Тому практично неможливо дати якусь універсальну (стан¬дартну) схему його розробки. Найбільш складною є процедура опрацювання бізнес-плану для започаткування нового бізнесу. Узагальнення підприємницького дос¬віду дає змогу виділити в процесі розробки такого бізнес-плану три стадії: початкову, підготовчу, основну. Якщо йдеться про розробку бізнес-плану для розширення вже наявного бізнесу, то необхідність у початковій стадії відпадає. Обґрунтовуючи проект удосконалення діяльності підприємства, теж можна обмежитися лише основною стадією. Розглянемо докладніше кожну зі стадій розробки бізнес-плану.

Початкова стадія. Опрацювання бізнес-плану для заснування нового бізнесу починається з розробки концепції, тобто тих принципових рішень, які закладаються в його основу. У межах роботи над концепцією майбутнього бізнесу:
• 1) здійснюється пошук підприємницької ідеї;
• 2) вибирається сфера діяльності;
• 3) обґрунтовується доцільна форма організації бізнесу;
• 4) приймається рішення щодо способу започаткування бізнесу.

Найвідповідальнішим етапом, від якого багато в чому залежать усі інші рішення щодо створення бізнесу, є пошук ідеї майбутнього бізнесу. Джерелами таких ідей найчастіше бувають:
• вивчення запитів і побажань споживачів; критичний аналіз товарів, які випускають інші фірми;
• бесіди з продавцями торговельних закладів; вивчення техніч¬ної літератури та патентної інформації;
• результати власних дослід¬жень і розробок. Для пошуку підприємницьких ідей використовуються різноманітні методи ("мозкового штурму", конференції ідей, "колективного блокнота", контрольних запитань, фокальних об`єктів, тощо).

Вибір сфери підприємницької діяльності (виробництво, оптова торгівля, роздрібна торгівля, послуги, будівництво, фінансова діяль¬ність тощо) відбувається з урахуванням:
• 1) суті та спрямованості самої ідеї майбутнього бізнесу;
• 2) особистих факторів (власний практичний досвід та потенціал, наявність відповідної освіти та знань, відповідність сфери бізнесу інтересам і вподобанням самого підприємця);
• 3) зовнішніх факторів (реальна економічна ситуація, заборонені законодавчо сфери й види діяльності, необхідність ліцензування діяльності, державні пріоритети в розвитку окремих галузей, сучасні й майбутні потреби споживачів, ступінь конкуренції в галузі, стадії життєвого циклу виробів, наявність необхідних ресурсів, інші спе¬цифічні зовнішні фактори).

Будь-яка підприємницька діяльність відбувається в межах певної організаційної форми. Процедура вибору організаційно-право¬вої форми бізнесу передбачає:
• 1) визначення форм організації бізнесу, які відповідають законодавству України;
• 2) визначення особливостей, переваг і недоліків кожної з цих форм;
• 3) визначення критеріїв вибору форми організації бізнесу (ступінь відповідальності, ситуація з податками, обсяг фінансових потреб для започаткування бізнесу, ступінь контролю за фірмою, можливість залучення інших власників, наявність управлінських здібностей у підприємця, можливість зростання бізнесу в майбутньому чи простота його ліквідації);
• 4) безпосередній вибір форми організації бізнесу.

До основних питань опрацювання концепції майбутнього бізне¬су належить також вибір способу започаткування бізнесу. Традиційно розглядають три основні способи започаткування бізнесу:
• 1) створення нового підприємства "з нуля";
• 2) придбання фірми, що вже існує;
• 3) придбання франшизи, тобто ліцензії, яка надає підприємцеві (фірмі) право на продаж (виробництво, заняття певною діяльністю) товарів чи послуг, у великої фірми, яка вже добре відома споживачам.

Підготовча стадія. Наявність концепції власної справи ставить перед підприємцем велику кількість цілком конкретних запитань. Чим його бізнес відрізнятиметься від бізнесу конкурентів? Що сприя¬тиме або заважатиме його становленню та розвитку? На які конку¬рентні переваги слід орієнтуватися? Якими мають бути програма дій та пріоритети діяльності майбутнього бізнесу? Отримати відповіді на них — це завдання підготовчої стадії розробки бізнес-плану. Відтак на підготовчій стадії:
• 1) збирається та аналізується маркетингова, виробнича, фінансова й загальноекономічна інформація про майбутній бізнес (процес формування інформаційного поля бізнес-плану). Чим більше інформації буде зібрано, тим більш обґрунтованими будуть наступні розрахунки;
• 2) з`ясовуються сприятливі можливості та загрози розвитку бізнесу в зовнішньому середовищі. Для вивчення факторів зовнішнього середовища всю їх сукупність, як правило, поділяють на три групи: загальноекономічні фактори, галузеві фактори, конкуренти;
• 3) оцінюються сильні та слабкі сторони фірми. Сильні сторони фірми — це її особливі, унікальні або принаймні оригінальні способи конкурентної боротьби. Слабкі сторони — це те, в чому фірма відстає від конкурентів;
• 4) визначається місія фірми, тобто головне призначення, специфічна роль, особливий шлях у бізнесі, що відрізнятимуть її від конкурентів;
• 5) формулюються конкретні цілі діяльності фірми, тобто чітко визначається те, чого фірма хоче досягти за певний проміжок часу;
• 6) аналізуються стратегічні альтернативи та вибирається стратегія діяльності фірми.

Вибираючи стратегію, підприємець, як правило, орієнтується на одну з можливих типових стратегій бізнесу: контроль за витратами, диференціацію, фокусування.

Основна стадія — це безпосереднє опрацювання бізнес-плану. Головна мета цієї стадії — довести економічну доцільність створення даного бізнесу, переконливо показати, як саме гроші чи інші ресурси потенційного інвестора забезпечать йому очікуваний зиск. Інвестор має побачити прибуток не після, а до того, як вкладе гроші в запро¬понований проект. Звичайно, зробити це можна за допомогою ретельно підготовленого бізнес-плану. При цьому сформульовані на почат¬ковій і підготовчій стадіях концепція, місія, цілі та стратегія май¬бутнього бізнесу утворюють "каркас" бізнес-плану, визначають його спрямованість, логіку побудови і зміст відповідних розділів.
Можна стверджувати, що процес розробки бізнес-плану має внутрішню логіку, яка заважає підприємцеві "перескочити" через ключові етапи цього процесу. Наприклад, неможливо досліджувати ринок майбутнього бізнесу, не визначивши спочатку, який конкретно продукт чи послуга будуть продаватися. Доки не будуть проведені дослідження ринку, неможливо скласти реальний маркетинг-план. Бізнес-план — це своєрідний рекламний документ, на підставі якого можна зробити висновки не лише про бізнес, а й про його власників. Тому важливим є як зміст, так і зовнішній вигляд бізнес-плану.

Бізнес-план, як і будь-який інший документ, підлягає певним вимогам щодо стилю написання:
• 1) бізнес-план має бути стислим, простим, але адекватно розкривати сутність підприємницького проекту. Для більшості невеликих проектів (для реалізації яких потрібно 80—100 тис. грн.), як свідчить практика, обсяги бізнес-планів обмежуються 20—25 сторінками. В інших випадках має бути підготовлений докладніший бізнес-план. При цьому в бізнес-плані рекомендується уникати жаргонних виразів, суто технічного опису продукції, операцій, процесів. Слід використовувати загальновідомі терміни, інформацію треба викла¬дати в діловому стилі, але якомога доступніше;
• 2) бізнес-план має бути функціональним, тобто містити лише корисну інформацію, яка цікавить або може зацікавити читача. За необхідності додаткова, пояснювальна, первинна інформація може бути винесена в додатки (обсяг додатків не обмежується);
• 3) бізнес-план має ґрунтуватися на реалістичних припущеннях. Прогнози та передбачення (як найбільш "вразлива" частина бізнес-планування) мають бути обґрунтовані й підкріплені посиланнями на тенденції та пропорції розвитку галузі, на проведені дослідження ринку, на досвід діяльності конкурентів тощо. Довіра до бізнес-пла¬ну може бути серйозно підірвана, якщо заплановані в ньому відхи¬лення від середньогалузевих показників не мають достатніх підстав;
• 4) бізнес-плану протипоказаний зайвий оптимізм. Будь-яке припущення в бізнесі дає "на виході" кілька результатів — від найгіршого до найліпшого. У процесі бізнес-планування треба орієнтуватися на найгірший результат, створюючи в такий спосіб певний запас "міцності" бізнесу;
• 5) бізнес-план має бути легким для сприйняття, чітким та логічним. Таким, щоб у ньому можна було швидко знайти потрібну ін¬формацію. Отже, у структурі бізнес-плану треба виділяти розділи та параграфи;
• 6) бізнес-план має забезпечувати охорону конфіденційної інформації про фірму та її діяльність. Для цього можна жорстко контролювати сферу його розповсюдження або скласти окремий додаток, який міститиме всю конфіденційну інформацію і буде доступний тільки тим, кому треба таку інформацію знати.

Структура бізнес-плану

1. Резюме
2. Опис товару (продукції, послуги, технології)
3. Опис ринку
4. Конкуренти
5. Стратегічний план
6. Маркетинг
7. План виробництва
8. План організації
9. Розміщення діяльності
10. Юридичний план
11. План ризиків
12. План прибутків (збитків)

Додаток.

Як знайти ресурси для бізнесу
1. РЕЗЮМЕ
Декілька сторінок (2-3).
В резюме представлений зміст всього проекту, його складено таким чином, щоб навіть випадковій людині були зрозумілі привабливість та здійсненність проекту.
Мінімум спеціальних термінів.
Короткі відповіді на питання:
• 1.1. Назва і ціль проекту (бізнесу)
• 1.2. Загальна характеристика фірми (хто ми такі, чим ми займаємось)
• 1.3. Цілі та завдання бізнесу
Цілі бізнесу визначаються загальною стратегією: (розширення ринку, впровадження нововведень, отримання максимального прибутку, створення нового бізнесу, розширення існуючого бізнесу, купівля бізнесу, інше).
Завдання бізнесу мають бути описані таким чином, щоб було зрозуміло і переконливо для кожної людини, не знайомої з даним бізнесом, але в якій ви зацікавлені, що це за бізнес-пропозиція.
• 1.4. Що ви власне кажучи збираєтесь робити?
• 1.5. Чим ваша діяльність (продукт) відрізнятиметься від того, що пропонують конкуренти?
• 1.6. Чому споживач захоче саме ваш продукт?
• 1.7. А також коротко (таблиця):
Об`єм продаж/Виручка/Витрати/Прибуток/Термін окупаємості вкладень/Ризики.
2. Опис товару
В ринкових відносинах переваги має той, хто виходить на ринок з продуктом, що суттєво відрізняється від вже існуючих.
• 2.1. Що це таке? (технологія, послуга, продукт).
• 2.2. Які потреби задовольняє? Наскільки вони важливі? Чим відрізняється від усіх відомих/
- якість
- властивості
• 2.3. Як довго цей продукт буде новинкою на ринку?
• 2.4. Якими патентами тощо захищений продукт?
• 2.5. На якій стадії реалізації знаходиться?
• 2.6. Ціна продукту
• 2.7. Орієнтовні витрати
• 2.8. Приблизний прибуток
• 2.9. Упаковка
• 2.10. Дизайн
• 2.11. Післяпродажне обслуговування
• 2.12. Що ще ви вважаєте важливим для описання товару?
Обов`язково: фотографія, рисунок або зразок - в Додаток
3. ОПИС РИНКУ
Зробити можливо все - а продати?
Х Основна увага - на збирання та обробку інформації.
• 3.1. Хто буде купувати цей товар - їх доход, вік, професія?
• 3.2. Як товар впливає на їхнє життя?
• 3.3. Скільки можна продати цього товару? На яких умовах? Яку долю ринку можна сподіватись захопити? Звідки ви знаєте, що цей товар купуватимуть?
• 3.4. Де продавати цей продукт?
• 3.5. Товари, які задовольняють ті ж потреби
• 3.6. Прогноз об`ємів продажу
• 3.7. Що ще ви вважаєте важливим для описання ринку?
4. КОНКУРЕНТИ
Реально оцінити всі Їхні плюси. В результаті: потрібно знайти свою нішу.
• 4.1. Хто є найкрупнішим виробником аналогічних товарів?
• 4.2. Їхні доходи?
• 4.3. Періодичність обновлення?
• 4.4. Їх сервіс?
• 4.5. Скільки реклами? Якої?
• 4.6. Характеристика їхньої продукції
• 4.7. Ставлення споживачів
• 4.8. Рівень цін
• 4.9. Політика цін
• 4.10. Що ще ви вважаєте важливим для описання конкурента?
5. СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН
Опис в загальних рисах принципів ведення вами вашого бізнесу, взаємодії людей і структур. А також: яким чином цей бізнес стане кращим.
Рамки бізнесу задаються стратегією та загальною програмою робот, в якій поставлені всі проблеми, з якими може стикатись підприємець і визначені способи їх вирішення. Бажано складати бізнес-план на 3-5 років.
• 5.1. Оцініть стан і можливості вашого підприємства
• 5.2. Оцініть можливості та загрози для вашого бізнесу
• 5.3. Зберігати бізнес малим чи розширювати його?
• 5.4. Припускатись невдач? - ступінь ризику
• 5.5. Як стимулювати працівників?
• 5.6. Чи мати тісний контакт зі споживачем?
• 5.7. Яка передбачається швидкість обновлення продукції?
• 5.8. Об`єм витрат на нововведення?
• 5.9. Чи передбачається постійний доступ до обладнання?
• 5.10. Об`єм витрат на дослідження?
• 5.11. Випускати один вид продукції (послуг, технологій) - декілька
• 5.12. Узгодження комерційної стратегії з профспілкою, колективом
• 5.13. Налагодження системи договорів з постачальниками і покупцями
• 5.14. Пошук взаєморозуміння з банком
• 5.15. Вибір організаційних форм діяльності та типу власності
• 5.16. Перепідготовка співробітників економічних служб
• 5.17. Створення служби вивчення рынку
• 5.18. Що ще ви вважаєте важливим для описання стратегії?
6. МАРКЕТИНГ. План маркетингу
• 6.1. Схема розповсюдження продукту.
• 6.2. Ціноутворення. Рівень цін.
• 6.3. Реклама.
• 6.4. Методи стимулювання продаж.
• 6.5. Організація післяпродажного обслуговування.
• 6.6. Формування громадської думки про фірму і товар.
• 6.7. Патентна захищеність.
• 6.8. Доля ринку збуту, яка контролюється підприємством.
• 6.9. Репутація продукції на ринку.
• 6.10. Престиж торгової марки.
• 6.11. Витрати на збут готової продукції.
• 6.12. Рівень обслуговування споживачів.
• 6.13. Оргтехніка, засоби для збуту продукції.
• 6.14. Торговий апарат підприємства.
• 6.15. Кількість споживачів продукції.
• 6.16. Якість поступаючої інформації.
• 6.17. Що ще ви вважаєте важливим для маркетингу?
7. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА. Виробничий план
Завдання: довести партнерам, що ви реально спроможні виробляти потрібну кількість товарів у визначений термін з необхідною якістю, наскільки раціональна технологічна схема.
• 7.1. Як буде організовано виробництво?
• 7.2. Де вироблятимуться товари?
• 7.3. Що потрібно змінити на підприємстві, або створити знову.
• 7.4. Як використовуватимуться потужності з року в рік.
• 7.5. Де, як і за яких умов передбачається здійснювати закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих? Яка репутація у постачальників? Чи є досвід роботи з ними? Запаси сировини.
• 7.6. Кооперація з ким?
• 7.7. Обмеження по поставках, кооперації тощо.
• 7.8. Яке необхідно закупити обладнання? Де? Які можуть виникнути проблеми?
• 7.9. Схеми технологічних ланцюжків усередені і зовні підприємства.
• 7.10. Контроль якості, стандарти.
• 7.11. Можливі витрати виробництва у динаміці.
• 7.12. Використання виробничих потужностей.
• 7.13. Виробничі процеси.
• 7.14. Ефективність переходу на випуск нової продукції.
• 7.15. Кількість робочої сили.
• 7.16. Продуктивність праці.
• 7.17. Об`єм продажу в розрахунку на одного зайнятого.
• 7.18. Об`єм продажу в розрахунку на одиницю капвкладень.
• 7.19. Вік технологічного обладнання.
• 7.20. Своєчасність постачань готової продукції.
• 7.21. Тривалість простоювання обладнання.
• 7.22. Можливості розширення виробничих площ.
• 7.23. Розміщення обладнання.
• 7.24. Технологія виготовлення виробів.
• 7.25. Позиція в галузі отримання патентів.
• 7.26. Організація науково-дослідницьких досвідно-конструкторських робіт.
• 7.27. Потужність інженерно-конструкторської бази.
• 7.28. Що ще ви вважаєте важливим для описання виробництва?
8. ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЇ. Організаційний план
Гроші вкладаються в людей.Організаційна структура. Кількість персоналу на різних стадіях здійснення проекту. Оплата його праці. Зміни, які потрібні в організаційній формі та структурі для виконання проекту. Варіанти. Переваги та недоліки. Організація взаємодії з засновниками та співвиконавцями проекту.
• 8.1. Як налагодити роботу персонала?
• 8.2. Кваліфікаційні вимоги:
• 8.3. Профіль необхідних спеціалістів, досвід, освіта, зарплатня.
o - загальна кількість працівників на погодинній оплаті
o - конторський персонал
o - торговий та збутовий персонал
o - вчені та інженери
o - майстери
o - управляючі середнього рівня
o - управляючі вищого рівня
o - текучість кадрів
• 8.4. Де можна їх найняти, як відібрати (найняти спеціалізовану фірму)?
• 8.5. Резюме основних працівників
o - кваліфікація,
o - попередній досвід,
o - обов`язки в реалізації даного проекту.
• 8.6. Організаційна схема підприємства
o - число рівней управління
o - хто і чим займатиметься
o - як мають взаємодіяти служби
o - як, хто буде контролювати та координувати
o - службові обов`язки.
• 8.7. Форми оплати праці і стимулювання кожного рівня.
• 8.8. Система зв`язку.
• 8.9. Чіткість розподілу повноважень і функцій в АУП.
• 8.10. Текучисть управлінських кадрів.
• 8.11. Якість інформації, яка використовується в управлінні.
• 8.12. Швидкість реагування управління на зміни, що відбуваються.
• 8.13. Витрати на навчання та підготовку кадрів.
• 8.14. Що ще ви вважаєте важливим для організації?
9. РОЗМІЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
• 9.1. Адреса офісу.
• 9.2. Фізичні характеристики.
• 9.3. Умови користування будівлею.
• 9.4. Якщо потрібно переробити, які витрати?
• 9.5. Яке у вас сусідство? Чи дозволений даний бізнес в цій зоні?
• 9.6. Які види діяльності знаходяться в цій зоні?
• 9.7. Чому б не розташувати ваш бізнес в іншому місці? Чому саме тут?
• 9.8. Чому це найбільш підходяща будівля?
• 9.9. Як розміщення підприємства впливає на експлуатаційні витрати?
• 9.10. Що ще ви вважаєте важливим для розміщення діяльності?
10. ЮРИДИЧНИЙ ПЛАН.
Юридичні аспекти здійснення проекту
• 10.1. Форма підприємства,
- плюси і мінуси обраної форми: управління, прийняття рішень, звітність.
• 10.2. Що потрібно зробити для реалізації обраної форми?
• 10.3. Як від форми залежить розподіл прибутку, вихід із підприємства тощо?
• 10.4. Яка форма вигідна для залучення капіталу?
• 10.5. Що ще ви вважаєте важливим для юридичного забезпечення?
11. ПЛАН РИЗИКІВ.
Аналіз ризиків і страхування
• 11.1. Ризики.
o - Поведінка працівників підприємства та вкладників
o - Законодавчі обмеження та протистояння держави (монополізм, спеціальна захищеність тощо).
o - Економічні.
o - Ресурсні (наймані працівники, техніка, технологія, сировина).
o - Конкуренція.
o - Доступність інвестицій.
o - Зміна цілей підприємства.
o - Забезпечення закінченості технологічного ланцюжка.
o - Доступність інформації про підприємство.
• 11.2. Джерела ризиків: боротьба за владу...
• 11.3. Момент їх виникнення.
• 11.4. Заходи щодо зменшення ризиків і мінімізації витрат.
Щоб інвестор вклав свої ресурси, він хоче знати ризики в наступній послідовності:
o - ризики на рівні країни
o - ризики на рівні галузі
o - ризики на рівні підприємства (бізнесу)
Співвідношення РИЗИК / ДОХОД - найважливіший критерій для оцінки привабливості бізнесу. Чим більший ризик, тим більшим має бути запропонований у бізнес-плані доход, але він повинен бути обгрунтованим і реальним. Процедура оцінки доцільності вкладення інвестицій в проект наступна:
o - оцінюється потенційна емність всього ринку даного товару
o - оцінюється доля ринку, яку може захопити даний бизнес, що пропонується
o - відіймаються всі передбачувані витрати
o - отриманий прибуток співвідноситься з можливим ризиком
o - таким чином, інвестор оцінює всі бізнес-плани, що надійшли до нього і обирає ті з них, які слід більш детально аналізувати. І тільки після аналізу він може, переговоривши з підприємцем, прийняти рішення.


12. ПЛАН ПРИБУТКІВ (ЗБИТКІВ).
Фінансовий план Узагальнення з попередніх розділів:
- прогноз об`ємів реалізації;
- баланс грошових потоків, скільки грошей необхідно вкласти у часі;
- зведений баланс активів і пасивів;
- оцінка ліквідності підприємства.
• 12.1. Структура активів і співвідношення, які характеризують ефективність їхнього використання
• 12.2. Інвестиційні ресурси.
• 12.3. Звіт про доходи і співвідношення, які характеризують ефективність бізнесу
• 12.4. Витрати та їх аналіз
• 12.5. Податки
• 12.6. Рух готівки.
• 12.7. Рентабельність
• 12.8. Позиції беззбиткового ведення справ. Умови беззбитковості для різних цін.
• 12.9. Доход на нові інвестиції.
• 12.10. Розмір власності.
• 12.11. Вартість бізнесу
• 12.12. Балансовий звіт і його аналіз
• 12.13. Обслуговування кредиту / задоволення очікувань інвестора
Особливості:
На перший рік вже мають бути відомими майбутні покупці, тобто є попередня домовленість з ними щодо майбутнього продажу.
Реалістична оцінка на 2-3 роки.
ЗАКІНЧЕННЯ
ЯК і де ЗНАЙТИ ресурси для бізнесу.
Не існує гарантованих процедур отримання інвестицій!
Нові компанії мало кого зацікавлять
Більшість підприємців не вірно оцінюють свій потенціал, свої можливості
Скільки потрібно коштів?
Звідки їх можна отримати:
• - акції, облігації
• - доходи (прибуток) компанії
• - кредити
• - власні
• - родина, друзі
• - постачальники, давальницька сировина
• - банки
• - страхові компанії
• - державний капітал
• - державні програми
• - позика під нерухомість (застава)
• - оренда, лізінг
• - спонсори
• - спільні підприємства
• - договір про спільну діяльність
• - реструктуризація боргівВарто уваги :


1. Бізнес Портал Луцька
2. Біржа Праці
3. Форум міста Луцьк
4. Книги по економіці
 Прочитано - 13203 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти