ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 

Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Інструменти
  Книги
 

Ми ВКонтакте
 


Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Фінансове планування та прогнозування
Фінансове планування та прогнозування
Невід`ємною частиною фінансової діяльності держави і господарюючих суб`єктів є фінансове прогнозування та планування. Прогнозування полягає в тому, щоб певними методами з використанням спеціального інструментарію кількісних оцінок обробити наявну на даний момент інформацію про фінанси, закономірності їх зміни, конкретні умови їх функціонування в даний момент і отримати уявлення про напрямки їх розвитку та стан в майбутньому.

В умовах ринкової економіки прогнозування є науково-аналітичної стадією планування, дослідницькою основою для підготовки планових рішень і завдань плану.

Головні функції фінансового прогнозування:
  • науковий аналіз соціальних, економічних і науково-технічних процесів і тенденцій, об`єктивних причинно-наслідкових зв`язків соціально-економічних явищ господарського розвитку в конкретно-історичних умовах, оцінка ситуації, що склалася і виявлення вузлових проблем господарського розвитку;
  • оцінка дії цих тенденцій в майбутньому і передбачення нових умов і проблем, що вимагають свого вирішення;
  • виявлення можливих альтернатив розвитку в перспективі, накопичення матеріалу для всебічно обгрунтованого вибору тієї чи іншої можливості розвитку і прийняття оптимального планового рішення, що забезпечує активний вплив на подальший розвиток фінансів.

Прогноз окреслює області та можливості, в рамках яких можуть бути поставлені реальні завдання і цілі, виявляє проблеми, які повинні стати об`єктом розробки в плані. У ньому розглядаються варіанти активного впливу на об`єктивні фактори майбутнього розвитку фінансів. Фінансовий прогноз - це таке дослідження перспективного розвитку, яке не обмежене прийнятим конкретним економічним і політичним рішенням, а тому має попередній, варіантний характер, горизонти його не обмежені рамками планованого періоду.

Розробка прогнозу і формування плану - взаємопов`язані стадії планової роботи, які, однак, мають специфіку. Різниця між ними полягає в тому, що план - відображення і втілення вже прийнятого господарсько-політичного рішення, а прогноз - пошук можливого реалістичного, економічно вірного рішення. План як підсумок всіх видів і етапів планової роботи повинен бути якісно однозначним, спрямованим на досягнення вже обраних цілей. Прогноз виявляє можливість різних варіантів розвитку, аналізує та обгрунтовує їх. У прогнозі можна розглянути різні принципи фінансової політики і поєднання об`єктивних і суб`єктивних, економічних і позаекономічних факторів. Він не ставить жодних обов`язкових завдань, але містить матеріал, необхідний для їх розробки. Прогнози можуть бути середньостроковими (5-10 років) і довгостроковими (більше 10 років). Однак конкретно часовий горизонт кожного приватного прогнозу визначається в залежності від характеру досліджуваного об`єкта; комплексні прогнози економічного розвитку розробляються відповідно до горизонтів і термінів розробки чергових планів соціально-економічного розвитку.

Фінансове планування - це вид фінансової діяльності держави і господарюючих суб`єктів, орієнтованої на досягнення збалансованості між їх грошовими ресурсами та напрямками використання цих коштів. Слід зазначити, що в процесі фінансового планування визначаються не тільки, власне, фінансові пропорції, але і пропорції супутні - натурально-речові, трудові та ін.

Фінансове планування є органічною частиною соціально-економічного планування. Оскільки плануються відносини, що виникають у всіх ланках фінансової системи, то можна говорити про систему фінансових планів: бюджетних, позабюджетних, страхових та ін. При цьому виділяються такі розрізи фінансових планів: загальнодержавний, галузеві, територіальні, фінансові плани окремих підприємств і організацій.

Система фінансових планів побудована ієрархічно. Центральною ланкою системи є бюджетний план. Державні соціальні позабюджетні фонди також розробляють фінансові плани за своїми доходами і видатками. У плановому порядку мобілізуються і використовуються страхові фонди для відшкодування втрат та усунення ризиків різних учасників страхових відносин. Іншими словами, фінансові плани складаються на всіх рівнях фінансової системи і всіма суб`єктами фінансових відносин.

Для практичної побудови фінансових планів використовується цілий набір методів планування, головними з яких є економічний аналіз, нормативний та балансовий методи.

Економічний аналіз - це один з найважливіших інструментів отримання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень в галузі фінансів. Від якості економічного аналізу багато в чому залежить раціональність фінансових рішень, а отже, ефективність діяльності учасників фінансових відносин. Предметом економічного аналізу є фінансово-господарська діяльність названих учасників, а точніше, її вивчення з метою оцінки результатів і виявлення резервів вдосконалення їх діяльності.

Метод економічного аналізу являє собою комплексне, взаємопов`язане вивчення різних сторін діяльності суб`єктів фінансових відносин на базі системи поточного обліку і звітності.

Поняття методу економічного аналізу конкретизується в наступних, найбільш часто використовуваних методологічних прийомах:

  • використання системи абсолютних і відносних показників;
  • порівняльний аналіз;
  • метод угрупування;
  • індексні розрахунки;
  • економіко-математичні методи;
  • балансовий метод.

Нормативний метод передбачає, що фінансове планування будується на нормативній базі, яка складається з науково і практично обгрунтованих норм і нормативів. За допомогою цих норм і нормативів регулюються фінансові взаємини господарюючих суб`єктів з державою.

Як приклади фінансових нормативів можна розглядати ставки податкових і інших обов`язкових платежів до бюджету, позабюджетних фондів та в інші фінансові інститути. Механізм квотування або приєднання ставок податків - ще один приклад нормативного розподілу податків.

Фінансування витрат на нормативній основі поширюється насамперед на бюджетні витрати з освіти, культури, охорони здоров`я та соціальної політики, а також на житлово-комунальне господарство.

При виборі управлінських рішень окремими суб`єктами фінансової діяльності, а також для вибору критерію оцінки фінансової результативності розробляються фінансові нормативи у формі коефіцієнтів. Фінансові коефіцієнти не мають універсального значення і можуть розглядатися лише як орієнтовні показники.

Застосування фінансових норм і нормативів надає відносинам стійкий характер, визначеність, дозволяє державі та окремим господарюючим суб`єктам реально оцінювати свої фінансові можливості.

Балансовий метод в плануванні - метод планомірного встановлення та дотримання матеріально-речових і вартісних пропорцій, а також пропорцій у розподілі трудових ресурсів. У практиці планування використовується система балансів: натуральні (матеріальні), вартісні (грошові), трудові, баланс народного господарства і міжгалузевий баланс. Найважливішою рисою планомірного розвитку економіки є свідомо встановлювана пропорційність.

Встановлення необхідних, відповідних завданням плану матеріально-речових пропорцій усередині кожної галузі, між окремими галузями і виробництвами по країні в цілому, по регіонах, тобто всебічна ув`язка планів виробництва та споживання конкретних видів продукції - засобів виробництва і предметів споживання, здійснюється за допомогою розробки матеріальних балансів (і планів розподілу, що складаються на основі цих балансів), балансів міжгалузевих зв`язків, балансів виробничих потужностей, районних балансів виробництва і споживання окремих продуктів.

Планомірний розвиток економіки вимагає встановлення й суворого дотримання вартісних пропорцій відтворення: відшкодування зроблених витрат, забезпечення правильних співвідношень в доходах держави і населення, в розмірах купівельних фондів населення і товарних фондів у роздрібному товарообігу та ін.

 Прочитано - 12029 раз
Сервіси
  Афіша
  ТВ - програма
 

Медіа
  Фотогалерея
  Відео - Луцьк
 

...

Погода Луцьк
 


Погода в інших містах

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

 

Ми в Facebook
 
© 2007 - 2016 Топ Луцьк


Проект компанії:
Про портал | Правила порталу | Рекламодавцям

Промо | Партнери проекту | Робота у нас | Карта сайту | FAQ | Контакти