ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Управління фінансовим станом організації
Управління фінансовим станом організації
Потоки грошових коштів підприємств є частиною його фінансів, тобто існуючих фінансових відносин. Управління потоками грошових коштів припускає їх аналіз, облік і планування. 
Грошові кошти підприємства здійснюють постійний кругообіг. Вони, як відомо, вкладені у нього у необоротні і оборотні активи. Кругообіг необоротних активів здійснюється протягом достатьньо тривалого періоду часу – декількох років, а оборотних активів – значно швидше. Як правило, розраховується і аналізується оборотність саме оборотних активів. 
Одним з чинників, що впливають на грошові потоки підприємств, є величина так званого фінансового циклу. Це час, протягом якого їх грошові кошти вкладені в створені запаси, незавершене виробництво, готову продукцію і дебіторську заборгованість, оскільки вона компенсує відвернуті засоби в дебіторську заборгованість. 
Управління фінансовим циклом представляє собою основний зміст управління фінансами підприємства і його грошовими потоками. Оптимізація фінансового циклу – одна з головних цілей діяльності фінансових служб підприємства, оскільки це дає йому значний ефект. Очевидно, що шляхи скорочення фінансового циклу пов`язані з скороченням виробничого циклу, зменшенням часу обороту дебіторської заборгованості, збільшенням часу обороту кредиторської заборгованості. 
Потоком грошових коштів підприємства є сукупність всіх надходжень і виплат його за певний період часу. Він включає надходження грошей за цей період, виплати і безпосередньо потік грошових коштів, що представляє різницю між грошовими коштами, що поступили і виплаченими підприємством, за якийсь період часу. Сукупність приток або надходжень грошей – це позитивний потік грошових коштів, а сукупність відтоків або виплат грошей – негативний потік. 
Різниця між сумою приток і відтоків утворює чистий потік грошових коштів, він може бути як позитивним, так і негативним. Як правило, позитивний чистий потік може бути надмірним або дефіцитним. Надмірний потік означає перевищення надходження грошових коштів над потребою. Дефіцитний потік грошових коштів характеризує зворотне явище, коли надходжень недостатньо для покриття потреби. 
Тимчасова оцінка визначає потік грошових коштів як справжній і майбутній. Справжній потік визначається в оцінці теперішнього часу, а майбутній – в оцінці якогось майбутнього конкретного моменту часу. 
Існують поняття регулярного і дискретного потоку грошових коштів. Регулярний потік йде постійно в перебігу якогось періоду часу, а дискретний – це одиничні надходження і витрачання грошей підприємства за який-небудь період. Більшість приток і відтоків грошових коштів є регулярними. Дискретні потоки – це придбання якого-небудь дорогого майна, отримання довгострокового кредиту, покупки ліцензій і ін. регулярні потоки грошових коштів можуть бути як з рівномірними грошовими інтервалами, так і з нерівномірними. 
Потік грошових коштів підприємства можна розглянути як в цілому, так і по окремих структурних підрозділах або центрах відповідальності, а також по окремих господарських операціях або етапах діяльності підприємства. 
Найбільш поширеним є підхід, коли потік грошових коштів розглядається по видах господарської діяльності: основна, інвестиційна і фінансова. Необхідність ділення діяльності підприємства на три види пояснюється роллю кожного і їх взаємозв`язком. Якщо основна діяльність покликана забезпечити необхідними грошовими коштами всі три види і є основним джерелом прибули, тоді як інвестиційна і фінансова покликана сприяти, з одного боку, розвитку основної діяльності, а з іншої – забезпеченню її додатковими грошовими коштами. 
Аналіз потоків грошових коштів пов`язаний з виявленням причин, що вплинули на: 
- збільшення потоку грошових коштів; 
- зменшення їх притоки; 
- збільшення їх відтоку; 
- зменшення їх відтоку. 
Потік грошових коштів можна розрізняти двома методами: прямим, на основі рахунків бухгалтерського обліку, і непрямим, на основі показників балансу підприємства і звіту про прибутки і збитки. При прямому методі потік грошових коштів визначається як різниця між всіма притоками засобів по трьом видам діяльності підприємства і їх відтоками. При непрямому – на основі нерозподіленого прибутку, амортизації і зміни активу і пасиву підприємства. 
Повніше уявлення про потоки грошових коштів підприємство може отримати, розробляючи матричний баланс за певний період часу. У нім по вертикалі розташовуються активи, а по горизонталі – пасиви балансу підприємства. На перетин відповідних рядків показуються джерела фінансування окремих видів активів у вигляді дробу: у чисельнику – на початок періоду, а в знаменнику – на кінець. Значення, що показуються під дробом, відображають, по суті, грошові потоки по окремих видах активів і їх джерелах грошових коштів. 
Підприємства в області фінансів в даний час зазнають значні труднощі: недолік власних засобів, дорожнеча позикових джерел, постійне зростання неплатежів, що викликає значну дебіторську і кредиторську заборгованість і неприродні форми розрахунків. Крім того, на них роблять вплив і зовнішні чинники: недосконала податкова система, великий державний борг, незначний об`єм федерального бюджету, кризові ситуації, нерозвиненість ринку, неможливість використання в таких умовах більшості ринкових механізмів і ін. 
Фінанси підприємств – найважливіша категорія ринкової економіки. Вони грають вирішальну роль в системі фінансових відносин держави. Тому в даний момент першочерговим завданням держави є зміцнення фінансів підприємств і на цій основі стабілізація фінансів держави. Без її перетворення в життя інші завдання вирішити неможливо. В той же час професійне управління фінансами підприємства сприяє вирішенню не тільки їх проблем, але і таких, як інфляція, дефіцит бюджету, кредитно-грошова політика, розвиток фондового ринку і ін. 
Управління фінансовим станом підприємства припускає так само його оцінку. Особливість тут полягає в тому, по-перше, наскільки підприємство забезпечене необхідними грошовими коштами, і, по-друге, яка структура джерел цих засобів. Необоротні активи підприємства формуються за рахунок власних засобів і, як правило, за рахунок довгострокових позикових джерел. А оборотні активи формуються за рахунок власних і прирівняних засобів, кредиторської заборгованості і, як правило, короткострокових позикових джерел. Безумовно, вирішальне вплив на фінансовий стан підприємства надають забезпеченість грошовими коштами і структура джерел оборотних активів. 
Найважливішими чинниками, що визначають фінансовий стан підприємства, являються управління і оптимізація на цій основі взаємозв`язку «витрата – виручка – прибуток». 
Існують два методи включення витрат в собівартість продукції. При першому методі витрати діляться на прямих і непрямих (накладні витрати). При цьому визначається повна собівартість кожного виду продукції, що випускається, або послуг, що надаються. При другому методі витрати діляться на змінних і постійних. 
Відмінності першого методу від другого полягають в наступному: 
- ділення витрат на прямих і непрямих здійснюється залежно від того, як вони включаються в собівартість одиниці продукції, прямі витрати – безпосередньо, а непрямі – у відсотках до певної бази. А ділення витрат на змінних і постійних здійснюється залежно від їх мінливості по відношенню до зміни об`єму виробництва і реалізації продукції. 
- при другому методі визначається неповна, обмежена собівартість одиниці продукції, тільки на основі змінних витрат. Постійні витрати на собівартість одиниці продукції не відносяться, а включаються в загальну суму собівартості всього об`єму випущеної продукції. 
- вищевикладений підхід дозволяє значно розширити аналітичні можливості другого методу, крім того, дає реальніше уявлення про вигідність окремих видів продукції, що випускається. 
Переваги першого методу пов`язані з тим, що визначаються всі витрати на одиницю продукції за планом і фактично. Це дає можливість вирішувати деякі управлінські завдання, що ґрунтуються на розробці відповідних норм і нормативів. Але в той же час включення в собівартість одиниці продукції непрямих витрат спотворює інформацію про рентабельність окремих замовлень. Крім того, ціни, визначені на основі повних витрат одиниці продукції, недостатньо гнучкі. 
Змінні витрати – це витрати, що безпосередньо залежні від об`єму виробництва і змінюються пропорційно його зміні. 
Постійні витрати в цілому не змінюються залежно від зміни об`єму виробництва. Але ці затрати на одиницю продукції при зростанні об`єму виробництва зменшуються, а при його зниженні збільшуються. 
В той же час постійні витрати можуть бути незмінними до певного моменту, після чого їх необхідно одноразово збільшити. І якщо постійно росте об`єм виробництва, постійні витрати періодично збільшуються. 
Окремі витрати збільшуються при зростанні об`єму виробництва, але не пропорційно його зростанню, а в меншому об`ємі. Такі витрати називаються постійно-змінними. До них відносяться витрати на електроенергію, опалювання, телефон, ремонт основних фондів і ін. Поточні витрати, що забезпечують життєдіяльність підприємства, - це постійна складова постійно-змінних витрат, а витрати, пов`язані з розвитком виробництва, - це змінна складова. 
Аналіз взаємозв`язку «витрати – виручка – прибуток» припускає використання трьох елементів: маржінальний дохід, відносний дохід, передавальне відношення. 
Маржінальний дохід – це різниця між виручкою від реалізації продукції і змінними витратами на її виробництво. 
Відносний дохід – це маржінальний дохід, виражений у відсотках по відношенню до виручки від реалізації продукції. 
Передавальне відношення – це відношення маржінального доходу до прибутку від реалізації продукції. 
Передавальне відношення ще називають операційним або виробничим важелем.


Варто уваги :

 Прочитано - 3481 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти